Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷十八   志第八  禮樂八 Volume 18 Treatises 8: Rites and Music 8

Click on any word to see more details.

嘉禮
皇帝皇后
 皇帝皇后

 太尉使宗正吏部一日有司車輿太極殿元日文武冠禮設使受命位於橫街西退北面侍中」。群臣就位使門外西面黃門侍郎中書侍郎西面北上外辦」。皇帝輿出自西使就位:「再拜。」在位再拜侍中使者東北西面:「。」使再拜侍中:「皇后公等持節。」使使者東北西面黃門侍郎侍郎使者中書侍郎使者東北使者置於:「再拜。」在位再拜使持節前導次之侍中」。皇帝在位以次使鼓吹從者乘車其日使至於主人戶外西使西北上退東面主人大門西面北面受命西面:「。」使者::「。」主人:「不敢。」主人使者大門北面再拜使者主人使至於使西西東面使者南面西南西南東面主人阼階使者北面使者:「。」主人再拜主人北面再拜稽首北面受制左右使者主人再拜左右主人西主人主人使者退復位再拜謁者使西

 八分

 問名使者內門西東面主人內門西面使者:「卜筮問名。」主人:「不敢。」主人使者主人使西內門西東面主人東階西使者:「。」主人;「至於先人從者。」使者:「既得將事。」主人:「先人。」使者:「不得不從。」主人掌事西東南主人使者西面使入門主人入門主人:「。」使者:「。」主人:「。」使者:「。」主人:「。」使者:「。」主人阼階使西北面主人阼階北面再拜幾於掌事兩端西北主人東南掌事主人西北使者東南主人東階北面再拜使者北面退西北面答拜西東面南面主人使者西北面使者西北面南面主人以次使者西上位主人退東階北面掌事以次使者之間西北面主人答拜使者西東面掌事牽馬三分北首西掌事東階主人西面掌事主人之後使者西北面再拜主人南面使者主人西南面主人使者使者退西東面主人主人 使使退使者東面主人東階北面再拜使者西從者使者牽馬使者大門西東面從者。。主人出門西面再拜使者退主人東階西面主人:「不顧。」主人。」使者詣闕

 使者:「卜筮使。」主人:「。」其餘

 其日使者至於主人門外執事布幕內門之外北首西執事西面謁者使者主人大門之內受命使者;「。」主人:「。」主人使者執事牽馬三分北首西西北面其餘

 

 一日守宮設使次於大門西以下次於外道西其日使設使位於大門西使位於使者退持節使者退主人位於大門北面使者以下主人位於內門謁者位於內門主人西面位於東階東南退西使持節儀仗鼓吹以下大門之外西以北儀仗使者就位主人朝服東階西面受命使者:「皇后。」主人大門北面再拜使者答拜使者入門持節前導次之主人入門內門使使者西面東面謁者西東面置於以下首飾褘衣北面西:「。」:「再拜。」皇后再拜:「再拜。。」皇后再拜皇后皇后內官以下相向西:「再拜。」再拜侍衛:「。」皇后使者復命

 遣使奉迎其日侍中」。皇帝殿文武東西奉迎一日守宮設使次於大門之外設使次於使者西宮人次於外道西設使持節位於大門外道西面宮人以下位於使朝服持節至大門外宮人奉迎皇后」。皇后皇后主婦出於西文武奉迎大門之外文官武官西北上謁者使者大門主人內門東階西面受命使者:「奉迎。」主人;「。」主人出門北面再拜謁者引入內門西使者位於南面西西南東面主人東階使者北面使:「。」主人再拜使者主人北面再拜稽首北面受制主人再拜北面使主人再拜北面主人使再拜西門外:「再拜。」使再拜使者;「吉日奉迎。」皇后再拜主人東階西面:「夙夜違命。」主人退東階西面西:「夙夜違命。」皇后輿以降侍從導引乘車從者鹵簿皇后大門以次乘車

 皇后次於皇帝殿門外皇帝室內屏障東階東西南北西二十四室內西戶外合巹皇后大門鳴鐘至大回車車前皇后殿之外西外辦」。皇帝詣門西東面設席室內西皇帝西即席皇后西南面皇帝西北上西」。皇帝皇后西面皇帝皇后左手右手皇帝皇后皇帝皇后品嘗置於以次如初東階戶外北面再拜祭酒北面:「。」皇帝冕服常服皇后皇帝如初皇后從者皇帝皇帝侍者皇后

皇太子
 皇太子

 皇帝遣使至於主人持節問名

 一日主人設使大門之外宮人次於使者西南設使位於大門西退主人位於北面位於內門位於內門主人西面宮人位於門外使者之後以北位於東階東南西使朝服持節鼓吹大門褕翟首飾大門之外西以北儀仗使者持節前導宮人就位主人朝服出迎大門之外北面再拜使者入門主人入門內門使西面東面置於衣服侍衛東面北面首飾褕翟侍衛以次再拜北面再拜以下北面西:「再拜。」再拜」。主人使者禮賓

 一日衛尉次於西次於門外其日皇太子天門一日有司太極殿阼階西次於其日皇太子席位戶牖西位於位於侍中」。侍衛侍中以下奉迎就位吏部兵部門外侍中外辦」。皇帝輿出自西西就位:「再拜。」在位再拜皇太子:「再拜。」皇太子再拜西南面酌酒皇太子西東面皇太子再拜皇太子之間祭酒西南面再拜皇太子東面皇帝:「。」皇太子:「。」再拜西出門:「再拜。」在位再拜以次侍中」。皇帝

 皇太子受命鼓吹至於大門外道西庶子主人褕翟主婦戶外西主人公大門之內西祭服庶子就位」。皇太子西東面受命庶子皇太子:「。」庶子俯伏主人:「謹敬。」庶子主人門外西面再拜皇太子再拜主人皇太子庶子皇太子內門主人:「皇太子。」皇太子:「。」主人皇太子:「。」主人皇太子入門主人入門內門主人皇太子至於主人:「皇太子。」皇太子:「。」主人皇太子:「。」主人皇太子:「。」主人皇太子主人阼階西面皇太子北面再拜主人內門出於保姆西面:「。」:「夙夜違命。」西:「夙夜違命。」庶母及門父母:「父母夙夜。」內門皇太子不受:「不足。」乘以皇太子皇太子大門