Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百一十九 列傳第四十四  武平一 李乂 賈曾子:至 白居易弟:敏中 Volume 119 Biographies 44: Wu Pingyi, Li Yi, Jiaceng Zi: Zhi, Bai Juyi's brother Min Zhong

Click on any word to see more details.

武平 曾子: 白居易:

目录
1 武平
2
3
3.1
4 白居易
4.1
4.2
武平
 武平潁川郡博學春秋》,文辭武后不敢嵩山復位母喪起居舍人不見景龍修文學士天子外戚母黨:「去歲熒惑羽林太白太陽。《:'文王小心翼翼上帝。'陛下天性戚屬家數華轂月滿日中時不再來永淳之後王室先聖祿復辟退守如初陰氣王族驕盈上書一朝覆沒噍類長遠親親。」慰勉不許員外

 于時太平安樂公上書:「四體居心難治乖舛心腹。《:'克明九族九族既睦平章百姓。'《:'婚姻。'親族輯睦權貴骨肉之中過從親愛不可近親貴人殿輯睦,'奸人陛下。」不用

 日用言明左氏春秋諸侯學士日用:「文章耐久敗績。」崔湜日用:「奈何?」答曰:「叔孫十一三族不為故稱子游。」日用:「齊桓公楚莊王諸侯靈王諸侯執政幾何?」日用:「不知知乎?」始末日用:「北面。」大笑

 兩儀殿帝命祿滑稽學士胡人襪子」,上書:「哀樂應變正則風化政教先王所以廢興胡樂四夷比來日益哀思王公胡人王公號曰''。伴侶》,玉樹後庭》,亡國胡樂四夷兩儀殿陛下聽訟群臣不容倡優聽政耳目之後。」

 玄宗蘇州參軍金壇一見規誡不能卓然不衰開元別傳


 趙州房子少孤十二屬文:「海內。」進士調萬年長安雍州長史御史監察御史景龍舍人修文學士遣使江南上疏以為:「江南衣食江湖府庫有限與其不如日至網罟之一百倍

 詔令吏部侍郎等同不行:「蹊徑。」黃門侍郎中山不便駁正睿宗:「不可!」不從太平公主干政拒絕

 開元紫微侍郎未幾刑部尚書六十八黃門還鄉

 正方宰相:「!」文章弟兄李氏花萼》,甚多清源刺史


 河南洛陽魁梧萬年蓬萊高宗監察御史遼東奉使軍餉上山高麗:「?」對曰:「陛下薛仁貴冠軍夙夜小心。」以為吏部員外尚書不能司馬下獄參軍

 少有景雲吏部員外玄宗太子遴選舍人太子遣使采女:「作樂。《》、《,《》、《有節與其孔子孔子出奔冶容喪志聖賢殿下所以堯舜不以明示群臣下令倡優女子使者一切罷止。」太子

 舍人諫議大夫天子有司天地睿宗宰相開元舍人官稱不諱就職文辭」。後坐刺史刺史禮部侍郎


 玄宗起居舍人至當稿:「先天盛典家父可謂。」頓首流涕舍人

 至德將軍富平肅宗使:「聖人法令崇禮入關約法三章殺人不易將軍朔方不能行列私怨縣令犯上不可不然太原千里上党守靈南陽睢陽絕倫劍術前者犯上何以將來不一招罪富平縣令能不律令太宗律令陛下不可以祖宗大法。」群臣太子太師文部郎中以為:「天地大典不敢帝王不擅小人過人開元以前朝廷國家太宗定天下陛下至德罪人貞觀罪人祖宗陛下?」

 蒲州刺史河東廬舍五千使岳州司馬

 寶應尚書左丞縣令孝廉刺史刺史升天禮部有司參議以為:「衣冠遷徙因緣所在未盡學校博士大學博士使桑梓鄉里庠序。」禮部侍郎集賢院

 大曆兵部京兆尹散騎常侍五十五禮部尚書

白居易
 白居易樂天其先太原北齊尚書于時韓城子孫彭城正己刺史

 文章未冠自失:「斯文!」貞元進士拔萃校書郎元和元年調盩厔集賢月中翰林學士拾遺

 天子下詔有所易見未詳建言江淮宮人採納入朝歌舞公主以為不如天子道上六百魏徵故第:「宰相太宗殿後嗣不能陛下子孫道人不宜掠美。」河東平章以為:「宰相天下重望不可誅求不恤所得''四方陛下得所宰相節度:'不如?'生人以求綱紀厚薄不可。」禁衛鳳翔節度使國定徐州金吾將軍:「,天下忠臣。」不得:「無償一切。」知名

 :「制度征伐將帥責成比年中人西貞亮天下未有中人統領行營節度諸軍處置使四方朝廷後世中人陛下陛下忍受節制不樂立功。」既而不決:「陛下討伐不決大將數月無成四害齊民膏血河北諸侯使富強河北受命洗滌一再無不河北不出朝廷暴露不顧奔逃諸軍回鶻吐蕃常有三時強弱多少乘虛入寇首尾何故可逆不可追悔。」請罪

 殿:「陛下。」變色:「自拔!」:「陛下群臣得失箝其口使所以發揚盛德。」如初滿以資輔以學士京兆曹參以便明年母喪大夫京都上疏朝廷必得為期宰相不悅:「新井》,浮華實行不可。」刺史舍人不宜江州司馬順適生死形骸久之刺史員外主客郎中

 穆宗

 天命兢兢業業豐草鳥獸:「馳騁畋獵發狂。」何以羿不是覆亡高祖長進:「不滿。」上心玄宗從容走馬豈不安危

 舍人節度使持節五百使:「國恥不忍有所。」遷延絕糧深州:「不一節度使鳳翔河陽開弓深州招討使使太原西見利乘隙夾攻未及威名為人忠勇一面。」於是天子宰相賞罰無能不見杭州刺史錢塘久之以太庶子東都蘇州刺史

 文宗秘書監刑部侍郎晉陽太和進退旦暮黨人東都太子賓客河南賓客開成同州刺史太子會昌刑部尚書致仕七十五尚書僕射宣宗命薄

 無不剔抉擯斥不能偃蹇不合居官立功友愛東都所居種樹石樓香山八節自號先生尤甚