Back to collection

Book of Song 宋書

卷十七 志第七 禮四 Volume 17 Treatises 7: Rituals 4

Click on any word to see more details.

第七 

 宋文帝元嘉五月庚午元嘉十二月甲寅西征車駕

 元嘉七月太學博士:「烝嘗皇帝行事便三公然後至尊百官退所以安神。《神靈常在應有自陳車駕奉迎而後實用按時迎送由於。《儀禮敬神。」有司

 博士:「節孝不送而後孝子不忍不忍是以烝嘗。」博士:「。《》''。《:'鐘鼓。':'。'而後合符。」博士:「周禮不顧。《:'鐘鼓。'久矣。《:'門外門外是故不出明君。'」博士同道參詳未盡眾議不一舊體」。

 元嘉九月太學博士:「祠部十月十二禘袷。《公羊所謂四時之間,《周禮所謂四時之間天子諸侯先後。《'天子諸侯'。:'天子然後諸侯然後薦新。'然則各異天子諸侯。《春秋僖公七月文公八月大事。《谷梁:'。'昭公十五二月,'有事'。《左傳:'。'周禮》'仲冬'。《月令》'季秋'。曲沃十月太公區別明文日用丁巳不從二事可知''。自經一月晉代相承國事莫大膚淺。」

 元嘉四月乙丑有司:「《·喪服:'宮中三月不舉。'礿掖庭太常太學博士不同殿郎中祠部以為:'使有司行事。'參詳宗廟敬重精明稱述。」

 元嘉十年十二月癸酉:「宗廟社稷牛羊並用其一由來竊聞景王起見雄雞:'不詳。'何以。」太學博士:「孟春,'犧牲無用'。如此不用雄雞可是。」太常司馬:「月令孟春'山林川澤犧牲無用。'以下便一時月令》,何以。」太學博士:「不一月令不用山林同宗相承末學所能。」參詳證據自今改用雄雞

 孝武帝五月丁巳第四皇子江夏王太子有司:「皇子未有先例?」太學博士:「皇子明文晉太康北海廣漢王后各異不必漢明帝以來。」太常庾亮:「》,'大事小事'。皇子。」祠部以為:「有事皇子非常愚以為。」右丞殿徐爰以為:「國之大事皇子不得第五皇子。」參議

 大明元年六月己卯以前太子步兵校尉南豐有司:「繼體。」太學博士:「南豐奉詔繼體猶存。」祠部:「南豐。」殿徐爰:「繼體身亡恩詔追封繼後南豐彼此列國長沙南豐不合博士。」參詳

 大明六月乙丑有司:「七月十五皇太后輿輿太子二十四第八皇女》,'宮中三月不舉'。皇太子入住。」太學博士司馬:「'國之大事'。皇太子撫軍》,'王父'。,'昭穆所以父子'。太子監國至於宗廟昭穆不可,'使'。太子奉祀皇女一體不得。」博士:「春秋》,太子社稷長子宗廟以為祭主,《明文監國居然皇女三月。」不同尚書參議

 十一月乙丑有司:「四時吉日已定舉哀有司行事使?」博士:「《禮記·》:'使。'鄭玄:'祭禮。'愚以為使遷移有司不宜改日。」太常:「周禮宗伯,'祭祀'。:'。'以為不可不可使有司泰始四月世祖庚戌車駕辛亥有司行事非人禮記》,'孔子曾子日蝕'。然則無可所為輕重日蝕可以之內未及可以何以舉哀日月使有司行事司空車駕施用!」殿:「《曾子》'日蝕'。使敬重郊禋日蝕不合是以鼷鼠非禮世祖有司行事司空不見當時不足日蝕天譴至於舉哀不宜。」眾議不同參議既有理據有成之中擇吉定限使有司行事

 大明十月甲寅有司:「公卿行事皇太子。」太常:「所以皇太子主上不以大功三公行事太子?」博士司馬:「,《,《春秋平原公主高堂三月殯葬之間語意使有司皇太子大功不得。」領軍長史:「》,''。大功皇太子烝嘗大功不得使公卿行事。」右丞徐爰以為:「《》,'',大夫尊貴及其不容。《'使'不得不可使臣不謂有司行事皇后晉武帝伯母宗廟一時名號尊崇太子至尊大功指歸。」

 大明二月丙辰有司:「輿江左講武太后公卿行事行事。」太學博士:「周禮》,四時講武有所礿秋獮祭祀》:'立秋威武:「」。輿鹿太宰謁者。'然則未有。」太常:「講武土神司空使司空行事使參議四時異議有損時代不同四方曠廢未成太宰謁者奉送依舊以太行事。」

 明帝元年七月庚申有司:「七月至尊之內使天子漢文於是以來禮記王制》,'祭天社稷行事。'鄭玄:'不敢。'杜預所以宗廟人理哀戚:'不為。'宮中三月之內昭穆而今必須然後禘袷故知。《起居注》,之中並不近代前事伏惟至尊情深公服有司不為參議明證。」

 後廢帝十月丙寅有司:「至尊皇帝太后皇帝皇太后非正統北面未詳?」太學博士:「尊者皇帝至尊非正統祖宗皇太后非禮使三公行事。」博士太常:「景帝世祖皇帝至尊伯父祖宗皇太后主上無名疏遠庶母猶子伯父庶母有司。」左丞:「世祖顯宗今朝無有行事主上皇帝愜情皇太后一時非唯依舊三公行事。」

 宋孝武建元十月戊辰有司奏章皇太后六百六十三太傅江夏王義恭以為:「經籍是以皇太后備中禮記慈母辭令有所。《谷梁漢代近因公羊》,安可帝王。」六百三十六同義侍郎王法二十七郎中參議

 大明二月庚寅有司:「高堂文思禘袷太后舊事使。」博士孫武:「禮記》,'親疏多少是故'。:'天子昭穆之中。'《王制:'。':'先君。'''。《春秋文公,'大事'。《:'太祖太祖。'《:'昭穆。'《:'有事。'太祖昭穆太后不敢昭穆之外禘袷昭穆:'不同。'。《喪服》,'無後'。《》,''。鄭玄:'。'位於太后四時禘袷四時烝嘗不宜高堂文思禘袷淺學。」博士:「正文例如推尋