Back to collection

Book of Song 宋書

卷七十七 列傳第三十七 柳元景 顏師伯 沈慶之 Volume 77 Biographies 37: Liu Yuanjing, Yan Shibo, Shen Qingzhi

Click on any word to see more details.

列傳第三十  沈慶之

 河東解人曾祖襄陽汝南太守西太守太守便弓馬寡言荊州刺史要之未及雍州刺史深愛荊州刺史江夏王義恭:「以為。」江夏王國中將軍殿中將司空參軍司徒太尉參軍太祖

 雍州村落戶口殷盛大為世祖西襄陽將帥以為將軍太守方略七百五百:「不宜。」:「。」使其後:「。」前後驚擾死者數百肅然沈慶之太陽世祖安北參軍

 襄陽後軍參軍朝廷大舉使二十七八月將軍顯祖武將建武將軍略陽太守盧氏將軍將軍總統後軍參軍季明七十三羌人長安盧氏盧氏弘農先有季明十月諸軍自修熊耳山季明永昌王弘農盧氏據險頃之盧氏少年進入宜陽扇動閏月諸軍盧氏縣令難為盧氏武將以為鄉導鐵嶺開方季明出自相會大軍以前深入顯祖盧氏以為以軍不足相持盧氏

 諸軍次方弘農覘候退諸軍進兵弘農太守諸軍鼓噪季明相繼殊死莫不奮勇爭先父子南門弘農率眾父子南門百姓安堵

 熊耳山弘農潼關季明陝西殿中將使宜陽金門永昌王長史永昌左右手流行參軍弘農節度十一月率眾弘農開方弘農太守

 留住弘農諸軍:「無為龐公深入急進顯祖。」郭城臨河自守季明顯祖諸軍洛州刺史顯祖精卒以為季明高明宜陽南門盧氏少年季明掎角輕騎挑戰瞋目單騎左右不能殺傷不可勝數於是鼓噪殊死兜鍪兩當無不忿不能如是無不披靡

 保守函谷關不能旗幟會安諸軍交戰郎將山下以為大眾於是退

 將至諸軍餘數日食以為平信步騎卷甲兼行一宿詰朝城外諸軍步卒左右掎角義軍西南:「在前在後。」:「!」旗鼓士馬潛師伏甲平等交鋒南門旌旗不意手下平等諸軍一時士卒無不用命不堪出入殺傷甚多流血從而詰旦至於死者軍門

 輕騎河內:「盡力便是善心誅滅正如。」:「將軍所見中國。」以為不可:「當令。」諸軍萬歲既定弘農弘農太守鼓吹一部

 率眾次於潼關建義將軍華山太守糾合攻關不固頃之潼關關城潼關蒲城入關長安率眾臨河退關中並處四山武將康元節度白楊下山弘農關口沃州刺史率眾一百二十一千迷失手下鋒刃

 諸軍王玄謨敗退深入太祖不宜班師白楊出於潼關商城季明南歸士馬旌旗下馬將軍京兆廣平太守樊城季明後軍參軍參軍臧質雍州冠軍司馬襄陽太守將軍如故魯爽使關城關城退威信境外使西

 世祖以為參軍冠軍將軍太守如故萬人前鋒十三:「天地親率元惡司徒冠軍大舉舳艫千里行間先鋒道路上流百倍忠義身為大行廓清面對。」

 義軍不敵蕪湖大喜兼行石頭戰艦江寧板橋陰山南岸東西據險世祖將軍參軍程天祚率眾東南寨柵歸順:「不然理順惡相不可!」將軍不許水陸朱雀督戰義軍相逢退平地決戰倉卒便使宿:「疾戰。」羅漢及其士卒殊死西南程天祚羅漢北門水陸意氣麾下勇士左右宣傳程天祚因此衰竭鼓噪死者甚多自來復大其所殺傷過於退不能收兵復出滿明智諸葛水軍來歸

 即位侍中將軍使持節荊州竟陵諸軍前將軍校尉雍州刺史:「何所?」對曰:「還鄉。」臧質起義以南闇弱使西世祖使:「冠軍未知殿下不容西。」以此雍州刺史後患建議爪牙不宜將軍石頭領軍將軍散騎常侍曲江食邑

 建元正月魯爽將軍王玄謨撫軍以為都督荊州竟陵諸軍撫軍將軍校尉雍州刺史持節如故臧質梁山夾江司馬使使前進擊破攻陷西使:「東岸萬人強弱不敵協力當之。」:「不可退卷甲。」:「云南三萬麾下十分之一虛實。」精兵羸弱旗幟梁山數萬:「京師。」於是

 丹陽慰勞沈慶之三司晉安如故讓開領軍太子詹事侍中將軍本州大中領軍侍中如故大明三司明年尚書太子詹事侍中中正如故嶺南巴東光祿大夫三司侍中中正如故讓開沈慶之不受司空故事司空侍中中正如故侍中將軍兗州刺史京師世祖晏駕太宰江夏王義恭尚書僕射遺詔幼主尚書丹陽侍中將軍如故二十

 將帥當朝所長在朝多事產業南岸菜園送還:「取錢百姓!」

 世祖異常太宰江夏王義恭大臣莫不屏氣未嘗往來世祖:「今日橫死。」馳逐聲樂

 前廢帝少有不能憂懼廢帝日夜不能速決光年使持節宣城諸軍三司豫州刺史侍中如故發覺親率宿衛左右兵刃非常朝服乘車應召出門車騎司馬戎服左右壯士軍士下車容色恬然六十

 長子情性不倫世祖使送還襄陽賜死次子豫章王子車騎從事文宗仁弟參軍京邑襄陽死者太宗即位:「侍中尚書大將軍巴東開國除開三司豫州刺史風度正義幽明追贈使持節都督諸軍太尉侍中刺史如故三十鼓吹一部忠烈。」

 梁州刺史黃門臧質宜陽食邑八百從兄大明梁州晉安王子歸降從父大明竟陵司空參軍作亂追贈黃門侍郎鄉里以為折衝將軍河北太守西陵姊夫司徒元嘉二十七拓跋河北義士河東大姓夷滅南奔太祖以為武將前廢帝左將軍太宗參謀以為將軍封開食邑既而四方反叛使下邳