Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百六十七  列傳第九十二 白裴崔韋二李皇甫王 Volume 167 Biographies 92: Bai, Pei, Cui, Wei, two Li's, Huang, Fu, Wang

Click on any word to see more details.

皇甫

本名太原節度使自力使帳下代宗十年德宗以為使有所建白無不奉天以為兵馬使盧杞使司馬司馬貞元刺史宰相不許明年西觀察使

延齡河中河東乾元東都江夏華州刺史判官太常博士盧杞員外集賢院學士東都祠部郎中不待集賢院宰相京兆尹御史延齡德宗延齡

延齡宿老吏建言:「天下歲入不可。」於是天下宿八百三百三十以素皆可天下窮人無期固有延齡吏員財用戶部侍郎京兆千萬宰相以為不從延齡妄言:「長安咸陽數百以為牧地甘草。」宰相:「無有。」遣使延齡

京兆不得李充延齡號曰折錢」。斂財:「安得?」延齡:「開元天寶戶口簿。」

延齡:「所居殿未能。」延齡:「宗廟殿陛下本分何所?」:「本分奈何?」對曰:「不能天下賓客庖廚陛下宗廟天下之一禮賓四夷十一陛下饔餼百官未盡不盡本分殿不乏!」:「未嘗。」神龍五十延齡:「同州八十,」:「開元?」延齡:「處處今生開元!」

宰相不可以為愈益延齡上疏:「延齡千萬天子延齡逮捕迫脅號曰』,』,支出交相覆核御史財用不得延齡糞土十三百萬陛下不為兆民天子。」建中播遷深切不悅鹽鐵使京兆尹李充延齡宰相

大旱人情延齡:「怨望饑民激怒。」天子延齡下詔朝廷震恐延齡五十令妻。」投訴御史一夕延齡不得京兆有司郎中刑部侍郎

延齡苛刻附上他人延齡不疑外事不疑延齡降下側目使者六十九相安不已太子太傅永貞建言:「延齡。」元和有司

進士博學校書郎咸陽大理評事諫議大夫宰相延齡德宗貞元十二平章中外進見不敢一言天下事進門侍郎三百醫藥

宰相女兄建中宰相以便公議持祿太子太傅

京兆萬年工部侍郎從子警悟李白古樂道士更為西校書郎博士

貞元十二德宗給事中兵部郎中禮部郎中佛老麟德殿質問三家答問秘書七百補闕供奉中人由是諫議大夫大抵大臣天子為人志向浮淺道德仁義感悟

不復宰相行文而已御史深宮延齡人主延齡建明天下茅山布衣補闕給事中太子任聽赫然太常五十三刑部尚書論著甚多

王府祭酒監察御史復辟江淮工部郎中長安令宗正從子有所代宗由是京兆河中觀察使

德宗晝夜河中勞軍人人喜悅河中京兆尹築城頗有萬年不事御史大夫不許御史朋黨天子使宰相諫官御史

久之不能宗正使禮部尚書宰相殿大事大體而已西受賂十萬湖州刺史不問滿不能往往遣使冕服行禮士人七十二尚書僕射

江西判官蘄州刺史節度山南東道刻薄軍費京師

累進京兆尹法度貞元二十聚斂府上不問德宗疾苦:「。」調:「古者箴諫?」

故事京兆御史從者三原萬年司馬虞部員外公卿專情輿禮部二十:「應用!」輿吏部科目嚴密無所畏

詔書官吏二十乞貸無罪」,殘忍為政通州長史長安赦令

皇甫镈貞元進士監察御史居喪詹事府久之吏部員外知名郎中戶部侍郎急於用度御史大夫明年平章

聚斂宰相政事奸邪苛刻天下:「天下朝廷朝廷輕重輔相輿討賊朝廷處置四方西觀察使。」天下宮觀自娛奧援朋黨

內外給事中詔書觸手其事:「內府不可。」令狐太原天下重望帝號湖南

進門侍郎平章金吾將軍方士大通長年穆宗東宮聽政集群月華崖州參軍其所

不死:「臺山。」徒步刺史以為方士未嘗使牧民:「長年?」不敢山谷鞭笞歲餘浙東觀察使翰林大通五十答曰:「。」解衣

刺史朝廷員外

進士河南不悅太子庶子朝廷國子祭酒開成以太屬文為人寡言正色衣冠不屑世務皆知名士著書

其先太原揚州曹參貞元有名進士賢良方正盩厔御史監察御史雲陽有司調御史京兆尹故事不肯移文大怒三原受命豪強犯法未嘗德宗母喪員外長安令工部郎中御史雜事不阿關中以為不乏刺史

御史京兆尹出入佩劍奸人近郊一切盜賊不能走出以為刑部侍郎轉運使天下大理格律不能西使江淮財用得無禮部尚書以資中外以為

皇甫鎛用事使久之檢校戶部尚書劍南西節度使穆宗長慶刑部尚書中書侍郎平章宰相居位裨益河北眾望不厭檢校尚書僕射淮南節度使使不肯南方不少里港以便

敬宗即位檢校司空使失職乘間天子有意於是諫議大夫起居郎柳公權補闕拾遺左右使天下公議

文宗檢校司徒太和元年入朝僕射太原天子居位七十二太尉

少孤刻苦成立居官天性簿不堪而已不易未嘗權利不復正額百萬淮南四十

校書郎藍田淮南掌書記殿御史集賢殿直學士元和舍人上疏穆宗中考第一失實覆核建言:「宰相可否然後有司。」失職

禮部侍郎上疏河南吏部侍郎