Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百三十一  列傳第五十六    宗室宰相 Volume 131 Biographies 56: Imperial Clan and Chancellor

Click on any word to see more details.

宗室宰相

目录
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7

恒山王孫神龍郎將開元通州刺史按察使韓朝秦州都督刺史河南便玄宗不能皇太子御史大夫二十七幽州長史節度武后都邑行道刑部尚書賓客飲酒

天寶元年和縣李林甫爭權:「華山可以富國。」他日從容對曰:「華山陛下不可以穿不敢。」於是皇甫韓朝得罪散職以太欣然以為宜春太守御史震恐宜春自殺


吳王折節下士長吏天寶京兆尹玄宗楊國忠使安祿山京兆祿縊殺祿上書零陵太守為政得人京師百姓相與:「。」長沙江陵大都長史至德肅宗扶風太守御史大夫明年京兆尹

乾元中書侍郎平章於是第五不平不出頓首檢制由是行軍司馬鳳翔使監察御史御史刑部侍郎李曄大理三司無異御史御史用法不端中人有罪怒叱陽高李曄嶺南:「國法陛下為重御史臺。」不敢刺史散騎常侍擇木:「專權御史臺。」擇木:「不敢專權陛下盛德。」

代宗節度江淮使禮部尚書宗正輿侍郎平章故事政事堂接客中人常參諫官無限太子詹事吏部尚書江淮檢校兵部尚書衢州刺史五十八

東京數百天下三司:「若一陛下天下新意羯胡衣冠盡責陛下一日鐵砧?《渠魁脅從』。河北服官自新使致死困獸猶鬥數萬?」於是不及大體衣冠更生不能使天子

肅宗同時御史大夫戶部侍郎光祿大夫長興


惠王曾孫刺史吏治益州都督刺史政事當時

調開封汴州水陸都會難治有名肅宗靈武監察御史無法大將笑語不恭:「朝廷!」員外關東過問:「。」:「半天。」日至

河東朔方河東行軍司馬梁州刺史南鄭:「為人父母?」龍門有名

不能大理天子太常使不肯汾州刺史河南江西觀察使睦鄰木偶:「其父。」京兆尹御史大夫魚朝恩國子監吏治數百不從:「太學軍容。」不復太學

嶺南節度使番禺刺史五嶺西南夷廉潔明年四十居官未嘗器用石門家人投江李朝立碑代宗工部尚書

節度使令狐節度耀忠臣西河陽大將不勝耀忠臣將軍河陽河北耀既而忠臣滑臺明年忠臣麾下德宗平章河陽

建中李希烈襄城出兵:「精兵襄城直搗。」不待使設備殺傷東都四千其後不得於是萬人睢陽

興元元年檢校司徒平章素服不許而已不敢有所貞元盧杞刺史不得:「盧杞奸邪不知?」:「天下皆知陛下不知所以奸邪。」以太太師七十二太傅

諸生逆旅諸生白金:「左右無知以此為自取。」許諾將相所得在朝禮賢下士終始幕府宴飲遣戍資糧春秋存問家室得人鼓琴有所自制天下家傳》、《》,


惠王宗室德宗奉天天子遣使不敢:「五千襄城舊部追還在外天下西送死。」潼關大將元光使元光華州刺史元光無知

棄官進士拔萃調藍田監察御史參軍殿御史元和御史京兆尹江南觀察使刺史不為戶部侍郎

檢校禮部尚書山南東道節度使貞元江西五百襄陽:「?」劍南西刺史禍福》,禮樂諸侯:「前人後來。」

十三御史大夫進門侍郎平章才不過度檢校尚書僕射平章淮南節度使

穆宗有司廟號建言:「大行皇帝武功。」公卿不合久之朝廷僕射檢校僕射太子東都明年六十七太子太保

未嘗神道終始


五世進士五色》,調藍田十年京兆監察御史翰林學士再遷員外渭源縣德宗季秋左右:「九月二月不為順時?」左右:「玄宗月令》,十月不可。」學士乃至學士」。

元和隨州刺史西成都兵部郎中汴州御史觀察使吏部侍郎

敬宗平章宮室畋獵功用:「先王德化天下陛下宜興。」嘉納講學名臣訪問中書侍郎檢校吏部尚書平章河東節度使河中尚書僕射檢校司空宣武山南東道節度僕射元和長慶僕射視事百官以下答拜大和答拜直行自如御史答拜文宗不許大和詔書

為人在華重望最為:「高飛長者在前朝廷。」武宗東都留守七十七太保


進士刑部侍郎大中武寧節度使不能治軍補闕:「。」既而起居舍人


五世元和進士幕府精明征伐大和行軍司馬渡河對華文宗工部郎中節度河東使給事中累進戶部侍郎

公害不用孤立宰相平章石器當軸

氣盛朝廷往往大臣:「京師?」不得賴以殿宰相:「陛下。」:「即位十年不能治本自取之上不能百姓?」:「陛下當然十年孜孜天下不治自今賢聖優劣仲尼:『三十而立四十不惑。』陛下春秋人間知人情偽自視何如即位?」:「。」:「聖賢考察然後陛下十年盛德日新所以震驚陛下將來太宗不為。」:「?」:「四海使愛人節用國有餘力不加太平。」

大臣苦寒不安:「人心?」:「太甚至今不已下詔。」:「。」:「奈何太平?」:「天下莫若。」:「太平陛下節用冗食簿不得天下。」戚然:「貞觀開元今日。」:「治道。」:「不然使唾壺玄宗溫泉楊貴妃富人時時。」:「尚書不敢美食天子不可?」

宰相江西湖南建言:「宰相左右天子教化宗廟神靈無害有如自欺正直加之得以召募金吾。」:「無妄何等?」:「陛下。」:「!」使不怠:「陛下以為顏回匹夫陛下四海春秋得失奈何以為不及陛下不以大業。」

中人走馬金光道路妄言京師百官稍稍:「未可知宰相不虞安適不可。」簿平時無賴金吾大將軍率眾使不從日入當是時鎮靜

開成赦令京畿方鎮