Back to collection

Book of Sui 隋書

卷63 列傳第28 樊子蓋 史祥 元壽 楊義臣 衞玄 劉權 Volume 63 Biographies 28: Fan Zigai, Shi Xiang, Yuan Shou, Yang Yichen, Wei Xuan, Liu Quan

Click on any word to see more details.

隋書六十三列傳第二十廬江越州刺史侯景之亂刺史參軍縣令太守員外散騎常侍五百周武帝三司刺史高祖受禪樅陽太守加上上蔡縣食邑七百九千刺史刺史去職未幾刺史不許以便從事十八入朝嶺南地圖良馬雜物任所祿

煬帝即位京師涼州刺史:「犬馬不勝。」三百光祿大夫武威太守大業入朝之內殿下詔:「安人莫如德化清風治天下清潔西服有方得所脂膏在位王臣能人奉職冕旒垂拱不治!」於是金紫光祿大夫太守如故車駕西吐谷渾青木:「人道如此?」:「安敢小心不敢納賄。」由此口味百餘下詔:「懲惡勸善黜陟郡縣法度刑網金紫光祿大夫武威太守清潔不渝立身雅正弘獎光祿大夫太守如故。」自陳:「西不得邊城沒有遺恨陛下。」:「而已以西萬人之敵。」避暑隴川河西輿下詔:「恭順誠心西欣然之至可嘉。」江都:「富貴不還故鄉夜行。」廬江使墳墓當時民部尚書可汗高昌檢校武威太守應接

遼東將軍宿衛不行光祿大夫尚書如故東都涿郡留守車駕遼東東都留守王城河南國子祭酒不恭拜謝頓首流血於是三軍莫不戰慄將吏仰視攻城設備不能誅殺數萬

檢校河南內史車駕至高既而引見:「高祖蕭何關西光武河內。」:「任重器小寧可陛下威靈不足。」光祿大夫封建尚書如故五十不許:「留守東都磐石社稷大事持重五百而後無賴不軌便誅鋤施行形跡。」:「宿有方教習動靜。」於是良田甲第十年車駕東都:「神明赤心。」是日下詔天下特為奴婢二十宇文:「以此永年。」綺羅

十一汾陽至於雁門車駕突厥不利:「陛下一朝狼狽四面徵兵陛下何所突圍!」垂泣,「暫停遼東眾望聖躬人心不足。」其後援兵納言斟酌不宜失信:「?」默然不敢東都數萬詔令于時人物分別百姓相率少長數萬經年不能宜陽七十悲傷久之黃門侍郎:「臨終?」對曰:「病篤雁門。」歎息百官三百五百三司萬餘武威莫不立碑

權略持重未嘗明察嚴酷殺戮臨終斷頭前後朔方司徒少有文武才幹太子中士高祖踐阼交州陽城頗有數年將軍宜陽舟師九江先鋒江州下詔:「生民諸軍塗炭狼狽江湖泛舟親率所部沉溺俘獲進取江州行軍京口渡江所在橫行兵馬建業高才壯志所知經略使富貴功名竹帛。」蘄州未幾左右將軍行軍突厥靈武將軍

仁壽弘化煬帝東宮

將軍休兵使李廣塞外大漠于時同行軍旅契闊龍城發憤將軍不遂,<從事如何將軍宿膠漆魚水鑾駕上京戰戰兢兢邊境征伐四方百姓成規所願甘心仰慕神器萬國負重何以故人監國端居南皮博望親朋琴書寂然疾首行人綢繆文墨飛雪啟處軍旅先人宿衛折衝追蹤古人優劣天人海外猛將至若卒伍逗遛幸甚聖人庸人擬議川澤松柏眷眷所知萬邦所能監國咀嚼六經逍遙西南皮出遊疇昔造次寒暑魏闕清風京華山川悠遠瞻望浮雲

太子

煬帝即位漢王發兵作亂白馬公理河內行軍河陰不得:「公理不足得志可恃河北所謂不足。」公理使屯兵河陽內城於是南岸公理當之精銳下流公理率眾相對公理未成於是萬餘大將軍七千良馬二十太僕詩曰:「勁草王府留情太僕》。」辭謝:「問罪百姓脅從竭誠奮勇一舉。《:'喪亂。'英才大略。」

突厥可汗迎接吐谷渾率眾間道男女奴婢六十三百光祿大夫將軍遼東不利由是除名太守開道視事城陷開道開道涿郡

有子永年萊州刺史武平縣武賁郎將字長河南洛陽侍中涼州刺史少孤喪父哀毀骨立宗族及長武成保定儀隴縣三司開皇奉使船艦見稱尚書主爵侍郎左丞元帥尚書左丞高祖文武摩訶江南家產御史

天道功成垂拱御史糾察輿親臨三司摩訶江南家產彌留長逝不合人倫伉儷為重摩訶資財聚斂一言名教殿御史所聞彈糾不舉不以三司太子庶子檢校治書御史出入整肅澄清何所大理

嘉納太常數年刺史煬帝嗣位漢王舉兵僕射行軍元帥長史士卒大將軍內史西吐谷渾率眾金山東西三百光祿大夫將軍遼東涿郡六十三尚書僕射光祿大夫

頗有追思內史舍人交通博徒漏泄內史侍郎尉遲大將軍恆山高祖定州高祖相貌非常結納高祖丞相作亂宗族遣使請罪高祖即令入朝左右開皇興縣歲餘行軍突厥力戰大將軍豫州刺史官爵宮中奉詔宿衛數年賞賜從容久之下詔:「受命未定骨肉作亂其父常山兵甲鄰接至親天人惡徒有司輕生存亡高官及於節義賜姓三萬三十。」未幾刺史將領由是其後突厥可汗行軍步騎三萬白道明年突厥寇邊雁門馬邑因而至大相遇太平萬歲萬歲萬歲仁壽朔州

煬帝嗣位漢王作亂時代漢王馬步西善用不能車騎將軍當之氣貌:「壯士!」望見策馬不克騎士人從突擊直至麾下短兵騎士退於是購得三軍莫不騎士腰斬得數數百出其不意一時塵埃不知以為伏兵因而擊破大將軍五百良馬二十相州刺史宗正未幾太僕吐谷渾琵琶八十合圍