Back to collection

Book of Song 宋書

卷一百 列傳第六十 自序 Volume 100 Biographies 60: Preface

Click on any word to see more details.

列傳第六 自序

 金天子曰太原顓頊其後四國汝南平輿春秋定公諸侯召陵不會使其後以降譜牒秦末丞相曾孫本國遷居九江壽春齊王太傅將軍尚書南陽太守河內御史大匠尚書關內太守從事光武不受會稽烏程世家建元分會吳郡吳郡靈帝烏程餘杭永安孫皓吳郡吳興晉武帝太康永安康縣史臣世祖東鄉王父京師義熙十一高祖建康

 零陵太守黃龍第二安平河間其後少有高名公府從事廣陵太守政績漢朝二十三二十八

 少有居喪過於成人會稽漢末名士憂傷:「何為自取殄滅!」兄弟篤學海內經術守道不移風操交納吳郡友善州郡公車並不壽終

 字元新都都尉吳朝節氣校尉偏將列侯將軍新都太守孫皓將帥長沙太守並不太康太傅東海王從事將軍參軍作亂吳興太守討平桓溫安西參軍潁川太守參軍壽陽

 行業左氏春秋》。家世財產千金主簿將軍謝安參軍敬重東南謝病不止:「參軍不亦!」:「使所以無用。」還家以素自娛前將軍刺史京口舊好參軍手書殷勤招致不得已

 好學左氏春秋》。前軍主簿:「足下東南共事。」唐人通靈有道東土京邑弟子累世敬事門徒弟子隆安會稽作亂自稱將軍響應會稽以為前部參軍武將餘姚十二月二十八將軍山陰吳郡太守吳興太守京邑隆安故事》。告官遇害夫子林子

 少有志節高祖京城車騎中軍西參軍太守劉基簿太尉參軍司馬年三十

 字元風姿容止從事光祿大夫:「千里駒。」去職後軍安南參軍會稽軍事元嘉三十江東刺史受命司馬:「國家開闢江東天下倡始四方不回以此朝庭大明臣子豈可北面使殿下。」:「江東不同強弱四方然後不為。」:「天下寧可不同舉兵大漢不如殿下臣子事實!」未決世祖使正寧將軍領軍大將軍參軍校尉建元青州歷城臨淄將軍北海太守四十三正生好樂奉養之後

 子弟元嘉晉安太守駙馬都尉庶子自立以為羽林員外侍郎使南譙諸子宣傳》。丞相參軍員外侍郎南昌平王記室參軍同僚頃之記室參軍太宗得罪參軍後廢帝以為寧遠將軍交州刺史四十五

 子弟高祖京城京邑軍事道縣義熙高祖北伐鮮卑偏師將軍前鋒慕容臨朐大軍力戰京邑高祖將軍廣州武將始興將軍廣州孤危:「廣州巢穴不能持久使據此艱難之中廣州豈可拯救。」於是廣州危迫大喜率先士卒於是追討蒼梧廣州病死之後山賊城郭殺害長吏討伐旬日刺史京師太尉參軍武將內史賜爵世子軍事將軍內史如故劉毅十一司馬將軍軍事武將扶風太守

 十二高祖北伐太守大軍其後然後數萬疑兵數百欲擊之:「。」子曰:「不必。」固執子曰:「勢不兩立使人情便及其所謂先人。」便合圍撫慰士卒:「諸君親戚墳墓之間今日在此!」士卒前後江東勇士便短兵鼓噪一時潰散萬餘輿服高祖:「軍事武將扶風太守率領身先士卒西咸陽餘燼。」天子慰勞高祖:「假日勤王寒暑送死藍田偏師俘獲雲集。」長安高祖文昌殿子曰:「咸陽。」咸陽:「咸陽。」咸陽太守大軍桂陽公義鎮長安西參軍將軍太守安西司馬高祖關中不可高祖高祖:「文武將士精兵萬人多言。」南人關中反叛高祖關中然後謝罪勇力使左右歸義長史長安稿門外義熙十四正月十五年三十因此高祖天子發狂不深林子第二

 好學屬文從事會稽太守不法災異西主簿刺史彭城使:「東土災荒富民所在虛實積蓄使平價所謂常道一時既已饑民使強壯轉運老弱禁斷。」施行

 世祖軍事村民

 竊盜穿劫掠歡呼其事無人丘壟至於不得實效遠近之內之外便不可相去不時自此以外不及

 太祖:「西兵士八十而已肌膚使六十十五不周。」:「改革施行西。」城府功課:「莫非不計歲月不日至於頗有逃逸早晚無幾不居其事累世。」答曰:「由來如此甚為無理不同。」始興揚州為主簿秣陵太祖尚書

 襄陽地接邊關江左未有皇子重鎮元嘉二十二世祖撫軍將軍雍州刺史天子留心咫尺襄陽盤帶疆場南陽太守武將調狡猾巡行孤寡不能年老歲時儒學庠序婚嫁違法古時世祖修治:「興業禮節獫狁使沃衍輟耕分地凶荒流冗祈年殿下降心復古所見創立兩漢不見。」修治南譙司空參軍:「陝西。」襄陽後軍太守太祖車馬前後累積遠方貢獻二十七四十七三言哀辭祭告樂府挽歌連珠白事一百八十九

 林子子弟少有大度數歲王父京口:「王子。」眾人林子不顧十三逃竄哀號晝夜不絕王母:「何為。」林子:「家門假日以至故且苟存。」兄弟應從林子所居墓葬有禮業已老弱甚多東土饑荒沈伏會稽放縱縱橫高祖軍政嚴明侵犯林子:「擾亂罹禍偷生