Back to collection

Book of Wei 魏書

卷70 劉藻 傅永 傅竪眼 李神 Volume 70: Liu Zao, Fu Yong, Fu Shuyan, Li Shen

Click on any word to see more details.

   
廣平世祖司馬劉裕廬江太守涉獵美談飲酒永安姊夫來歸賜爵南部稱職

數萬作亂前後不能無名朝廷太守來歸名籍賦稅朝廷將軍城鎮驅逐鎮將擒獲雍州三百:「用人。」遷離城鎮。[1]

太和刺史秦州刺史粗暴長吏率皆郡縣開示誅戮於是車駕南伐東道都督紛擾人情安南將軍漢中南鄭梁州奉詔還軍

車駕南伐將軍東道洛水高祖:「石頭相見。」對曰:「古人陛下曲阿百官。」高祖大笑:「曲阿河東。」戰敗景明世宗太尉司馬六月六十七

附會飲酒郎中子爵本州司空建義太中大夫永安安西將軍河北太守久之車騎將軍光祿大夫太守所在政績天平尚書郎關中率眾侵擾伏法

清河叔父青州南奔過人能手鞍橋倒立馳騁二十友人不能不為發憤讀書涉獵兼有東陽參軍齊民父母飢寒十數人事得以長安文明太后宣王,[2]賜爵貝丘伏波將軍未幾博士改為議郎尚書郎中大司馬從事都督任城長史尚書左丞

王肅豫州建武將軍平南長史咸陽高祖高祖:「長史威儀不足文武有餘。」宿高祖盡心情義蕭鸞豫州太倉甲士淮南淮北有餘吳楚斫營二部出於必應設伏密令淮南深處:「。」親率東西二伏夾擊淮水不能水深溺死斬首生擒人馬斬首京師刺史從兄

楚王。[3]心腹楚王即令填塞戰士一千城外,[4]長圍伏兵其後將佐上門便開門進退於是奔走左右:「不滿中耳不測虛實。」萬餘之中高祖謁者豫州永安將軍長史汝南太守貝丘開國食邑二百高祖:「上馬下馬露布。」

渦陽高祖豫州:「然後。」不從便棄甲懸瓠設伏以免懸瓠高祖邊民官爵而已旬日:「在後少有武將鎮將太守

景明壽春歸國康生諸軍壽春同日在後康生清河

蕭寶卷陳伯之壽春沿司徒彭城廣陵壽春九江人情以為士卒水陸淮水二十汝南水牛便南岸壽春上門觀望不意:「洛陽可見不意。」:「被甲便殿下救援?」城外

中山王英將軍長圍南門:「決戰山形。」沉吟未决:「今日明朝。」通夜築城山上山下以防戰敗築城悉皆退乘勝長圍陽城復出挑戰長史營壘馬步擐甲揮戈單騎唯有無有橫過席卷:「公傷。」:「國家奈何使!」諸軍七十三軍莫不使司馬意謂不可文彩陳列處置而已:「金城湯池不能。」先有男爵是以太中大夫漢中

京師太守東征以為朝廷:「何人獨白。」扼腕其所聲稱未幾太中大夫青州左將軍兗州刺史八十諱言自稱六十九將軍光祿大夫熙平元年八十三將軍刺史

北邙平坦躍馬盤旋瞻望杜預王肅左右:「。」本鄉平城唯一無禮不順忿北邙合葬貝丘司徒司徒珍本其所靈太后靈太后不能清河宅兆父母宗親不能十年甚為斬斫

主簿及長膂力過人彎弓三百左右立馬以為不得正光

清河世祖石虎太常祖父渡河豪爽才力以此自負一時:「昨夜駿馬:『得人?』對曰:『唯有。』無人:『唯有可以。』文書不能:『可解。』」意謂其三文武才幹駕馭當世鄉人:「圖讖。」好事者士多歸附

駿王玄謨攻城軍法左右輿壯士左右:「兄弟不虛不可不如。」之間曹參密令隨之不知圖靈對坐壯士將死殺人不可」。

河北京師高宗齊民青州高宗鎮遠將軍青州刺史貝丘副將之後赦免駿擾動叔父冀州樂陵太守樂陵相對門生夫婦分離不得齊人覺知斬殺愆期應答不知而已不以左右常服不須:「豈可上衣?」刺史聲言:「南方國主。」不肯及至丹陽駿員外兗州司馬司馬建康不疑雞肉毒藥

數年太原太守舉兵駿前軍將軍散亡軍人厲聲:「何不!」司馬自慰叛逆對曰:「九州?」:「四方主上加以何不歸天逃命?」答曰:「公舉淮北威震天下不能專任智勇委付實在始末參預人生歸於。」建康不回

壯烈少有王肅其父傾心參軍征伐戰功給事中步兵校尉中郎將東西征伐世宗建武將軍揚州合肥

反叛為主關城梁州刺史乘勝兗州善於南人

武將益州刺史羽林三百冠軍將軍將軍持節步兵三萬大軍西刺史陰平益州擾動國諱班師因此詐言南軍關城將軍將軍率眾一千隨便力戰潛入西之後合擊前部於是關城一時

產業衣食之外俸祿賑恤士卒安民不以小利入境移送還本部下肅然遠近相率德化是以月相世宗肅宗益州追隨數百將軍太中大夫壽春將軍持節南軍

民和武將刺史民心,[5]入寇州城朝廷以西淮南以為將軍益州刺史散騎常侍西將軍安西將軍西征都督步騎梁州冠軍將軍梁州刺史所在,[6]之中轉戰二百廣度處處邀擊將軍引兵西退刺史人人喜悅白水

信義將軍白水諸軍興起將軍白水將軍陰平率眾白水交戰大敗興起復舊將軍陰平白水水陸將軍步騎力戰乘勝四面親率萬餘諸軍交戰統帥同時將軍於是虎頭山下任令西