Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷二十   志第十  禮樂十 Volume 20 Treatises 10: Rites and Music 10

Click on any word to see more details.

凶禮
 凶禮

 《周禮五禮凶禮其次第五敬宗以為凶事臣子由是天子凶禮國有臨時從事後世開元天子賑恤遣使吊死舉哀之類喪葬哭泣

 四方天子遣使持節位於使者南面持節東南長官北面老人其後再拜主人使者門外使者東面主人西面再拜婦人勞問北面

 舉哀位於殿文武以上以下門外有司」、「外辦」。皇帝然後百官內外在位十五皇帝以上以下大功小功以下百官國君次於城外

 次於西皇帝鹵簿鼓吹皇帝至大素服皇帝主人門外望見輿再拜入門西皇帝阼階東南西南先後主人再拜戶內西皇帝主人門外皇帝常服皇帝鼓吹使以內使蠟印主人公單衣


 

 女子嫡孫後者長子為人後者後父王公以下三月十三二十五大祥二十七

 後者祖母長子繼母慈母繼母長子長子

 降服出妻後者祖母繼母

 祖父母伯叔兄弟兄弟女子適人嫡孫姊妹夫子女子適人祖父母女子適人兄弟後者降服其父為人後者其父女子適人其父伯叔繼父嫡妻庶子兄弟

 五月曾祖父母女子

 三月高祖父女子繼父不同

 其父出妻祖母

 大功長殤九月七月女子長殤叔父長殤姊妹長殤兄弟長殤嫡孫長殤兄弟女子長殤兄弟女子長殤成人九月從兄降服女子適人姊妹適人女子適人兄弟適人為人後者兄弟姊妹祖父母伯叔父母兄弟適人為人後者本生

 小功五月女子之下叔父之下姊妹之下兄弟之下嫡孫之下兄弟女子之下從兄姊妹長殤長殤降服為人後者兄弟長殤出嫁長殤為人後者姊妹長殤兄弟女子之下叔父長殤成人祖父祖父姊妹兄弟外祖父從母降服從父姊妹適人孫女適人為人後者姊妹適人祖母祖母姊妹適人娣姒同母異父兄弟姊妹父母兄弟從母庶母嫡孫繼母父兄從母

 三月從父兄弟姊妹之中之中叔父長殤兄弟長殤從母長殤從父兄弟長殤兄弟長殤姊妹長殤降服為人後者兄弟之中之中出嫁為人後者姊妹之中為人後者從父兄弟長殤叔父之中姊妹長殤成人兄弟曾祖父祖父外孫曾孫玄孫從母兄弟姊妹曾祖降服姊妹適人女子適人祖父庶子後者適人為人後者外祖父兄弟孫女適人曾祖母祖母女子適人伯叔庶母乳母婿父母曾祖高祖父祖父母祖父母之外祖父母兄弟從父兄弟從父姊妹適人從母改葬父母妻妾冠服儀禮》。皇家皇子一等

 太宗從母侍中魏征禮部侍郎令狐德棻:「外戚為重一時五月古人於是曾祖父母三月五月大功以期小功大功小功五月其弟小功從母小功。」顯慶長孫無忌以為從母從母庶母庶母昆弟吉凶上元元年武后」。開元補闕:「《》,舊章。」不能二十五禮於是


 

 清掃內外手足遺言氣絕男子白布徒跣婦人女子首飾以下丈夫主人無數主人其後兄弟以下其後西面西女子其後無數兄弟以下其後東面內外之際祖父以下東北南面西祖母以下西北南面丈夫戶外北面西婦人主婦西北南面丈夫丈夫席位戶外左右南面宗親西西官位北面西位於西北面素服大功三不小功再不

 死者之上北面西」,阼階戶內西去死足以其內阼階戶外

 沐浴西西牆西浴巾,浴衣西西主人出於北面西主婦以下西北面行者丈夫主人北面西婦人主婦西北面婦人浴衣浴巾衣裳內外就位

 西衣裳握手綿不用西西內外枕席握手內外

 ,至於,至於,至於,,戶外,北面,。西面、主人復位

 至於官封」,置於西至於至於

 為重至於三分至於七尺至於疏布葦席北面兩端西端置於葦席

 十九朝服西北上東堂布巾西南西西西如東東西退內外主人以下西面主婦以下東面退南西西內外親疏明滅

 三十西東南用功內外東階東南阼階阼階西西南西東階內外退加冠東西男女加蓋內外復位如初置於阼階西南東面西面西內外就位

 西服飾以時平生

 大功小功婦人次於西

 成服內外素服相者主人以下內外諸子尊者之前祖父女子對立尊者主人以下阼階

 朔望東堂其日

 一日次於大門主人諸子就位東階內外:「。」內外置於掌事設席設席開戶主人以下西祖父以下東北祖母以下西北丈夫婦人西

 器用儀仗以下之前左右左右左右至於

 二嚴內外執紼掌事執紼西西北面掌事門外北面靈車內門輿西輿西靈車輿退北面北面主人以下以次

 主人諸子以下東北西向南祖父以下東北南面西異姓丈夫主人東南西面北上婦人以次女子以下西東面祖母以下西北向東異姓婦人主婦西南東面北上內外之際執紼北面西