Back to collection

History of Song 宋史

卷四百〇七 列傳第一百六十六 杜範 楊簡 錢時 張虙 呂午 Volume 407 Biographies 166: Du Fan, Yang Jian, Qian Shi, Zhang Fu, Lu Wu

Click on any word to see more details.

〈()〉〈()〉

黃岩朱熹元年進士調金壇調婺州司法主管戶部文字大理

元年軍器監明年:“陛下不惟更新或者不如四十浸漬不可不過之一陛下使私意淨盡天命有罪私情左右土木無益禮貌未盡納諫陛下私有不著預知同堂可否施行定於大臣私有教條虛文名儒發明格物致知誠意正心議論從而訕笑陛下厭棄儒學不肖進退天下安危講明施行。”

秘書監察御史:“私人約言而後其所承風是以紀綱蕩然風俗陛下宿弊奸邪廟堂之上委曲回護先行掣肘彼此調停而已未幾風采朝廷紀綱。”

九江年老不足風寒不行:“其事不行其事至於陛下不行!”丞相大怒危機承風粉飾擠陷:“宰相尊卑事關一體同心宰相合於事宜未免清明常事古者大臣扶持紀綱諱言柄臣私人陛下更新出於廟堂私人何以不知所謂承順何人?‘粉飾擠陷前奏罷黜退。”

死者十數資糧邊境騷然中外其事於是侍從近臣不合郡守以次太常:“今日莫大賄賂交結名譽左右梯級進身黃金不行反間朝廷優於士卒交通勢要以致賞罰顛倒不行巧計以求援兵重任監軍群聚欲望陛下私情公法宮掖使片言得以使讒諂得以。”歸田

秘書監殿說書大元江陵屯兵以防沿江大使西調江陵殿御史講筵:“耳目宰相陛下委曲調使向者可取易於調使昔人諍臣否則不用陛下以來正人未幾委曲調其所不行其所因緣以求不惟甚至文理無有不敢不意聖明至於陛下不可從而超遷則是仕途捷徑陛下盛德不知阻抑直言陛下天下可以。”不得失職

江陵孤危兩浙震恐:“邊釁及其招權納賄盜用朝廷外國。”:“簽書樞密院大雅交結不恤父母陛下社稷。”未見即行:“安敢經筵?”:“不知所指斥退安國社稷死生否則無家可歸扁舟五湖。”既而太學諸生上書遣使召回:“大雅相與陰謀不過相位嫌隙妄言脅持泛舟五湖安國社稷不知政府安利欺君罔上無所不至若非。”起居郎:“未見施行左史則是不當前者仕途捷徑無益朝廷紀綱。”渡江江東刑獄西刑獄

寧國明年大旱以便常平富人賴以倉庫未幾十萬數萬饑民渡江勇悍城外遣人處分使物價之內氣象蕭條流民充斥成風新興乘勝中原假名崛起巴蜀疆場張皇而言使上流無備長江外患

人主天文海潮衝突於都不得饑饉父子夫婦相保怨氣,“何所不得內憂外患天心人心陛下大臣安居天下之上陛下所以

聲色陛下心術廢置生殺一切以致紀綱陵夷風俗頹靡軍政今日內憂外患三十釀成養護時而相位無能敗壞汙穢惶惑倚仗不以以為不以以為於是陛下陛下

陛下使傾頹道路外朝好樂內廷之際名為左右出於從而蠱惑蒙蔽陛下聰明轉移陛下心術

於是去國備至

吏部侍郎:“陛下二十災異至於陛下所以減膳而已反躬悔過天下欲望陛下舊習天下宮女聲色以防征斂國本宮中教導。”:“廟堂既有人情士大夫改正。”未幾上疏

天災固有倉廩匱竭月支一千富戶淪落甚而饑死相率投江聚首執政不忍何等氣象京城西稻米千里流離欲歸奄奄使尚可相依萬一衝突因為鄉導巴蜀覆轍

竊意陛下憂懼宮中有所貶損左右有所有所有所朝廷政事有所有所私情國家相持不決輒行命令紀綱陛下自省

:“中外臣庶當今急務河道軍餉荒政可行空匱遣使敵情叵測悉力。”

吏部侍郎舍人修造不時縱欲兵部尚書禮部尚書舍人

簽書樞密院行事得失是非隱情丞相之外寬容同知樞密院參知政事不屑使召回諸城不得太學諸生上書諫議大夫遭喪於是右丞不許開誠公道

:“治本政事出於使內外使一體人才其所常格文臣不當財用人主一身自宮出入變更斟酌利害國本人心。”

親王恩澤前朝吏部書庫要地以為不便太學上書示範:“四十柄國爵祿吏部太學諸生見聞近年祖宗成法上下堅守。”未幾調資格

帝命當今政事可行十二

公用進退人才國人其間侍從侍從通判幕府郡守郡守皆然如是臨時薦舉中外薦舉職業事實不許朝廷籍記不如侍從不許自今罪案即行祖宗責罰風聞專職吏部不可不可經筵使財賦獄訟銓選與其而後郡守使不能亟行布告中外職業朝廷不以不以不以閫寄土豪仿祖宗縱橫經緯灌注使不得陝西戎馬之內可以陸地理財當今急務善於理財

權重上流朝廷是以:“古人將相調和自此相與同心。”未幾大元五河中流重兵綴合不得壽春調東西莫不軍士

未幾其所著述律詩歌詞雜文稿,《故事,《經筵講義

慈溪進士主簿陸九淵問答有所師弟不知興學文風

紹興親臨使吐露陪都鼎立中平觸怒無罪平日:“今日無罪往事不敢奉命。”大怒常平使者朱熹丞相西不虞諸葛亮正兵軍政大修大和

嵊縣丁外艱樂平興學諸生