Back to collection

Book of Wei 魏書

卷28 和跋 奚牧 莫題 庾業延 賀狄乾 李栗 劉潔 古弼 張黎 Volume 28: He Ba, Xi Mu, Mo Ti, Yu Yeyan, He Digan, Li Li, Liu Jie, Gu Bi, Zhang Li

Click on any word to see more details.

        
部落知名太祖外朝大人參軍國大使稱旨將軍未幾賜爵日南中原尚書

慕容使滑臺長史求援輕騎閉門使尚書郎開門將士於是常山王遵率眾五萬賀蘭易于平原太守

太祖恭儉虛譽太祖車駕自殺太祖:「良田產業勉勵纂修。」:「!」使者長安不及太祖後世西五原暴風雲霧世祖猶存或者建興後世

將軍賜爵西平公安高陽涼州作亂關中將軍使持節冠軍將軍城鎮大將高陽

尚書昌平太守

從事

武定給事黃門侍郎

智謀太祖謀害太祖使太祖先帝政事參與計謀

太祖慕容將軍丹陽離石以軍刺史賜爵任城姚興寇邊頓首太祖太祖

太祖慕容來犯驚駭京師言官京師不安南安公元因之國事:「大事不可不然。」平遠將軍賜爵左將軍改為高邑中山太守山東

車駕姚興次於晉陽上黨丁零聚眾壺關上黨太守

昭成太祖季父長安苻堅慕容自立新興太守登國太祖重載」,太祖太祖天賜居處倨傲人主太祖使告之:「重載?」奉詔父子詰朝

其父畜牧中部大人昭成之間收斂畜產國君太祖奉獻太后太祖資用分別公私不會太祖由是危難之間太祖王建外朝大人參預軍國

太祖慕容大人使慕容長子告急求援陳留五萬渡河次於山胡高車部落班師中原安遠將軍

官軍賀蘭南安公元不克死者太祖百姓離石西不樂反叛其餘賜爵西昌將軍清河太守

謀略治軍智勇相州刺史百姓園池不受:「?」如此司空子路有罪父兄特赦岳父

天賜南宮家僮官告衣服鮮麗行止風采太祖西後世動容下詔四時子孫將帥

皇始慕容城門校尉校尉高平

忠厚北部大人登國長孫為人愛敬

太祖結婚姚萇率眾平陽太祖討平三十。[1]天賜長安蠕蠕興和八千忿交好遣使駿馬太祖離間於是

長安讀書論語尚書舉止風流儒者太祖功臣姚興賜爵武侯將軍太祖言語衣服以為忿既而

剛直

雁門昭成才能兼有將略太祖賀蘭二十一太祖王業爪牙心腹親近當世戰功左軍將軍太祖慕容五萬前驅莫不降下左將軍慕容中山輕騎不及

簡慢太祖倨傲任情太祖宿於是威嚴

長樂祖父卜筮昭成慕容氏公主家臣入朝生子太祖至樂太守賜爵

強力征討會稽河西建興永安率眾西鎮撫功勞將軍離石山嶺登山力戰聲氣神色自若東部

太宗世祖監國東宮機要世祖即位直言所在柱石軍國朝臣於是超遷尚書改為鉅鹿

世祖蠕蠕世祖:「破膽不懼送死大舉東西並進。」世祖征討世祖不從敕勒新民將吏侵奪怨言牛馬漠北僕射未解河西之後不得世祖:「不然習俗鹿衝突有道。」固執三萬河西西鹽池新民驚駭:「河西之中」,西涼州侍中五原河北僕射既而新民追討

南州大水百姓:「天地至公萬物帝王無私黎民伏惟陛下神武姿重光大業不服太平於是戎車天資聖明所在古義征討農桑軍國經世大本府庫以東水害莫非王臣哀矜強寇西四海晏如兆民和氣蒼生。」世祖於是天下

樂平諸軍百姓至上撫慰秋毫無犯世祖隴右高麗:「新民大化兵馬然後。」世祖車駕西前鋒沮渠萬餘擊鼓後軍來得世祖建寧諸軍不從男女

朝夕樞密委任剛直自專世祖不平蠕蠕世祖:「遷徙無常前來擒獲不如積穀。」世祖世祖期會鹿不用矯詔恭宗欲擊之不可帝紀鹿。[2]不及士卒使勸世世祖不從以軍歸罪世祖:「後期在於。」矯詔輿五原

世祖親人:「車駕樂平。」使右丞圖讖:「國家有名?」對曰:「無名。」南康三族死者百餘

勢要阿附,[3]黜免內外側目聚斂財貨分之家產世祖忿切齒

好讀書善騎射使長安稱旨轉門正著太宗有用改名輔佐西部等分機要

世祖即位將軍賜爵靈壽侍中吏部尚書南部東部高車五原河北安西將軍平涼次于侍中平涼安定步騎相遇退世祖使高車敕勒斬首乘勝安定

永昌王城固征文求救高麗高麗大臣民心率眾開城官軍高麗隨之婦人被甲居中精卒高麗陳兵部將衝擊酒醉將士世祖大怒

侍中尚書使涼州安西將軍賜爵建興鎮長威名涼州涼州水草不宜世祖不從將略

劉義隆遣使救兵庶子於是隴右諸軍秦州刺史西將軍臨陣漢中山南東道豹子永安退守不便進軍使未幾楊文為主高平諸軍,[4]文德漢川豹子關中諸軍次於還軍使豹子:「君臣報復班師為難不如不出以逸待勞百勝。」豹子世祖:「長策。」

恭宗東宮宜都參政東宮老成綿尚書事務讀書不輟謹慎功名等於不及

上書苑囿過度太半,[5]陳奏世祖給事中聽事良久世祖:「朝廷不治!」世祖:「實在朕躬!」世祖皆可其所百姓:「前者無罪。」公車徒跣請罪世祖遣使及至世祖:「然則自今以後社稷便顛沛造次。」

世祖將校河西留守世祖大怒:「尖頭。」世祖筆頭是以告之:「以為使畋獵不適不備不虞使北狄窺伺邊境不虞遠慮使國家有利明主可以。」世祖:「如此國之寶!」鹿車駕麋鹿尚書發車五百乘以世祖從者:「汝輩不如。」百餘:「鹿風波朝夕使得。」世祖左右:「可謂社稷。」

當之子弟京師小子文德黃金四十文德無禮文德劉義隆世祖正直戰功罪責

世祖吳王司徒高宗即位並坐不合家人巫蠱伏法

雁門平原。[6]太祖太宗賜爵廣平機要

世祖輔弼大司農軍國