Back to collection

History of Song 宋史

卷四百三十一 列傳第一百九十 儒林一 聶崇義 邢昺 孫奭 王昭素 孔維 孔宜 崔頌子:曥 尹拙 田敏 辛文悅 李覺 崔頤正弟:偓佺 李之才 Volume 431 Biographies 190: Confucian Scholars 1 - Nie Chongyi, Xing Bing, Sun Shi, Wang Zhaosu, Kong Wei, Kong Yi, Cui Song and son: Lu, Yin Zhuo, Tian Min, Xin Wenyue, Li Jue, Cui Yizheng and younger brother: Woquan, Li Zhicai

Click on any word to see more details.

崇義
維基百科標誌 维基百科條目崇義
崇義河南洛陽三禮》,通經禮記博士公羊春秋》,國學顯德遷國太常博士世宗郊廟祭器有司相承製造年代崇義檢討摹畫崇義有司

宗廟不當崇義援引故事:「魏明帝初三正月二月明年武帝太祖明帝未有宋文帝元嘉祠部十月太學博士高祖文帝未有梁武帝受命追尊以時孝子思親昭穆宗廟。」崇義

未幾世宗崇義郊廟翰林學士統領崇義三禮四月太祖:「禮器相承曆年崇義服膺奉職崇義三禮》,太子詹事儒學三五同參異同。」五月崇義紫袍銀器繒帛駁正崇義以下工部尚書裁定:「聖人無窮儒者踳駁丹青崇義研求師說禮經有新意所聞駁議崇義加詳增損注釋分為十五。」頒行

崇義異同中書省集議吏部尚書奏議

崇義祭天祭地顯德周官玉人鄭玄制度

:《周禮玉人」、「以為爾雅》「即是鄭玄周禮》,尺寸作畫

四部書目三禮十二開皇官修第一第二」,第十」,又稱不知名位三禮》,」、「」,名位圖記更加三禮:「陳留潁川。」可知之內

參詳周公之後叔孫以來緯書漢代頗多著述尺寸之後鄭玄王肅,《三禮》、《六經無不論說尺寸畫圖周公正經尺寸設使後人安得便崇義諸侯入朝天子夫人以為配合」、「尺寸古今

刺史靈恩三禮昊天十二祭地。」白虎通:「 中方。」崇義以為靈恩周公周公一朝撰述便不合

劉向洪範》,》,聖人姿有益不為斐然靈恩稽古十二十二十二十二十二十二天子宗廟郊祭酌獻不及宗廟靈恩議論所以四百師法五禮精義》、《開元》、《郊祀標準近代依舊顯德妄作穿鑿更改貞觀之後三次大修五禮隋朝典故節奏繁簡之間白虎通》、《》、以為定式

依舊圖畫崇義參詳·」,《」,」,《春秋」,《禮記」,未有所以。」》。崇義周官祭祀儀禮不如不可》、《儀禮家祭一日祿省視

未幾崇義,《三禮國子監講堂

崇義學官二十該博:「雖然不成。」崇義對曰:「不能。」:「全勝。」儒者


維基百科標誌 维基百科條目
太平興國五經》,廷試殿》、《太宗及第大理評事泰州鹽城二十以是會要楚州明年國子監講學尚書博士博士王府水部員外端拱郎中

真宗即位郎中儒者其事自陳諫議大夫咸平國子祭酒翰林講學周禮》、《儀禮》、《公羊》、《穀梁春秋》、《孝經》、《論語》、《爾雅義疏》,淮南兩浙巡撫使便左氏春秋》,近臣殿工部侍郎國子祭酒學士如故審官院丁內艱

景德:「進士。」大理評事國子監幾何:「不及四千正義具有一二不能傳寫板本儒者。」:「國家儒術四方何以!」故事不能有所建明三司監學公費寥落上方興起經術該博德行學員加刑侍郎

召對一日從容淪喪殆盡翌日白金上前自陳故鄉給假明年郊祀慰勞:「便本州何須?」尚書翌日宰相:「可見。」工部尚書如故

是日近臣殿七言詩尚書》、《禮記》,中庸天下國家大義嘉納近臣宜春大中泰山車駕經由本州父老詣闕車駕進發御史臺禮部尚書

不時形於色委曲田家相傳:「災患其一不可。《:『天災流行國家。』。」

太醫診視六月親臨白金國朝故事將相特有舊故未幾命中太常博士東明縣博士信陽七十九僕射並進

二十太宗文王世子》,:「講說?」:「常時發明君臣父子。」太宗內閣:「無遺稿副本。」一本一本

東宮孝經》、《禮記》、《論語》、《》、《》、《》、《左氏傳》。據傳之外時事嘉獎:「管仲公子小白管仲桓公豈非管仲不能若是禮記·世子:『文王武王安樂延年。』以為本經旨意不然夏禹焦勞享國永年文王感應虧損壽命?」其事

咸平王欽若舉人賄賂御史臺自訴太常寺抵罪以是

不才舉止士大夫三司判官祠部郎中終於郎中


維基百科標誌 维基百科條目
平人諸生解析人人於是門人數百

及第莒縣主簿上書講說大理評事國子監太宗國子監》,師古永世」,:「賢相如此!」久之品服真宗以為王府百官太常國子監工部郎中

經術守道有所未嘗阿附取悅大中天書天門奉迎宰相殿西:「盛德。」再拜萬歲對曰:「所聞』,?」奉迎天書大赦改元布告其事天下玉清昭應宮天書泰山封禪作禮王欽若左右附和由是天下符瑞

大旱京師上疏:「先王卜征年歲修德陛下西先王卜征慎重不可后土漢武帝封禪中嶽巡幸郡縣有事泰山陛下既已登封不可古者所以郊祀天地南北而后武帝以來公卿后土北郊陛下北郊不可西漢陛下險阻京師根本西漢虛名不可河東唐王河東后土聖朝陛下無故不可周宣王詩人其中以為賢主比年以來相繼陛下側身修德天譴遠勞不已社稷大計不可二月啟蟄八月收聲萬物失時震雷尤甚天意丁寧陛下天意不可是以聖王而後致力國家土木饑饉居多民事不可陛下為此不過漢武帝唐明皇巡幸虛名後世陛下天資聖明三王何為虛名不可唐明皇奸邪內外交關如此承平肆行開元故事以為倡導陛下陛下不可陛下可取。」

皇甫上疏

陛下京師民心調發鎮安土木外國不遠邊境使者寧可陳勝黃巢出於隋煬帝遠略唐高祖晉陽小人耶律德光中國陛下奸佞京師薦饑經久不恤邊患安知今日戍卒陳勝饑民黃巢英雄窺伺肘腋敵將邊陲

先帝封禪天災奸臣陛下力行以為先帝北平西陛下群臣未嘗陛下先帝求和契丹姑息祥瑞假托鬼神便西車駕饑民往還便勳績陛下祖宗艱難奸邪所以痛哭天地神祇聰明正直專事。《春秋:「將亡。」陛下

後天災變:「古者紫氣然後登封嘉禾然後鹿群臣退竊笑比比皆是上天下民後世可欺人情如此陛下。」

上疏:「陛下泰山謁陵太清籍籍陛下事事唐明皇令德不然非獨近臣陛下