Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百零七  列傳第三十二 傅弈 呂才子:方毅 陳子昂附:王無競 趙元 Volume 107 Biographies 32: Fu Yi, Lu Cai and son: Fang Yi, Chenzi Angfu: Wang Wujing, Zhao Yuan

Click on any word to see more details.

才子:方毅 陳子昂:

目录
1
2
2.1 方毅
3 陳子昂
3.1
3.2

 相州開皇漢王:「熒惑果若?」對曰:「黃道熒惑。」扶風

 高祖扶風太守即位太史占候煬帝其事不為於是忿

 亂世之後變更:「龍紀黃帝,《》、《》,沿。《'',''。刑法殺戮天下兆庶同心陛下撥亂反正官名律令傷弓之鳥天下安得耳目改正律令官名作樂使盛德簡約不如五十週三不如。」:「亂政》,亂政》,亂政》。衛鞅不可。」

 太僕建言:「簿。」公卿不為不得

 武德上疏

 西域君臣父子既往將來有身禮佛生死自然人主天理主權。《:「。」

 五帝三王未有佛法長久漢明帝西域自傳西晉以上不許中國齊襄褒姒幽王僧尼十萬刻繪天下陛下十萬自相夫婦十年十年教訓高齊僧尼都市周武帝

 十二痛切有司:「聖人聖人無法。」:「出家匹夫天子繼體所謂。」:「地獄人設。」未及

 太白天下太宗即位:「雖然自今有所不盡。」:「佛法奈何?」:「西夷狄中國摸象文飾有害國家無補百姓。」

 貞觀十三八十五未嘗:「!」:「青山白雲!」遺言戒子:「《六經名教死當。」不可以老子》,以來》。武德十二軍號


 平人貞觀增損樂律明達質難不能太宗博白聞見侍中魏征盛稱十二長短不同樂事

 周武帝》,不能太子洗馬允恭允恭試問退允恭由是知名太常博士

 陰陽家宿老師五十三舊書四十七凡百天下舉世禍福

 時事其三

 《卜宅

 《上古穴居後世聖人宮室》」。,《陰陽」,《近世五姓以為天下萬物配屬吉凶是以不然其間數字不得野人巫師堪輿》,黃帝五姓黃帝後世皇甫春秋分之所居由來

 《祿命

 賈誼司馬:「卜筮高人祿命人心禍福。」王充:「知命祿祿。」祿命推索本原。「有餘」,祿而後?「積惡有餘」,劫殺而後?「皇天善人」,天人影響。「有夏天命剿絕」;退。「祿」,文王長平南陽近親六合蜀郡不盡祿貴賤魯桓公七月同生莊公乙亥然則祿驛馬驛馬為人」,莊公:「。」四十五襄王四十八始皇帝正月壬寅正月祿祿奴婢驛馬驛馬不到正月不過五十漢武帝乙酉七月平旦祿驛馬武帝即位十六末年戶口三不高祖孝文皇帝興元八月丁未祿命驛馬驛馬生父不見孝文其父顯祖不得正位天子孝文天下生子嫡子次子高祖長子次子享國祿嫡孫祿篡逆

 《

 《:「無數後世聖人大過》。」《:「。」:「宅兆安厝。」以是魂神貿不可石泉不可常卜筮無後後代說出有失便死生二十。《春秋》:「七月諸侯五月大夫三月庶人而已。」貴賤不同遠近先期後期定期:「丁巳定公不克至於戊午。」君子。《》「己亥日用春秋是日二十擇日。《》:「大事大事日中大事。」大事喪禮當代早晚子產於是大夫平旦即日子產日中:「日中諸侯大夫。」子產不問得失人事可否而已曾子:「日蝕。」所以非常按法夜半。《:「立身行道揚名後世父母。」《:「聖人何以。」:「官爵富貴年壽蕃衍。」一日澤及無疆吉凶不可五姓國都漢家山陵子孫不絕五姓不可而後令尹已定名位故知榮辱升降事關不由人為荼毒以期徼幸由是官爵擇日財利欣然不得吉服禮俗不可以

 飛騎戰陣稱旨太常麟德以太大夫生平著述甚多

方毅
 方毅太宗召見束帛曹參母喪從母通人白粥

陳子昂
 陳子昂梓州射洪其先新城世祖兄弟梁武帝司馬高貲鄉里調

 十八未知富家子自如日入鄉校文明進士高宗長安於是關中東都營山上書

 「咸陽長安山河天下以北關東山西宇宙不然匈奴吐蕃西老千十五歲月奔命首尾百姓薦饑以北青草父兄轉徙妻子流離去年流亡白骨縱橫阡陌至於蓄積可哀陛下先帝大駕西京山陵穿數萬調發近畿艱苦不堪盜賊叫呼不深

 天子四海為家蒼梧會稽中國平王光武山陵西以時不可景山祝融何以太原天下不顧鼠竊西陛下

 武后召見金華殿威儀慷慨正字

 垂拱群臣調元氣?」大學

 :「元氣天地萬物王政天地莫大陰陽萬物王政安人故人陰陽陰陽天地天地元氣先王於是養成順天使然後風雨草木顓頊不敢:「百姓昭明協和萬邦時雍昊天曆象日月星辰敬授人時。」陰陽天地震怒山川疾疫大興滅亡周文創業誠信忠厚百姓四十餘年天人暴虐天地:「昊天」,哀哉隋煬帝四海揚州生人天地中國死人宗廟元氣禍亂天人之際先師昭然不可

 陛下天地日月之明欲求太和伏羲氏所以三皇天皇大帝太山建明上帝使萬世盛德發揮陛下元氣人倫以為黃帝所以調元氣陰陽天地陰陽二十四八風十二月四時五行二十八宿莫不陛下萬世相國建明天下更始周禮》、《月令孟春蒼龍三公九卿大夫青陽天下藉田勸農五更孝悌文德干戈孝廉後宮妃嬪珠玉錦繡雕琢無益淫祀太平

 

 陛下大化太學堂皇,《》、《明詔尚未所以太學政教君臣上下天子賢臣不論人倫不可得。「君子不為不為」,奈何天下禮樂胄子使太學國家不可

 召見中書省利害三事其一

 道出大使按天黜陟求人未盡陛下使使百姓天子夙夜群臣考績不逞莫如可以可以足以然後以為使天下使道路欲望進賢不肖豈可宰相奉詔遣使無任使使天下百姓治道送往迎來不見陛下威重殿使者諄諄所以出使京師州縣求人宣佈不下天下黜陟幽明折衷陛下難得不如出使無益

 其二

 刺史縣令政教陛下德澤下詔刺史縣令奉行不得有司百姓安得刺史十萬不才刺史十萬國家興衰在此吏部調縣令賢良有如用人天下