Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷五十一    志第四十一  食貨一 Volume 51 Treatises 47: Finance and Economics 1

Click on any word to see more details.

食貨
經常簡易使勉力以為用度不可其一不能其二暴君合時無限不能由是不足財利聚斂。《:「。」可惡聚斂經常不勝

世業調有節祿不及三代可以經常及其冗官天寶以來大盜方鎮累世不息用度不能加以奸吏一時經常蕩然由是財利聚斂世業調至於轉運屯田和糴鑄錢無所不為以至於

二百四十凡民十六二十一六十十八以上八十二十永業四十妻妾三十二十二十永業其余永業可以薄厚工商減半庶人世業不復死者十月有余有余有余

之一綿三兩麻三斤十四調用人二十有事二十五調三十調不過五十

王公以下永業田皇太后皇太后皇后以上內命婦一品以上五品以上祖父兄弟職事以上父子太學四門學生孝子節婦戶內妻妾奴婢以上

戶部國有十四調調三月免役六月九月出境戶部四夷十年奴婢良人奴婢

貞觀驛馬

太宗銳意官吏鰥寡勸導早晚險易遠近調八月九月同時之上五十異物滋味鷹犬非有有加不足尚書左丞建議:「王公以下秋熟所在義倉。」太宗:「土地青苗簿十四十七商賈至於種子。」其後蒲州常平倉

貞觀不及三百數月千里四夷降附二十萬人天下斷獄死罪二十九號稱太平高祖太宗大略及其成效如此

高宗海內艾安太尉長孫無忌天下刺史疾苦即位十五侍中敬宗用事永淳以後不足加以紀綱不勝

玄宗徭役京官使開元調天下好不長者天下未嘗升降監察御史宇文獻策五百御史分行皇甫上書不可玄宗任用客戶八十亦稱州縣虛數數百萬

十六調州縣貶官二十二十五十三以上嫁娶州縣戶口使刺史縣令以為

永徽買賣世業其後豪富失業於是

楊州調嶺南安南益州江南

李林甫租庸和糴遣使五十條目訪朝使使使有所不過

凡庸調州縣長官京都二十五輸運關中調兇年河南不通關中轉運

明年以下十五以下二十以下民間父母征戍以上以上徭役天寶十八以上二十三以上成丁不能三十租庸男子七十五以上婦人七十以上人為八十以上從事海內價錢十三二百道路酒食行人千里天下歲入租錢二百九百八十調七百四十綿百八三十五天子不知大抵用物其所於是崇禮州縣歷年不止次子苛刻戶口役使億萬租庸正額天子安祿山司空楊國忠以為不可以御史太原度僧道士旬日百萬而已天下蕭然

肅宗即位御史鄭叔清江淮蜀漢富商其二商賈一千於是北海參軍第五江淮租庸使江陵襄陽鳳翔明年鄭叔清宰相建議天下用度空名道士僧尼不可出身商賈道士僧尼萬人百姓七千乞食貧乏

故事天下財賦以時尚書出入京師不能第五鹽鐵使天子天下為人私藏有司不得多少

廣德元年男子二十五成丁五十五強寇吐蕃京師屯兵數萬百官俸錢軍糧至大元年流民田園天下十五百官不及青苗地頭」,二十通名青苗上都二等上等田畝上田田畝上田田畝如故青苗加一地頭不在

轉運使支使永泰天下財賦鑄錢常平轉運使東都河南淮南江東西湖南山南東道轉運使京畿關內河東劍南山南西道京兆尹第五戶部侍郎分治

回紇有助西京代宗中國婚姻十萬縑帛百余中國財力三萬西資糧五十魚朝恩擅權代宗宰相日夜君臣幾十天子不能留意儉約再三先天生日端午四方貢獻千萬加以恩澤不能不足貢獻未報失職德宗即位宰相


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary