Back to collection

Book of Sui 隋書

卷11 志第6 禮儀六 Volume 11 Treatises 6: Rites 6

Click on any word to see more details.

禮儀

輿郊天宗廟所謂而後白玉齊肩星辰華蟲以為以為十二領袖白玉黃金辟邪白玉博山朝服更衣先聖單衣進賢遠遊單衣宴會

單衣群臣舉哀

天監:「公卿以下祭服即今之中後漢輿服明帝永平有司周官》、《禮記》、《尚書》,輿服歐陽公卿以下大小祭服領袖赤心有所不可。」

有司一百以來故而未詳:「《》『祭服』。」於是珠玉

:「詔旨》:『養老。』鄭玄則是定名猶如則是事實灼然。」:「。」:「祭服三公禽鳥鸞鳳華蟲即是周禮鄭玄:『𧍪長尾。』不得冕服改為無礙畫師改正。」:「古文日月星辰華蟲九章孔安國:『。』若一。」:「《》:『昊天上帝五帝。』:『稿。』不復未盡公卿冕服。」五經博士:「祭天猶存掃地不可未盡質素稿:『昊天』,不得以來。」:「。」鄭玄」,未可制式文繡:「」。

輿宴會單衣

紗帽

司馬參議:「《禮記·:『諸侯。』《雜記:『大夫。』尚書有朝冕服齋祭不容同在太常博士不須。」

十一尚書參議:「》,事由不宜尊者莫不履行。」:「。」

永定元年武帝即位:「輿舊制。」以為冕旒後漢白玉珊瑚翡翠」。侍中:「不能。」驕子:「蚌珠。」:「形制今天節儉應用彩畫金色珠玉任用。」改易天監舊事往往改革不同隨事改制

皇太子三百二十朝服遠遊博山朱衣鹿大小祠廟朔望朝服遠遊朝服進賢九章皇太子朝服天監之後永福

一百六十朝服遠遊朱衣加官

開國一百四十朝服朱衣進賢

開國一百二十朝服朱衣進賢

開國一百朝服朱衣進賢

關內關中名號金印朝服進賢關內關中名號

關外朝服進賢

嗣子金印八十朝服進賢

開國嗣子八十朝服進賢

太宰太傅太保司徒司空八十朝服進賢。《相國丞相服制

大司馬大將軍太尉諸位八十朝服將軍不帶

將軍左右祿本位號」。諸侯郊廟青玉無後九章尚書章綬東面

尚書僕射尚書朝服納言進賢尚書印綬尚書僕射八十尚書印綬

侍中散騎常侍常侍員外常侍朝服貂蟬侍中常侍員外常侍至尊朝會殿侍中常侍輿左右侍中不帶

秘書監朝服進賢八十

光祿大夫祿光祿大夫。《進賢朝服

祿大夫太常祿太僕太僕廷尉宗正大鴻臚大司農少府大匠丹陽太子太子詹事朝服進賢大夫無後華蟲

車騎將軍中軍冠軍將軍四方中郎將中郎將朝服。《》:車騎中軍中衛撫軍四平將軍冠軍四方中郎將八十朝服中軍將軍及冠四方中郎將

五營校尉朝服。《》:八十八十五營校尉八十

衛尉衛尉校尉官服左右驍騎遊擊後軍將軍武威建武將軍將軍監軍朝服並不。《》:左右驍騎遊擊遊騎後軍將軍左右中郎將服飾軍師爪牙仁武勇武八十輕車安遠將軍朝服

國子祭酒朝服進賢

御史使者朝服進賢八十改為

謁者僕射八十朝服高山

諸軍朝服

給事中黃門侍郎員外侍郎太子中庶子庶子將軍常侍朝服。《》:庶子正直白布

中書侍郎朝服進賢僕射太子朝服

武賁中郎將羽林朝服鹵簿單衣

匈奴中郎將西域校尉朝服。《庶子西戎校尉中郎將

州郡國都駙馬騎都尉朝服安遠國都駙馬騎都尉

刺史朝服進賢

太守內史單衣二千石冠服

尚書右丞秘書丞朝服進賢

尚書秘書著作太子中舍人洗馬舍人朝服進賢

文學進賢。《》,

治書御史御史朝服治書御史殿御史朝服

博士朝服進賢

太學博士

廷尉博士

助教朝服進賢

公府長史

朝服進賢長史建康

公府主簿祭酒進賢公府

長史諸軍長史單衣

朝服

太子詹事朝服

內史長史單衣長史

單衣朝服進賢朱衣大中中正單衣

太子大夫朝服進賢朝服

黃門進賢黃門僕射太子寺人朝服

公府司馬司馬諸軍司馬匈奴中郎將校尉長史司馬朝服諸軍司馬單衣長史。《》:公府司馬司馬諸軍司馬鎮安安遠校尉中郎將長史司馬

公府從事進賢將軍功曹主簿單衣廷尉建康朝服

司馬單衣

參軍單衣

從事主簿西從事朝服進賢公事單衣朱衣

將軍

將軍殿主帥正直

開國郎中大農中尉朝服進賢中尉

開國將軍朝服

開國中尉司馬府丞

常侍侍郎世子庶子謁者中大夫舍人學官

左右常侍侍郎中尉司馬朝服學官朝服進賢常侍侍郎學官

太子朝服進賢

太子武賁朝服

殿中將員外將軍

州郡國都司馬

謁者朝服高山

舍人下令朝廷太子舍人舍人左右

殿內外太子內外殿舍人

內外進賢內監朝廷軍隊朱衣正直使不在東宮內外殿將將內監

尚書尚書秘書著作典客史書僕射省事殿公府史書太子舍人朱衣進賢

尚書左右進賢

太子王公公主進賢太醫

縣尉單衣鹵簿單衣朝服公事鹵簿

殿中郎將校尉都尉

城門

司馬司馬

諫議大夫議郎郎中舍人進賢

僕射東宮僕射朝服進賢進賢

總章

黃門舍人主食主客扶侍鼓吹鼓吹進賢

殿司馬