Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷四十六  志第三十六 百官一 Volume 46 Treatises 41: Official Posts 1

Click on any word to see more details.

 官制名號祿秩增損大抵沿官司定位貴賤以時考核升降所以百事法則所以然如此未嘗制度紀綱萬世至於紛亂不能一切苟且其事職業不能

 太宗內外定制七百三十:「以此天下。」員外其後至於檢校之類使繁多起兵軍功不勝綱目條理後世不能

目录
1 宰相
2 學士
3 三公
4 尚書省
4.1 吏部
4.2 戶部
4.3 禮部
4.4 兵部
4.5 刑部
4.6 工部
宰相
 宰相天子百官萬事任重以來不同宰相不正侍中尚書國政宰相其後太宗尚書臣下不敢由是僕射尚書省長官侍中宰相品位宰相太宗吏部尚書參議朝政魏徵秘書監參預朝政其後參議得失」、「參知政事之類非一宰相貞觀僕射李靖三兩平章平章其後以太詹事侍中不專如故自高宰相」,三公其後改易官名以東侍郎東西,「永淳元年黃門侍郎兵部侍郎等同平章,「平章是以不能

 省長議事政事堂其後侍中政事堂中書省開元政事堂」,其後樞機

 宰相無不不以開元以後其事宰相用兵節度使儒學大學士財用轉運使使至於國史太清之類頗多不足取法不著

學士
 學士文學言語顧問出入侍從參謀納諫翰林院

 輿所在經學宴見文書詔令舍人太宗名儒學士時時未有名號乾封以後北門學士」。玄宗翰林」,四方應和文章既而文書文學翰林供奉」,集賢院學士分掌詔書開元二十六翰林供奉學士學士內命將相號令征伐其後選用禮遇」,以為天子私人定員尚書校書郎入院未知作文班次宰相之下之上學士承旨」。學士集賢翰林學士無所屬

三公
 三公

 太師太傅太保太尉司徒司空三公天子師法三公天子陰陽邦國親王親事祭祀貞觀十一三公官屬

尚書省
 尚書省

 尚書百官尚書吏部戶部禮部兵部刑部工部尚書兵部吏部前行刑部戶部中行工部禮部本行庶務天子皇太子親王公主內外京師大小多少於都天下大事不決尚書省宣告龍朔尚書省中台尚書尚書太常侍郎光宅元年尚書省文昌文昌垂拱元年長安中台

 左右僕射統理省事御史不當龍朔左右僕射左右光宅元年文昌左右開元元年右丞天寶元年

 左丞右丞糾正御史不當吏部戶部禮部左丞兵部刑部工部右丞郎中員外付諸宿受事紙筆文案亭長啟閉固守倉庫陳設尚書省左右武德郎中員外貞觀元年左右郎中龍朔元年左右左右郎中左右郎中大夫永昌元年員外神龍元年明年傳送

 吏部禮部十八三十六亭長十四

吏部
 吏部

 尚書侍郎郎中員外文選法官天下德行優劣以上以下吏部

 吏部郎中文官祿假使員外尚書侍郎文官以下三十二十九三司光祿大夫金紫光祿大夫光祿大夫大夫大夫太中大夫中大夫大夫大夫大夫大夫議郎議郎議郎正七品正七品宣德給事承奉儒林吏部不上以上六百以下一千減半文藝六十不樂以上之一時務

 吏部武德改選吏部侍郎貞觀龍朔元年吏部主爵武后光宅元年吏部天官垂拱元年主爵天寶十一吏部文部至德復舊吏部三十六十十四十一亭長十二三十三六十七功令十五三十

 郎中員外郎中員外朝會賜予食邑萬戶食邑五千食邑開國食邑開國食邑五百開國食邑開國食邑七百開國食邑五百開國食邑三百兄弟皇子封國親王皇太子親王諸子封國皇姑長公主姊妹長公主公主皇太子親王十五以上宗親長女內命婦公主外戚入門王妃公主郡縣有子不再命婦文武夫人以上夫人命婦朝參以上技術親王孺人正七品以上以上之一朝庭皇后公主食邑名山不以

 郎中員外官吏輕車都尉輕車都尉騎都尉騎都尉驍騎飛騎正七品然後戰功獲之苦戰第一上陣相當因而之一文武以上以上子孫以下衛士二階以次上陣第二第三遞降之上上陣之中上陣之下之上之中之下上陣九百兵部遠近十二強幹留宿城門倉庫以下驍騎以下兵部不第以上以下如初再不十二至上國有以上太常以上征討簿高下三月戶部蠲免

 郎中員外文武百官功過及其行狀史官太常行狀百官凡百功過合眾公平之外二十七拾遺補闕近侍銓衡人物揚清激濁褒貶考校禮制儀式經典音律克諧失節決斷合理有方宿衛兵士調戎裝處斷法官刊定校正十一承旨十二有方學官十三賞罰嚴明攻戰必勝十四禮義肅清所部為政十五文史十六糾正十七十八職事十九功課丁匠役使二十以時收穫二十一出納倉庫二十二推步精密二十三占候醫卜效驗方術二十四檢察有方行旅