Back to collection

Book of Sui 隋書

卷38 列傳第3 劉昉 鄭譯 柳裘 皇甫績 盧賁 Volume 38 Biographies 3: Liu Fang, Zheng Yi, Liu Qiu, Huang Fuji, Lu Ben

Click on any word to see more details.

隋書三十八列傳第三望都大司農入關太祖以為梁州刺史輕狡周武帝功臣皇太子嗣位出入宮掖一時大都正中大夫親信臥內以後不復不堪負荷高祖以後重名天下高祖高祖不敢當:「不為。」高祖

高祖司馬漢王高祖:「大王先帝孺子大事先帝之後天子萬全。」以為信然高祖大將軍前後賞賜出入甲士自衛朝野稱為人為:「推後。」自恃頗有驕色粗疏財利富商大賈朝夕盈門

于時起兵高祖武陟不一高祖監軍:「大軍公等行者?」未嘗高祖由是司馬相繼高祖縱酒不以職司事物遺落高祖司馬受禪閒居不復使元功疏遠京師禁酒使治書御史:「滿位列祿正當滿酒徒何以!」不治鬱鬱不得志宇文失職忿來往美色私通相與謀後事自知不免下詔

四海慈愛加以布衣皇極公卿之內差等護短全長殷勤無不歷數定於杳冥國家使富貴、宇文受命勤力報效祿朝夕溪壑豺狼相者六十相州行路遣人之後扶助僮僕克期不遠蒲州起事河陽調以為盜賊戰士輕忽朝廷嗤笑一朝奮發無人第二每常苦諫第三蒲州得以欣然自矜不已位極人臣不成怒色忿所在流布不計領軍爪牙心腹親友參宿推心心跡解禁改悔不逞情意神明河東東西一舉連橫然後晉陽便非法三度二度金刀」,」,天子利害加寬修改自新深重太白之間軒轅宮掖關內應接殘賊千端萬緒名位寧肯北面曲躬乃是不遜亂階擾攘吞併奸詐至於國有身為贊成兄弟除名男女妻女妻妾資財田宅妻妾資財田宅 十五以上曹參軍事逆心巨細相應大辟除名政事淳化軫念

臨刑宇文叩頭勃然:「如此叩頭!」於是伏誅籍沒素服殿三家置於以為正義滎陽開封太常司空頗有學識善騎射平陽公主太祖太祖由是太祖諸子:「瞻仰玩狎喪德。」歸本

周武帝起家給事中光祿大夫上士喪妻帝命公主以為大夫太子太子內史中大夫太子而立由是太子其後太子西征吐谷渾太子:「愛子得無?」:「殿下而已。」太子賜爵開國三百後坐皇太子大怒除名太子如初太子:「殿下何時天下?」太子太子嗣位內史大夫一千朝政內史大夫五千永安監國專權東京自營除名如初內史

高祖同學高祖傾心高祖:「心腹留意。」:「公德天下歸心欲求豈敢。」南征元帥:「如何?」對曰:「江東重臣鎮撫壽陽督軍。」下詔高祖揚州發兵壽陽大夫高祖既而文武百官高祖節度正中大夫大將軍宇文皇甫愕然逡巡高祖於是矯詔內史大夫明日高祖丞相長史內史大夫高祖天官出入臥內無不賞賜不可出入甲士司馬作亂高祖俄而

職務狼籍高祖不忍官屬不得白事頓首求解高祖受禪以上賞賜豐厚永安追贈其父刺史譯自道士祈福:「?」由是除名下詔:「良策沸騰人為不孝孝經》,熟讀。」

未幾律令刺史:「退已久。」於是:「同生共死間關危難何日!」內史李德林詔書:「。」答曰:「杖策不得何以潤筆。」大笑未幾參議樂事周代七聲自大受命禮樂樂府聲調》,刺史在職歲餘奉詔樂於太常前後樂事音律》。:「律令音樂公正禮樂律令其三。」於是開皇十一五十二遣使弔祭煬帝元功

將軍武賁郎將以軍光祿大夫將軍大業太守河東解人司空曾孫尚書僕射太子舍人太守聰慧令名尚書郎駙馬都尉請和俄而江陵入關學士太子昌樂縣天官上士即位三司大夫皇甫同謀高祖高祖不許:「不可機不可失已然大計遷延後悔。」高祖內史大夫機密作亂天下騷動猶豫高祖利害歸心高祖奉使三百金九環帶司馬安陸高祖即令隨便淮南雜物開皇元年大將軍刺史刺史其後上思顧問朝臣:「刺史入朝?」對曰:「即今。」高祖久之

皇甫

皇甫安定太守湖州刺史雍州都督:「庭訓不能何以成立?」感激左右三十流涕於是精心好學周武帝建德中士武帝避暑雲陽太子監國作亂城門玄武皇太子太子悲喜交集前後大夫大夫高祖有力》。內史中大夫大將軍開皇元年豫州刺史五百尚書晉州刺史稽首而言:「無益犯難報國。」,'答曰:「有道無道陛下戎行。」壯志陳平蘇州刺史

智慧作亂江南發兵相持元素冬至遣使:「皇帝通靈干戈西流沙張騫黃龍之外交臂蔥嶺屈膝江東荼毒皇天假手朝廷應時瓦解金陵百姓死而復生臣民白骨行歌何須外交未能高城深塹有餘虛偽以此不可得善思活路曉諭黎元失道。」頓首援兵合擊信州十二諸軍骸骨使相望顧問不絕五十二大業尚書主爵

京兆內史大夫高祖普安開皇蒲州刺史涿郡范陽書記周武帝一千九百太守太子三司四百上士高祖高祖非常嗣位

高祖置於左右高祖百官不知高祖召公:「欲求富貴相隨。」往往崇陽東宮瞋目既而高祖宿衛承問:「天人天順。」高祖受禪宿衛於是周代旗幟更為嘉名青龍騶虞玄武千秋萬歲散騎常侍太子庶子領軍將軍


朝政不平華州刺史相與愛子廢立皇太子:「殿下