Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百七十七  列傳第一百零二 錢崔二韋二高馮三李盧封鄭敬 Volume 177 Biographies 102: Qian, Cui, two Wei's, two Gao's, Feng, three Li's, Lu, Feng, Zheng, Jing

Click on any word to see more details.》。進士谷城谷城遊客得罪觀察使簿無有掌書記武士不敢大雨會戰驕蹇池州刺史使賴以

補闕祠部員外翰林學士舍人承旨從容學士機密長者內積無名貢獻學士使監軍表語簡約:「一字不可!」西太子庶子刺史

禮部侍郎宰相文昌學士文昌不能自取婿文昌劍南西取士元稹白居易過半江州刺史文昌:「無愧辨證?」子弟焚書

濱江惡少二百百萬刺史宴飲:「農耕他用!」貧民湖州左丞宰相本文不用:「天下事不及其它?」工部侍郎華州刺史

文宗尚書左丞群臣大寒稍稍恭謹上疏不許太和華州吏部尚書致仕七十五尚書僕射

婚嫁成立庶子公卿二十:「不在。」

太子賓客文辭宰相舍人得罪撫州司馬

平人元和進士餘慶幕府入朝御史風采一時敬宗東都興元於是使京兆尹悉力賓客置酒曲意附耳:「丞相囁嚅耳語。」莫不觀察使賓客僚屬痛飲未嘗精明稱為散騎常侍秘書監太和

素有造詣終南山感慨文中最善

公元屬文不敢以是未嘗

西司空幕府不能進士使久之監察御史不樂:「爵祿滋味五十少年一級不見主人不愧陶淵明翰林學士宰相端州學士人人丞相學士:「奈何?」答曰:「進賢不計。」久之舍人敬宗左右文宗相處戶部侍郎天子無成:「軍勢十五。」浹日宰相首惡脅從:「逆子好生使招納。」學士六十禮部尚書

醫藥不能所居吊客咨嗟故舊攜手無間春秋》,一概是非》,學者不如聲樂

何所進士補闕史館元和中人和糴使起居郎得失穆宗翰林學士倉卒敬宗左軍翌日舍人學士累進吏部侍郎同州刺史兵部尚書命薄

少孤介然以致友愛

進士諫議大夫咸通禮部侍郎士多不能既而:「以至!」中等兵部侍郎支出節度使連州司馬以太賓客東都文化有名當時

擢第太原幕府監察御史太和給事中文宗講學諫官不可天下遣使:「時時不可。」當是時人情群臣失色明年浙東觀察使節度使大中禮部尚書戶部太常禮生博士:「故事關白太常博士不宜。」:「不能退小兒!」

進士河東參謀吏部員外舍人

開成元年文宗有司:「比年文章。」:「陛下陛下得人。」:「浮華掌書記。」:「古人今人誠如聖訓。」禮部侍郎四十不能滿吏部侍郎觀察使禮部尚書

進士長安令諫議大夫從兄親善高州司馬太子庶子江西觀察使

宿婺州東陽父子靈芝」。

宿貞元從弟進士徐州掌書記師古故地於是宿:「兄弟兩河歸天天下莫不不幸幼兒隔絕強寇公安天子使束身公有靖亂。」留後宿不樂浙東觀察泉州參軍

太常博士不得宿不可上佳再遷官員外郎節度義軍判官西平郎中長慶山南東道宿舍人華州刺史避諱散騎常侍集賢殿學士河南使不敢宿工部刑部侍郎三十長樂

東川節度使增兵廬舍宿一方便家人宿:「以求不敢。」七十吏部尚書命薄平生

進士大中戶部侍郎起居郎

介夫宿齊名襄陽徒步不肯五十不下

進士西集賢定居大學士祠部員外刺史御史無狀再遷太常文宗開元霓裳》,學士以定:「豈非章句?」送客西江殿以上諫議大夫

公卿中外改元天子殿殿力爭左右宰相執政不悅太子詹事太子太師尚書省詹事府衛尉散騎常侍致仕工部尚書

使新羅國人黑水》、《》;使西如此

退開成諫議大夫觀察使國子祭酒孔子睿宗」。秘書監乾符京兆河南

文藝》。進士太常博士建言:「所以懲惡,《春秋褒貶爵祿流放一時明示然而之所以行者古者十年然後歿已久傳聞不可一月太常過時御史京師不得過半卓異所以。」

兵部郎中舍人華州刺史吏部侍郎寡欲六十五吏部尚書

尚書僕射進士調校書郎元和博士史館史官紀事不得建言:「不周行狀故吏門生指事不肖易見魏徵足以直言足以忠烈太常史館如此可以後世。」興復太平大略

陛下即位以來自古中興不可生口四十七其父妻子陛下授職欲歸莫不盛德所以道者三軍陛下大功今歲關中陛下明詔蠲賦十萬群臣百姓君臣不朝孔子陛下不受妻女田宅聖明寬恕不能詔令武德貞觀不難太平

禍亂武功制度太平文德陛下武功定海高祖太宗舊制忠正不疑稅法布帛進獻百姓引見以時壅蔽根本太平所以陛下既已不為

陛下不惑骨鯁正直故事大化若一不事大功之後逸樂進言:「天下陛下可以安逸。」如是高祖太宗制度不可以制度不復太平未可以至陛下謙讓

再遷員外諫議大夫刺史久之禮部郎中論議不得宰相面斥過失滿有司刺史使貧弱

諫議大夫舍人使滄州得罪由是少府湖南觀察使山南東道節度使昌黎韓愈文章渾厚當時有司

別傳進士御史法令舊事葉縣有司:「魚朝恩十年赦令安得?」不為福建瑟瑟敬宗:「可知。」太原節度判官員外湖南西觀察使檢校工部尚書節度使山南東道衢州刺史

》。進士秘書正字劍南掌書記補闕刺史累進舍人避難不出工部侍郎史館太常戶部尚書太子太師感憤太尉器量渾厚長者楷法文辭貴顯

監察御史師表江西團練使御史華州刺史宇文戶部員外文宗連坐給事中

會昌河北節度宰相李德裕有請團練觀察留後河北宣慰使工部侍郎戶部池鹽使判官司空輿輿使用度武寧節度使不法無狀不敢羸病東都不許宣武