Back to collection

Book of Song 宋書

卷六十四 列傳第二十四 鄭鮮之 裴松之 何承天 Volume 64 Biographies 24: Zheng Xianzhi, Pei Songzhi, He Chengtian

Click on any word to see more details.

列傳第二十 裴松之何承天

 滎陽開封高祖大匠曾祖大司農尚書郎之下讀書絕交國主簿兗州刺史丁零仕宦桓玄荊州使

 名教忠孝而已變通皆是遺跡遭遇聖人助教阡陌皆可伊尹見善箕子同仁自此齊聲不可勝言之下聖典一朝豈可

 立言明理使人情情事終身人事前哲異同可見前哲不退社稷身為

 聖人有禮君子不行」。有禮變通不可守一以此人人不可人人在於不但其事以來……無幾晉中中興之後三十餘年人事左丞終身不著無有皇帝以東屍骸子弟孝子人倫可否當即聖人何所其間及至永嘉之後王敦中興大計人倫

 何以言之不同不可復仇即是永嘉何妨綜理布衣明教橫流君子無不前事以為孝子不復皇帝王敦中興

 且夫理當遠大橫流有餘有餘大丈夫不然天下何為前人名為大才有情不然千載之上不當自居所謂不可

 聖人聖人禮法而言聖人不可郡縣治天下漢文肉刑聖人前人未知之下中庸致命以此不盡忠烈而後而後不盡不盡國有常法古人發自踟躕有罪無有名教子弟子弟不致不致不能救主不顧罪人何所名教

 後漢魏國正色異議不得受辱以此天下正義自傳何為以時便不足子房至於陳平皆是衛生今生安在陳壽使騎驢身處王朝豈可前世便無疑賢聖皆是始終所以豈可二事忠孝所為便不可不可便當所多

 鄉親不周才能所能才能追蹤古人非議若是子夏曾參可謂子夏無不往復折中

 安西功曹:「蓋聞所以竊位晉國以上退夙夜參軍可以擬人請乞下列。」員外侍郎司徒西大司馬琅邪參軍御史

 剛直不阿外甥劉毅權重當時朝野莫不歸附盡心高祖不屈義熙使治書御史:「言傳依法棄市行刑侯爵無緣自由外出。」

 長吏父母禁錮山陰去職因此:「有所有所未有豈可天下設法不以防杜人情趨於榮利辭官所以不久互生考績父母加以罪名。」於是以上父母墳墓崩毀疾病並不禁錮

 劉毅鎮江高祖江寧於是高祖高祖高祖良久高祖:「不以坐席!」大喜徒跣不平:「何為!」高祖宰相風流言論不敢未嘗寬假高祖然後高祖有時變色動容既而:「言論寬容以此。」」。

 司徒長史太尉參軍俄而侍中太尉十二高祖北伐以為長史曾祖開封相去三百乞求高祖

 關中高祖之上:「深遠愚見有所情狀可見關中皆是有事殿下重兵潼關輿不足聖躬如此進退熟慮不敢乘勝用兵將來永不輿更生必然江南傾注輿忽聞不測深淺殿下威靈人情恐懼往年西征危殆前年劫盜廣州人士心腹之內勞役所致處處大水敗散自然殿下彭城劫盜偶爾皆是無賴百姓其所古人所以正在平城呂后匈奴赤壁宣武神武偏師廟堂之上事實可念反覆思惟殿下親征西通好河南河南鑒察。」

 高祖踐阼太常尚書為人高祖篤實遊行不知尤為高祖殿宴飲朝貴坐定群臣:「自來。」俄而:「尚書虎門啟事。」高祖大笑引入如此

 初二丹陽尚書散騎常侍龍陽豫章太守二千石元嘉尚書僕射六十四追贈散騎常侍金紫光祿大夫文集尚書郎始興太守

 裴松之河東聞喜光祿大夫員外論語》、《毛詩》。博覽立身簡素二十殿中將左右晉孝武太元名家顧問琅邪會稽南北江陵西新野太守不行員外侍郎義熙吳興尚書祠部

 事實:「碑銘明示其次高妙績用顯著非斯幾乎已久是以蔡邕愧色建立取信虛偽真假使不可不加無已。」以為立碑然後可以使之下不虛道孚。」由是

 高祖北伐刺史主簿從事洛陽高祖:「裴松之廊廟不宜世子洗馬。」零陵內史博士

 太祖元嘉司徒大使巡行天下散騎常侍司徒使揚州尚書三公使荊州員外散騎常侍司徒主簿使兗州尚書右丞使豫州撫軍參軍使徐州僕射使兗州使尚書殿使雍州竟陵太守使益州員外散騎常侍使廣州郎中使梁州秦州員外侍郎使交州駙馬都尉使散騎常侍詔書:「不然所以立政考績上下遐邇在位治道淵谷民風違和機務乖謬使歲時王道卜征使散騎常侍申令四方周行刺史二千石申述至誠觀察訪求操行存問禮俗得失昭然大夫君子悉心敬事遠圖言中使者。」

 使:「天道以下光明古先是以文思時雍江漢美化伏惟陛下曠代冕旒八表明揚下民鰥寡大號》、《》,是故重譯莫不謳吟踴躍扶老攜幼千載一時於是乎八表聖旨風化黜陟無序屏營不知所措二十四隨事癸卯詔書禮俗得失之後。」奉使

 中書侍郎大中使陳壽三國志》,鳩集傳記增廣異聞既成:「不朽!」永嘉太守百姓便常侍大中尋出琅邪太守十四致仕大夫博士太中大夫博士如故何承天國史未及撰述二十八八十參軍論及》,司馬遷史記》,並行

 何承天東海將軍聰明博學百家莫不叔父益陽

 隆安南蠻校尉參軍桓玄舉兵朝廷禍難解職益陽長沙以為參軍高祖瀏陽去職還都撫軍將軍劉毅