Back to collection

History of Song 宋史

卷四百四十七 列傳第二百〇六 忠義二 霍安國 李涓 李邈劉翊 徐揆 陳遘 趙不試 趙令峸 唐重郭忠孝 程迪 徐徽言 向子韶 楊邦乂 Volume 447 Biographies 206: Loyalty and Righteousness 2 - Huo Anguo, Li Juan, Li Miaoliuyi, Xu Kui, Chen Gou, Zhao Bushi, Zhao Lingcheng, Tang Zhongguozhongxiao, Cheng Di, Xu Huiyan, Xiang Zishao, Yang Bangyi

Click on any word to see more details.

安國 忠孝
目录
1 安國
2
3
4
5
6
7
8
9
10 忠孝
11
12
13
14
安國
 安國不知何許人燕山轉運判官宣和靖康元年奉使殿修撰隆德安國相與十一月城陷將官安國以下四行使安國:「安國。」通判兵馬濟州防禦使對曰:「知州一體不肯。」東北不屈解衣十三其餘安國噍類明年殿學士


 浩然駙馬都尉曾孫殿直鄂州崇陽縣靖康元年京城天下九百六百:「。」:「信報天子東南。」士多不能出家:「無益,'',之一男兒不朽。」即日蒲圻嘉魚天大:「。」遊騎步卒乘勝血戰左右五十三士卒死者上官明年朝廷朝奉其三


 臨江清江宗室宰相之後少有才略見事風生調潤州京官竹木提轄糧草通判河間

 議郎使霸州賀正使夾攻契丹使契丹人異議上書:「契丹不可誤機。」轉運使五十三條所得不如

 久之西汴河堤岸浙東兩浙公事以西:「方臘小丑四十而後以此?」契丹不能致仕收復燕山涿州改易:「國家禍亂!」

 人犯京師就道不利京師震動不以禦敵奈何:「勝負兵家陛下未有不定成功。」:「宿將重名朝廷自主進退有所不受使社稷不勝使將帥。」不合殿修撰京畿轉運使

 京城西守禦使:「敗績不敢不以失機會尚可。」致仕主管公事樞密承旨河北西路使措置山西屯田弓箭手不可使保甲措置不已觀察使復舊真定青州觀察使知府

 視事不滿不滿二百死守十三萬貫十一勇敢鬥志乞師宣撫使間道相持不克左右不得鬚眉不顧燕山

 問曰:「民兵?」:「子女吾言?」不能久之滄州且說:「天下強弱安有中國適逢不以此時兩河契丹以爲尚可?」被髮左衽詆毀人大遇害將死顏色不變再拜端坐流涕高宗節度使


 靖康元年吉州防禦使真定不克中山真定晝夜搏戰東城宣撫使宿潛移左右其弟:「大將!」挺身山亭自縊


 衢州京師太學靖康元年開封府進士舉首未及欽宗不歸諸生南薰車駕:「楚莊王以爲後世君子莫不之下風采本朝失信大國元帥社稷元帥兵不血刃不易生靈元帥未能皇帝兩造草莽國中喁喁跂望道路金銀天子國家帑藏器用無不商賈絕跡京邑區區足以社稷生靈愛人子弟其父元帥惻隱之心始終班師以時使四方然後遣使奉獻不足道。」使詰難厲聲建炎死節其後


 其先江寧永州進士莘縣丘縣以爲御史廣西轉運判官建平:「安靜不可。」他事

 商州興元員外員外給事中會商河北轉運使陝西京師使河北淮南發運使閱者執政:「不可。」:「殿修撰使。」不敢使未幾使朝廷使公兩花石不得

 宣和方臘:「不及脅從蘇州安陸東南弱勢未能京畿兼程以來庶幾蜂起愚民滋蔓。」

 學士縣官用度百出創議公私出納」。其後使仿」。于是天下至今

 :「州縣搜求官吏殺戮往往探取慘毒貪污騷動不知不平民心一旦乘勢如此悲痛更生官吏仍舊按治重置。」

 進學于是越州市民軍糧河渠冬月相率以來

 河北轉運使殿學士中山真定河間欽宗殿學士光祿大夫真定中山堅壁康王天下大元帥兵馬元帥半年無援京都兩河求和祿中山臨城諭旨:「兄弟平居名義賣國?」:「盡力。」

 使盡城中素有及其十七長子淮南帳下:「臨城安得?」城中開門:「南朝忠臣。」建炎

 孝友寬厚長者刺史二十出行至公以爲知人

 開封衛尉祿以北十年


 太宗宣和通判相州主管真定經略安撫公事建炎元年相州固守不下明年人大軍民:「城中外援?」知事不可然後提轄免于


 懿王玄孫安定建炎鄂州通判武昌黃州渡江黃州奉詔六月不能一舉:「軍民。」:「以此。」毒酒未幾引兵圍城民兵固守

 以內太后南昌黃州告急夜半人力城陷欲降大罵不屈不肯戰袍:「!」:「使堅執?」:「拜祖豈能!」流血被面罵不絕口判官不屈


 彭山少有大志大觀進士宗親策士制禮作樂對曰:「從兄仁義禮樂陛下仁義而已何以製作?」參軍改成教授懷安金堂縣辟雍

 朝廷東西廣南不可州縣騷然利害宰相召對吏部員外起居舍人

 京師:「禍首遣人傳送尚可。」遠避衛士諫議大夫上疏乞命得失要求中書侍郎下令金銀:「如此得以得以奴婢得以?」御史父子天下舍人:「近世用人其間致身宰輔未嘗一日出國以爲。」宰相以爲不可明日得罪同州

 重度不能開門使出數百不復渡河降詔陝西宣撫使勤王:「中都爪牙京師根本京城鬥志逡巡所以爪牙不足根本關中公私西夏侵掠莫若關中守禦王室。」出師澠池千秋退保潼關人間京城北行禮物

 未幾高宗即位上疏急務患有所謂急務車駕西藩鎮之後使犄角所謂患者法令朝綱委靡軍政敗壞民心祖宗大正今日急務

 長安河東使關中學士京兆府京兆府路經略使

 同州大元帥關中鎮撫關中根本然後漢中開國西之上駐節南陽強弱進退宗親賢明關中都城城池嚴防之下引兵國勢微弱人心離散永興上疏車駕關中並條關中事宜大意殘破河中華州沿對壘六百無可兵馬十萬以上關中

 朝廷未有上疏:「關中控制陝西關中無虞相通會合勤王不竭將帥各自節制宗親賢明京兆元帥