Back to collection

Book of Wei 魏書

卷99 私署凉州牧張實 鮮卑乞伏國仁 鮮卑秃發烏孤 私署凉王李暠 盧水胡沮渠蒙遜 Volume 99: Governor Mu Zhangshi of Liangzhou, Qifu Guoren of the Xianbei, Tufa Wugu of the Xianbei, Governor Liangwang Ligao, Juqu Mengxun of the Lushui People

Click on any word to see more details.

私署涼州 鮮卑乞伏國仁 鮮卑禿 私署 沮渠蒙遜
安定散騎常侍河西涼州持節校尉涼州刺史西遣使方物加號安西將軍安樂一千永嘉西將軍都督隴右諸軍車騎大將軍三司即位司空西平侍中太尉涼州年老撫軍大將軍涼州刺史未幾病積年子代知者天文輿仰觀:「無能。」

使持節都督涼州諸軍西中郎將涼州刺史校尉西平長安自稱侍中司空大都涼州行事于時天下喪亂死者十八涼州自恃平文皇帝左右:「不覺。」間有久之未幾見殺

私署使持節都督涼州諸軍西將軍校尉涼州西平百餘遣使朝貢妻弟兄弟謀害,[1]以為太師駿

駿自稱使持節大將軍校尉涼州西平遣使朝貢煬帝隴西駿河南至於石勒

駿南城謙光殿其中四面殿宜陽殿殿西正德殿玄武殿器物四時如此駿石田參軍:「逆天后稷百穀磐石江河逆流不過而已。」駿伊吾都尉擊鼓七百駿微行少年簿田宅

武威西平張掖酒泉建康西海西十一涼州長子華為刺史金城、[2]南安大夏武城漢中河州校尉刺史敦煌高昌西域都護校尉玉門沙州以西校尉刺史駿私署大都大將軍祭酒郎中大夫舍人謁者天朝旌旗一如涼州駿強盛自殺由是人情駿建國

私署使持節大都太尉校尉涼州西平、[3]石虎率眾渡河涼州震動司馬薦主簿五千遣使朝貢自署丞相

自稱大司馬涼州撫軍將軍長君而立

自稱大將軍涼州駿子女涼州人士末年螽斯集安門外逆行都尉:「螽斯逆行。」:「子孫繁昌何為周公世子。」

自署宗廟百官和平元年遣使朝貢追加以下濫殺酒泉郎中僭竊山川枯竭都尉以下不得繒帛庶人不得奴婢乘車百姓怨憤車蓋震動城邑仲夏降霜有神自稱」,日夜與其福利暴虐

明年河州刺史起兵驍騎將軍率眾混進侍中」,三不妖言惑眾臨刑:「之後。」領軍殿萬歲萬歲

字元自署使持節大都大將軍尚書涼州尚書僕射

賞罰愛憎綱紀郎中損益:「不須。」由是北大日日散錢殺人朝朝不絕池水宿水火謀誅自立太白輿以為於是率眾妻子三十自殺

大將軍尚書病死世宗:「世人破家身亡。」:「安有!」策馬御史房屋自燃:「,『主存。」乘馬禿:「絕滅。」:「吉凶如何。」未幾司馬起兵:「田土。」

內外駿民心起兵冠軍大將軍庶母擅權謀誅自立

私署使持節大都大將軍校尉涼州不恤元日。□□從事輿切諫昭成苻堅涼州駿:「新婦新婦蕩滌。」童兒石虎涼州不克長安尚書壽春建康

鮮卑乞伏國仁出於隴西其先漠北五代部落苻堅以為單于西將軍勇士苻堅司馬昌明前將軍先鋒隴右招集部落太祖私署大都大將軍單于秦州河州建義官屬分部十一勇士

自署大都大將軍單于河南太初百官登國金城南門姚興姚興河州刺史歸義姚興百官年號更始遣使請援太宗歸田谿公府公府

自稱大將軍河南永康禿樂都私署百官。[4]尚書郎、[5]將軍乞伏黃金二百世祖世祖平遠將軍安遠將軍京師使中書侍郎丞相從事方物暮末

暮末尚書隴西誤傷暮末殺進二十七暮末夫人禿暮末叔父謀殺暮末禿暮末:「。」暮末頗有怨言內外世祖世祖安定以西平涼以東暮末城邑五千至高南安世祖遣使暮末將軍以為不宜暮末北平率眾南安神䴥暮末宗族五百

鮮卑禿世祖河西東至西大漠禿被覆五世機能謀略泰始秦州刺史,[6]涼州刺史金山咸寧涼州刺史涼州從弟曾孫

皇始呂光益州私署大都大將軍單于西平年號太初又稱武威樂都車騎將軍分立郡縣走馬:「呂光父子。」既而

涼州西平鹿西平建和使使朝貢車騎將軍士馬精銳軍人下馬交戰。[7]鹿私署百官丞相以下

鹿私署樂都年號遣使朝貢

天賜詐降姚興涼州刺史沮渠蒙遜蒙遜所得東西三百姚興至於牛羊因分退還自署百官嘉平永興沮渠蒙遜蒙遜蒙遜,[8]樂都蒙遜持久蒙遜蒙遜

神瑞大有擒獲乞伏乘虛樂都以下:「便奴僕妻子!」西離散:「蒙遜不亦四海容身!」:「妻子。」以上大將軍歲餘後來自有

字長隴西道人前將軍之後曾祖相國從事太守,[9]將軍遺腹子皇始呂光建康太守自稱涼州敦煌太守沙州刺史敦煌將軍敦煌太守西將軍私署大都大將軍校尉年號庚子敦煌遣使朝貢天賜酒泉歲修

自稱大都大將軍校尉涼州嘉興元年沮渠蒙遜,[10]七千遣使朝貢蒙遜南伐乞伏起兵張掖:「新造蒙遜數年以來兼并天時人事欲歸量力春秋先王時而』,言猶在耳奈何非唯。」不從步騎三萬次于蒙遜蒙遜左右酒泉:「太后面目!」蒙遜蒙遜酒泉南門殿飛出敦煌父老令狐白頭:「南風。」忽然不見

敦煌太守自立敦煌冠軍將軍涼州刺史蒙遜敦煌不許城陷自殺蒙遜敦煌自有

沮渠蒙遜其先匈奴沮渠蒙遜滑稽有權天文呂光伯父西平太守蒙遜聚眾萬餘金山從兄太守建康太守使持節大都大將軍涼州建康元年蒙遜張掖太守成為將軍以軍自稱蒙遜尚書左丞蒙遜威名疏遠蒙遜安西太守。[11]蒙遜激怒誣告叛逆蒙遜素有怨憤蒙遜舉兵私署使持節大都大將軍涼州張掖永安張掖

永興蒙遜遷居玄始元年自稱河西百官以下遣使朝貢蒙遜閹人蒙遜蒙遜蒙遜劉裕校書郎蒙遜蒙遜:「劉裕入關!」如此泰常蒙遜敦煌

神䴥尚書郎常侍朝貢:「伏惟陛下基隆三代紛擾車書有道幸甚無可重光竭力餘年憑倚皇極前後使相望杳然天朝高遠屏營往年侍郎詔書萬里老臣愷悌奉公援引歷數安危竇融知命情願何者下降萬國高蹈獨步情願未遂章表許身公卿紛紜重沓不在四極符瑞天時未有過於陛下加以姿六合老臣。」

蒙遜世祖太常持節蒙遜侍中都督涼州西域羌戎諸軍太傅西大將軍涼州:「重光太祖大業受命太宗政和時運跋扈關西陸梁漠北江淮西宗廟靈長將士震服四方機運經略深遠協同當今憑陵莫不莫不