Back to collection

History of Song 宋史

卷四百二十二 列傳第一百八十一 林勳 劉才邵 許忻 應孟明 曾三聘 徐僑 度正 程珌 牛大年 陳仲微 梁成大 李知孝 Volume 422 Biographies 181: Lin Xun, Liu CaiShao, Xu Xin, Ying Mengming, Ceng Sanpin, Xu Qiao, Du Zheng, Cheng Bi, Niu Danian, Chen Zhongwei, Liang Chengda, Li Zhixiao

Click on any word to see more details.

大年

賀州政和進士廣州教授建炎八月十三:“國家唐末失職不可是以饑民盜賊仿古井田使五十遊惰作者使耕田以為十一十六百里四百五萬一千為兵八百四百之一以為分為官府守衛三十五役使一遍九千六百分之一同租稅綿百里四千綿四百收視綿十年皆可。”節度掌書記

其後比較大略:“東西六百南北五百百里四十二百二十五八百二百八千二十四八千祿大夫以下四千祿三十萬人四十二二十一六百十五五千五萬二百州縣不滿官兵五千一百土地荒蕪遊手是以地利財用不足。”朱熹東陽陳亮:“為此考古思慮周密可謂學者有加英雄特起之後可以其後。”

美中吉州太宗召見未及文辭仿法言》,法語八十一大觀教授湖北文字宣和靖康元年校書郎

高宗即位十年御史召見秘書丞員外吏部員外宗室宮觀所屬便軍器監既而起居舍人未幾舍人學士漳州紹興二十五工部侍郎學士吏部尚書學士大夫用事雍容名節居士

宣和進士高宗吏部員外引見使上疏不便

蒙召陛下千慮一得聰明萬分效忠使陛下祖宗陵寢皇帝皇后春秋晨昏皇帝無期遣使茲事體大侍從所見不知侍從以為可否陛下未有恭順不復難行不得利害陛下

入寇講和靖康至大北行音耗千里無遺死者億萬隆德皇帝降詔不可深入朝廷失宜都城敵情百萬勤王講和宗族府庫靡有孑遺公卿大臣拘執然後則是所謂講和可信

已然陛下不可陛下是以不覺涕泗橫流詔諭江南則是本朝講和臣妾陛下寢苫枕塊穹廬陛下不忍萬一詔令大臣分部窮極陛下立國不從違令何以驚動陵寢宗廟據守祖宗塗炭祖宗皇帝皇后輿萬國痛心不共戴天未嘗頃刻為此取笑生事無故如此慟哭使賈誼復生國有無人

之外固有不得已珠玉犬馬如今忍恥詔諭所以不復莫大萬世縱使則是今日所有土地拱手祖宗在天之靈如何皇帝皇后不共戴天不可豈不陛下所能使入境以來內外惶惑陛下不惟奸計意外不可勝言陛下及於

國家未能中原大江支吾國勢往復遣使嘗試朝廷其所不從金幣獨有陛下幡然布告中外人心祖宗陵寢皇帝皇后遣使南歸朝廷不可賣國天下然後邊陲進用忠正奸邪紀綱政事實效不事虛名興復

使區處萬人執事中外一心不可如此陛下內亂契丹金主平等或者使恭順所聞恭順敵情百出禍亂事情今日存亡感發不能自己大臣便異時社稷天下幸甚

荊湖南路轉運判官謫居撫州邵陽

婺州永康太學興元進士教官調臨安府教授浙東安撫樂平縣丞御史監察御史敕令

:“南北通好疆場無虞當選練兵可以一日得無不安賢士忠言未盡兼聽未盡君臣之間戒懼自持勤勞君子退小人邊陲政治自修紀綱。”:“戒懼頃刻退臨朝自此。”薦舉私情嘉獎久之宰相姓名:“何故不及?”其一大理寺

大將李顯家僮溺死有司殺人三百明察長官福建常平:“百姓不便。”當世人才對曰:“刻薄教化取舍使成就。”:“為人。”一日經筵按察:“近日得數。”浙東刑獄引嫌使江東

廣西:“熟思。”手筆:“廣西利害事實。”廣西經略安撫廣西客戶折閱逃避公私禁錮民不聊生結集聲勢

即位西刑獄吏部員外再遷檢正公事寧宗即位吏部侍郎慶元吏部侍郎

儒學受知人主官職未嘗諫官以此

無逸臨江進士調贛州參軍軍器監主簿:“二百六十不及三百六十利害。”

不朝中外疑懼丞相未及不合:“丞相退今日白言而後退之內之間父子夫婦之際群臣避嫌丞相退?”秘書上疏:“今人陛下萬一敵人使問安不知何以奸宄指斥輿不知何以法駕不然未知。”

上疏:“道路流言不幸奸人曲直至此而後。”不能今日事勢莫若:“前日諸公?”:“何時。”

寧宗久之郴州廣西湖北刑獄相繼祿不及

婺州義烏呂祖謙門人十四進士調上饒主簿朱熹明白剛直秘書正字校書郎王府教授江東刑獄丞相葛洪不受祿

秘書太常感憤剴切群臣分別黑白衣履愀然:“可謂清貧。”對曰:“陛下。”:“何為?”:“陛下國本疆宇用事將帥相仍盜賊帑藏空虛群臣天子孤立國勢陛下陛下。”:“執政大臣陛下扁鵲望見。”貴妃用事論及感動咨嗟明日無狀群臣朋黨有司中外不受

友愛大義皇子周敦頤程顥程頤張載朱熹寧宗使國書故事丞相工部侍郎以內不得已就職盡言

:“比年滿天不過割裂以為進取篤實其所。”剖析居家清苦

正字元年進士國子監士大夫李全反而不敢上疏激切

軍器:“陛下推行。”太常其一朱熹其一宋朝:“西之後以次後世太祖太宗仁宗後世高宗後世之前帳幕廟主廟主名為未嘗祖宗本朝。”

禮部侍郎修國史實錄修撰禮部侍郎禮部侍郎致仕三百性善文集》。

懷古徽州休寧進士主簿調建康教授主管官告宗正主簿樞密院編修秘書監江東轉運判官寧宗:“豈可?”復舊

西常平秘書丞秘書著作軍器遷國國史編修實錄檢討舍人起居舍人兼職依舊吏部侍郎學士修國史實錄修撰舍人禮部侍郎刑部尚書休寧縣禮部尚書修國史實錄修撰吏部尚書翰林學士上疏學士建寧福建路使萬壽學士寧國贛州新安