Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百二十三  列傳第四十八    李蕭盧韋趙和 Volume 123 Biographies 48: Li, Xiao, Lu, Wei, Zhao, He

Click on any word to see more details.
趙州贊皇兒時文辭十五五經》,二十進士調安定甲科長安文章駱賓王最少

監察御史高宗由是罷兵給事中狄仁傑宣禮大理御史不敢:「不為。」潤州司馬舍人大號

御史臺州縣風俗得失上疏:「網上簡則煩雜羅廣垂拱巡察使四十敕令三十使三月十一月褒貶期會迫促不暇欲望所能不亦有限以為節制使然後得失可以。」:「推廣無不朝廷機事常在四方出使相望使御史以期督察風俗然後成功御史出入陛下能者莫不盡力。」天下二十使者眾議

天宮侍郎平章侍郎成均祭酒檢校文昌左丞留守東都長安平章納言內史成均祭酒平章

司馬:「造像州縣承辦不能天下貧弱造像十七窮人十七萬戶饑寒無窮。」

張易之附會豫州刺史通州數月吏部侍郎尚書神龍

吏部宰相員外府庫上書歸咎

元首重門擊柝警戒所以非常不可舉動防閑陛下尊嚴微服行路朝廷驚懼意外宗廟蒼生

不可以:「不必。」帝室中興不慎加以員外府庫黎庶今文六十以上老病員外所以有司不可退遠方不堪國家立功酋長俸祿非要一切放還

:「何以何以。」百姓不安居處不可以倉儲財力不足山東江左盜賊召募寺觀山東糟糠不厭調土木四海

征戍巧詐隱身道人十萬其中出家何以

州縣甲等更為當道城鎮使使奸猾不得

太常散樂大鼓

宰相自陳罷官惶恐視事

修文大學士趙國睿宗政事刺史致仕諸子不宜京師玄宗嗣位宮中:「當時不可。」天子滁州聽隨刺史七十

才思有所御史王勃味道齊名文章宿一時學者取法

祖德秘書:「可以失信?」嘆服洛陽監察御史侍郎味道吏部員外當時神龍御史御史大夫御史:「大夫?」不敢:「故事長官御史天子耳目其所大夫而後大夫?」戶部尚書震悚吏部侍郎

太子御史太子:「太子陛下天下莫不聞陛下天子不能羅織陛下。」中書侍郎平章上疏時政

歷代所以陵遲授職用人貴要粉飾上下官爵恩幸肉食公義不行解體正言

列位冗員陛下有無之內充滿不用不才故人不效欲求

宰相官子才藝。《:「私人不以漿不以。」王政不平私家陛下愛惜大雅退小人使政令惟一天下幸甚貞觀故事宰相子弟強宗賢才宰相司長官子

侍中其間:「宰相。」其弟冥婚後主天子嫁女皇后。」

唐隆元年以後太平公主晉州刺史有名大臣來朝風采逡巡:「天子?」太平用事以至怨望刑部尚書先天

在朝有風容止名臣外方不法輕重御史得中安樂公宰相太平:「。」:「。」不能:「一舉可哀!」不喜賓客自高生平籍沒珍寶不可玄宗為人高力士:「。」力士:「陛下?」:「忠誠不謂?」

元嘉工部侍郎工部員外

幽州范陽州長屬文進士不得調終南辟谷仿陳子昂貞固友善

長安拾遺作興萬安上疏:「陛下離宮窮人土木陛下愛人百姓未有陛下巡幸休息歲月因此左右近臣陛下不知百姓失業百姓不知左右陛下忠臣明主陛下發明人為天下以為愛力不然執事。」不從

持節靈武應縣甲科濟陽神龍舍人吏部黃門侍郎學士工部侍郎尚書右丞太平公主玄宗執政新州謀反無狀交趾參軍州長都督始興

大小八分陰陽至理變通不宜:「天道為政刑獄賦斂法令常則賞罰兵強不倦士爭先日出無成任賢使能不時明法卜筮。」」。貞固人稱終始山中有意當世隱士」。權利驕縱司馬終南:「大有。」:「仕宦捷徑。」

多才博物隴西職方:「許慎所謂。」起居郎集賢院學士

後周京兆尹曾孫夏官侍郎平章大體不少刺史地官尚書

神龍吏部尚書執政以次秉筆其一試問宰相:「吾等天下。」:「。」士大夫莫不解體會安政事

侍中昆弟附屬大水刺史以為景龍五色宣布天下大赦故事尚書仆射政事臨淄王平家人:「大臣。」八十

睿宗荊州大都博士」,戶部員外親屬不見宰相近親至大

甘州張掖遊獵:「不好?」不為感激力學書記長安丞河西人物

豪邁風骨進士調南部薛稷自新監察御史景龍中書侍郎平章金城公主吐蕃使不悅:「使不亦!」請安公主將軍睿宗宋州刺史涼州都督為政股栗吏部侍郎持節御史大夫刑部尚書

幸進道出乘車宰相於是殿御史舊惡執政為人江州

岐山詣闕上書天子百度有司:「伊尹今天聖明何所調?」不能餘年進士監察御史

突厥公主御史:「天子使者不可公主和親。」左右:「大國使不受。」:「漢法女婿不以可汗?」:「使鐵石不可。」:「天子於都可汗舊好可汗冠冕。」紫衣南面再拜稱臣入朝使戶部侍郎太平公主司馬刺史大事奉使

玄宗不亦宰相王室無窮使不知不可不知或稱不以可怪嗚呼力士庸人不能天子陛下」,如是其後李林甫安祿山基於