Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷四十八  志第三十八 百官三 Volume 48 Treatises 43: Official Posts 3

Click on any word to see more details.

御史臺 太常寺京郊 鼓吹 太醫 祿官署 珍羞 衛尉武庫 武器 守宮 宗正 太子 太子 太僕寺乘黃 東宮 大理寺 鴻臚寺典客 司儀 上林 太倉 官署 太原永豐龍門 石門溫泉 京都總監 京都四面 九成總監 常平 國子監子學 太學 算學 少府 鑄錢 中校 官署 百工太陰 軍器監 都水監河渠

目录
1 御史臺
2 太常寺
2.1 京郊
2.2
2.3 鼓吹
2.4 太醫
2.5
2.6
2.7
3 祿
3.1 官署
3.2 珍羞
3.3
3.4
4 衛尉
4.1 武庫
4.2 武器
4.3 守宮
5 宗正
5.1
5.2 太子
5.3 太子
5.4
6 太僕寺
6.1 乘黃
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6 東宮
7 大理寺
8 鴻臚寺
8.1 典客
8.2 司儀
9
9.1 上林
9.2 太倉
9.3
9.4 官署
9.5 太原永豐龍門
9.6
9.7 石門溫泉
9.8 京都總監
9.9 京都四面
9.10 九成總監
9.11 鹽池
9.12
10
10.1
10.2
10.3
10.4 常平
11 國子監
11.1 子學
11.2 太學
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7 算學
12 少府
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7 鑄錢
12.8
13
13.1
13.2
13.3 中校
13.4 官署
13.5 百工太陰
14 軍器監
14.1
14.2
15 都水監
15.1 河渠
15.2
御史臺
 御史臺

 大夫大夫刑法典章糾正百官罪惡御史殿殿御史監察御史三司三司御史大夫大事小事彈劾御史大夫大事小事署名而已刑部尚書行幸朝會百官監察御史御史不如文武官職以上朔望文官以上供奉監察御史員外太常博士日參常參武官以上一朝以上一朝國子監學生四時入朝日參以上十月二月以上清官職事致仕職事職事之下次之次之異姓親王王任文武王任以下職事之上文武太子太保之下次之之下之下之下之下之下之上之下以前召見之上理解之下職事上下文武職事朝參簿諸公四面不辭都督刺史都護側門左右僕射侍中以上司長正衙側門朔望殿御史人為使高宗治書御史龍朔御史台大夫大夫武后文明元年御史台光宅元年左右監軍州縣風俗州縣再發使風俗四十八州縣御史檢校員外神龍景雲苛察延和元年尚書省至德使御史之外檢校供奉使會昌大夫東都御史殿御史監察御史元和御史殿御史監察御史御史

 御史雜事三司理事給事中舍人三司長官刑部郎中員外大理評事彈劾大夫大事小事常服雜事殿監察職掌遷改京城西西三司受事殿御史第一同知太倉出納第二同知西出納御史受事殿受事御史東都御史以下長官下馬長官出入行止殿以下以為先後入朝殿御史侍中黃門侍郎給事中西居中侍郎舍人居中大夫御史大夫御史殿承乏監察御史側門殿正門側門殿開元左右糾察違失京城京城一代刑部大理東西金吾斷絕其後殿左右選用京畿縣尉御史行使御史行使殿行使監察行使殿御史職事御史開元以降御史殿庫藏故事御史台不受姓名風聞其後御史十四御史其日姓名其後宰相御史權重建議彈奏大夫然後御史建中元年御史分掌元和御史受事周而復始東西隋末殿御史元年武德元年殿御史龍朔元年監察御史武后文明元年殿長安供奉

 主簿掌印受事主公奴婢七十八二十五亭長十二殿十八三十四十二

 殿御史殿供奉京畿之外元日冬至朝會乘馬具服殿巡幸往來之內檢校文物同知太倉出納同知西出納人為使左右供奉

 監察御史十五州縣獄訟祭祀出納左右綱目

 判官人為支使其一其二戶口流散隱沒不均其三農桑倉庫盜賊不事蠹害德行孝悌晦跡應時兼併貧弱冤苦不能然後屯田鑄錢嶺南功過糾察囚徒舍人金吾將軍國忌齋殿御史寺觀不如

 開元二十五監察御史檢校大曆十四御史使監察御史尚書省第一人為出使興元元年第一吏部禮部使第二兵部工部使第三戶部刑部殿元和新人不出使能否尚書省號曰開元十九監察御史太倉御史推事其後殿御史人為太倉使第二人為使

 使御史供奉居正監察御史之上

太常寺
 太常寺

 禮樂郊廟社稷郊社鼓吹太醫祠廟有司三公祭祀謁者公卿嘉禮謁者巡幸出師擇日天府獲之天子祭服樂之器官奴婢衣冠貞觀元年高宗即位龍朔太常寺大夫武后光宅元年太常寺

 西門之內主簿

 博士五禮王公以上功過導引

 出納祭祀祝文

 君臣朝會祭祀宗廟皇帝位於子孫祭祀朝會在位拜跪公卿巡行威儀鼓吹

 律呂有禮修撰檢討十一二十三謁者二十十六太常寺禮生三十五亭長十二

京郊
 京郊

 社稷巡察郊廟長三鎖鑰郊壇二十四禮部十年十二學生一番戶部太常十月禮部論語吏部集散者番如初郊社鼓吹太醫乘黃典客上林太倉平准常平珍羞守宮武器司儀河渠舟楫中校


 

 調課業以上禮部十年大校未成上下供奉樂器散樂閏月出資六十長上博士上第禮部十五中考滿教長弟子五十以上供奉大部等第助教博士以次長上之一不成鼓吹大小不成博士博士弟子武德武后如意元年使開元蓬萊博士第一博士第二博士京都左右俳優雜技太常使文武一百四十散樂三百八十二散樂一千二十七有別開成

鼓吹
 鼓吹

 鼓吹工人龍床變則擊鼓龍床清商鼓吹

太醫
 太醫

 醫療醫師按摩博士考試國子監醫師多少以防陵寢太常宮人監門醫師京師良田庶人十六以上其所二十四醫師二十醫生四十二十二十按摩五十六按摩十五

 博士助教掌教諸生本草》、《甲乙》、《》,少小耳目口齒

 博士助教掌教經脈孔穴醫生

 按摩博士按摩掌教導引損傷

 博士掌教齋戒


 

 博士卜筮祭祀大事