Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷十六   志第六  禮樂六 Volume 16 Treatises 6: Rites and Music 6

Click on any word to see more details.

賓禮
 賓禮四夷君長與其使者

 國主來朝遣使一日守宮次於之外其日使者東階西面使者朝服西東面從者束帛有司出門西面:「。」使者:「。」國名有司門外西面再拜使者西束帛東階西面使者:「。」主將下拜使者:「下拜。」北面再拜稽首使者受命退復位左右再拜稽首使者門外西東面之外西使者東階西面使者西東面使者使者再拜再拜使者主從出門如初再拜使者北面舍人」。再拜再拜

 皇帝遣使主見:「主見。」稽首使者

 一日太極殿西南守宮位於上下鼓吹十二乘黃輿位於西北面位於其後北面西位於東北退西面屯門天門就位侍中」。侍衛奉迎及其西廂東面侍中外辦」。皇帝輿舍人入門,《:「再拜。」再拜稽首侍中西北東面:「。」再拜稽首再拜稽首侍中再拜稽首侍中勞問俯伏下拜侍中:「下拜。」復位侍中再拜稽首官屬舍人與其侍中」。皇帝遣使國主中書侍郎置於西有司

 國主及其使見禮皇帝侍中再拜:「。」侍中承旨:「。」侍中東北西面》。再拜再拜侍中有司有司其餘以東舍人承旨再拜殿西殿分別:「。」琴瑟笙管北面:「。」俯伏殿皇帝:「再拜。」再拜皇帝昭和進食:「。」殿品嘗以次以下:「。」皇帝以下以次以下復位再拜舍人承旨以下再拜

軍禮
 其三軍禮

皇帝親征
 皇帝親征前期一日有司太極殿文武次於殿東西乘黃以下其日所部平明將帥留守公服上水侍中」。就位奉迎侍中外辦」。皇帝輿:「再拜。」在位再拜承旨侍中。」皇帝

 昊天上帝一日皇帝太極殿豫告在位一日其日皇帝大駕至於皇帝諸軍東階向西將軍在外南門之外西向北北面西

 

 凱旋南門之外其後

 解嚴皇帝君臣再拜退其餘

 軒轅氏兵部南門之外甲胄弓矢神位其後皇帝群臣戎服接神如常

 國門國門神位西北神位宰人郊社皇帝將至東南西再拜西酌酒退再拜少頃酒饌宰人尊者酌酒太僕

 其所山川官告出征有司行事

 露布其日守宮露布兵部侍郎文武使位於西使位於南面吏部兵部使謁者就位佈置公服南面西南東面露布」。使再拜再拜舞蹈再拜兵部尚書露布退復位兵部侍郎使

講武
 仲冬講武於都

 前期一日講武兵部將帥軍士一千二百軍營左右三軍北上中間相去三百五十次於一日講武將帥士卒之中四角牙旗旗鼓大將以下統帥大將被甲乘馬教習在前長者在後反之長者弓矢前行次之弓箭使習見旌旗金鼓

 講武大將旗鼓之下十二侍中宮殿城門」。侍中」。文武應從文武公服以次殿皇帝兵部尚書介胄乘馬北門黃門侍郎兵部尚書西領軍減小騎士于都四周左右次之北上以上公服西之外北上使北門東方南方西方北方西北上將至:「再拜」。在位再拜皇帝謁者使東方南方東北西方北方西北于都騎士四周然後講武

 三通中軍擊鼓有司以上其中中軍大將旗鼓西面諸軍中軍大將旗鼓西東面諸軍北面大將左右三軍長史誓詞其所有司起行有司擊鼓有司西白旗方陣西西西白旗方陣西

 為主五十挑戰第一第二挑戰第三挑戰第四第五挑戰勝敗然後既已有司左右退一行侍中騎軍」,:「。」騎軍挑戰擊鼓侍中:「侍中。」

皇帝
 皇帝仲冬

 前期兵部虞部其後一日旗下質明兵部圍田南面皇帝入圍鼓吹六十皇帝東南西六十西南乘馬皇帝乘馬有司諸公以下乘馬弓矢前後有司整飭弓矢以前有司弓矢皇帝以上皇帝然後然後百姓

 相從不盡不重虞部于田雷擊旗下宗廟賓客有司四郊至於


 

 一日鼓吹十二殿東面東階西面西西南北中央殿九十西西位於西東面北上司馬位於東面東面位於殿當前西南面弓矢西門東階少東西西西南北殿西

 其日質明皇帝文武公服引入侍中:「有司。」侍中退:「。」以下文官東階西面北上武官西東面北上兩邊東階西面之前北面西門弓矢兩手殿下西東面司馬西西南面西北行司馬西復位將軍牛郎西郎將少東取決退將軍北面張弓左右左右上下上面下面西面牛郎一一鼓吹奏樂騶虞第一第六相應第二第七相應以至將軍」,」,」,左方」,右方」。不及不正將軍西面退東階牛郎

 北面東面張弓南面作樂鼓吹然後第一第四相應第二第五相應以至東西退西司馬西西南面東階北面有司賞罰侍中:「。」有司西東面姓名東階西面北上西東面北上再拜有司東階西東面豐南北面北面以次如初王公以下北面相對為首再拜引出復位皇帝奏樂有司弓矢門外賞罰常服不行


 

 其日郊社及門監察鼓吹工人龍蛇東門南面南門西面西門北面北門西東面衛士西郊社<>太史次之一次四次史官:「。」工人發聲史官:「。」

 其日皇帝素服正殿百官以上素服之前日立

 貞元八月有司德宗不許太常:「所以有司。」由是


 

 十二以上十六以下假面