Back to collection

Book of Sui 隋書

卷15 志第10 音樂下 Volume 15 Treatises 10: Music 3

Click on any word to see more details.

音樂

開皇太常清商由是牛弘

》、《而已秦始皇五行》,高帝》,武德》,高帝武德》、《》、《五行》、《》,。《武德》,。《》,五行文帝四時孝景追述武德》,太宗盛德》,武帝據此而言因襲》。明帝東平文德大武光武

漢末樂章武平荊州以為祭酒使雅樂侍郎雅歌樂師古樂文帝》,《武德》,《》,《五行大武》。明帝公卿太祖皇帝高祖皇帝有事天地宗廟臨朝並用

晉武帝泰始傅玄行禮張華:「興廢隨時曲折皆因不敢有所。」荀勖使正德》、《宣武》,》。江左典章太常大寧增益鳩集東晉因之太元樂工於是金石音調江左

慕容慕容長子律令慕容遷都姚興一百二十宋武帝入關元年正德》,《大武》。文帝元嘉調金石十四》、《因而蕭子顯齊書·:「》,《武德》。,《即是大武》,武德。」,《至於》、《改為》、《大觀今人大觀》,故知曲折理應

荊州史傳相承以為雅樂其後洛陽太武所得」,無明後周皆是新造邊裔不可

:「制禮作樂聖人功成宇內正化變革。」

牛弘五聲六律雅樂調調五音調祭祀施用尊卑高祖不許而已於是牛弘秘書丞姚察散騎常侍善心三司虞世基

後周四聲降神周禮》,年代深遠不可》:「祭天祭地宗廟。」馬融:「。」賈逵鄭玄:「。」鄭玄:「不用。」干寶:「其實天地人物。」解釋四聲克諧不可得

東觀·》,太子作樂:「初二七月天子四時五味所以順天養神雅樂獨有氣類可作十二月公卿朝會和氣太常太常作樂四十六明詔以為上天歲首和氣。」條貫施行十月帝紀:「十月庚午春秋辟雍太學十月三月元和以來調修復作樂。」據此而言元和五十黃帝律呂,《尚書六律五聲」,《周禮」。聖人製作天地陰陽自然調

並用》:「五聲十二律。」:「十二月流轉用事用事。」鄭玄:「五聲十二終於六十。」:「十一月十二月正月十二五聲六十五聲調十二調。」明文無用調。《耀:「東方其中。」不得:「五音調五味不和。」》:「善本太平。」《周禮》:「天神。」鄭玄。」調靈恩:「十二調不獨。」:「五聲八音。」故知五聲八音錯綜。《:「鼓琴四聲慶雲。」:「使溫厚寬大使。」五聲何以得知荀勖調明知雅樂宮調西涼龜茲調調各別雅樂十二不可分配調雜亂

大抵如此隋代雅樂郊廟調調其餘不復之際

皇后毛萇故事鐘聲王肅不可:「婦人外事不宜。」高祖音樂琵琶》、《》,夫妻命婦並用女人教習

後周故事鐘磬合為十四七聲十四長孫國語:「武王。」以律於是七律尚書》「」,:「。」歌聲加倍十四梁武帝加以三七二十一不合公孫鐘磬以為周官·》「鐘磬」。鄭玄:「鐘磬二八十六。」》「君臣十四十六」。漢成帝犍為十六鐘磬

儀禮尚書》,北方西次之次之次之次之東方西次之次之次之次之南方次之次之次之次之西西西西方次之次之次之無射次之西北面鉦鼓祭天祭地宗廟設在

儀禮》,四面十二二十宗廟殿二十四毛傳古者儀禮無成後周十二相生克諧西八佾樂器周官》,梁代博山樂器天地宗廟殿五色漆畫故事同時不用

周官·》:「》,天神》,祭地》,大夏》,山川》,先妣無射大武》,先祖。」四時祭祀十二調一代調先妣有別位次所以耀天神最為所以神州所以百物神州天地宗廟所以安靜神人祖宗社稷所以無射巡狩無射所以觀風無射文武降神降神宗廟降神九變》。其餘周禮》,》,》。叔孫》。隨事皇帝》。》。》。》。郊廟》。宴饗殿合為改為五音使降神,《月令所謂孟春十三》、《合十

·》「在下。」《大戴:「。」漢代不以絲竹近代以來絲竹一部尚書》「琴瑟以為祖宗功業禮記元日大慶殿君臣相對便涕洟以此嘉慶後周因之合於儀禮燕飲西並坐並立進賢公服斟酌古今祀神宴會通行之上王公不用

古者當月調使五常調四體天子四時所以順天養神可作十二月和氣殿調祭祀既已朝會並用當月正月乃至十二月人情陰陽

六十四進賢十六十六O。十六十六左手人數衣冠六十四輿次之以下人數衣冠。《周官所謂就位發揚四海受命山東蜀道北狄江南太平高祖:「不須功德。」近代出入作樂》。周官所謂出入鐘鼓故事》、《導引尚書,《干戚今文干戚》、《漢高祖漢中不用

十四三月秘書監公牛秘書丞姚察散騎常侍虞部侍郎善心內史舍人虞世基三司東宮學士饒陽:「由來易經》。邃古帝王天下樂之經典