Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷一百九十七  列傳第一百二十二 循吏 Volume 197 Biographies 122: Virtuous Officials

Click on any word to see more details.

循吏

所以故吏不良王道,「百工周文「《》,」,「《》,」;循吏五帝三王顯王不能後世

刺史縣令太宗:「天下事不安刺史姓名屏風之下廢置。」內外以上任縣於是都督刺史州縣遣使天下都督刺史天子不復受命便殿衣物玄宗開元側門所以刺史京官開元酷吏群臣侍郎刺史任縣宰相名臣莫不孜孜不可是以授受之間不能所得十五太平三百循吏將相大臣

仁壽京兆萬年大業蜀郡司法斷獄得罪高祖入關遣使仁壽都督長史南寧朝廷遣使仁壽治理檢校南寧都督仁壽五百西開地千里十五來賓人人酋長:「天子鎮撫奈何?」仁壽相率築城仁壽:「奉詔?」父老悲啼子弟方物天子仁壽南寧益州護送刺史未可遠略不時歲餘

鄱陽山子武德聽命東陽邢州刺史貞觀鄧州喪亂百姓流冗加意不期明年四方有年太宗下詔:「去年關內民房刺史百姓相安還有布帛行者常數禮讓海內兄弟澆薄有司刺史以下百姓今年調。」少府刺史

青州北海牸牛久之不能:「自有?」泣訴左右民家不知:「婿家牛。」左右:「可以婿。」叩頭服罪過道:「。」男女物色行人:「未嘗拾遺。」既而高陽太守於是貞觀刑部侍郎武城縣幽州刺史

煬帝江都四方群臣左右以為江左巡狩紀功舊跡:「不足三軍人力逾越險阻社稷御史得罪宇文將至建德王府曹參貞觀刺史慈父冀州衡水

趙州高邑曾祖北齊梁州刺史水部使淮南武德監察御史犯法不及高祖:「天下共有動搖措手大業奈何?」嘉納由是特異有司雍州參軍:「不清。」秘書:「不要。」御史貞觀揚州大都司馬

突厥鐵勒都護府於是不足用兵遣使其餘屯田太僕高邑縣綿刺史永徽蒲州什器家書就道高宗一日

立方奉使家人:「有待子孫。」尚書》、《左氏春秋》,未見杜預》,周書》,令狐德棻良史調蒲州參軍乾封上元主簿調主簿戎狄簿高宗監察御史吏部員外郎中天官侍郎受賄肅然」,:「調三萬。」叩頭服罪以內答曰:「公用奈何?」刺史四十八

四十九其父不盡遠見兄弟有禮

神龍兄弟從父武后冬官尚書

玉田主簿姓名黜陟使清白監察御史監察御史累世長幼有禮時母悲傷家人朝夕無憂

近臣子弟衛兵曹參洛陽兵部郎中扶風稱旨諫議大夫贊皇縣兵部侍郎參軍終身

重臣蒲州州長漢王戰功高祖謁見龍門龍門永豐傳檄遠近天府豪桀決策河東大將軍山南道大使屯田倉廩軍師引兵彭蠡刺史滄州無棣商賈流行民歌:「溝通舟楫公德!」不為冀州河北刺史」。永徽光祿大夫荊州大都長史

器識永隆戶部郎中族人黃門侍郎太平公主答曰:「君子。」不敢父喪不見:「避嫌無不。」酷吏嶺南

貞觀刺史廉潔入朝道上不知刺史久之洛州司馬下獄太宗有司:「太甚不得?」刺史滹沱二水室廬數百不能百姓饒陽清靜舊制大功朝廷兄弟永徽洛州貧民無能

咸亨洛州長史人心洛陽酷烈殺人:「傷生過多不足。」衰減人為太子庶子立碑」。刺史永淳致仕病篤子孫不肯:「良醫。」九十散騎常侍學士

刺史威嚴:「。」敬業起兵

雍州長安幽州刺史刺史制舉中郎將太宗遼東數萬河內擊敗數百永徽刺史:「父母使精誠上天山出雲倉廩禮義常在不患。」都督行人城門金吾將軍所得祿以為疾惡晝夜絲毫謫罰數百京師貴賤惑眾死人將軍年老骸骨七十八

及第舍人供奉郎將突厥請和武后將軍可汗持節遣使使者:「積年悔過入朝使朝廷何以加之天子使者不足。」將至單于都護府都護府不得怨望禍福三萬五萬結婚於是不臣夏官侍郎親信

金吾將軍宿衛玄武騎士太僕殿金吾將軍國大將軍追封

開元祿

懷古壽春儀鳳上書主簿監察御史懷古申明首惡定南誣告武后懷古申訴:「陛下天下使臣無辜不臣?」

使突厥懷古可汗懷古不肯:「。」不能宛轉山谷時長左右殺人懷古爭執懷古:「御史。」祠部員外

懷古鎮安都督歐陽眾數州縣懷古都督使禍福自陳懷古以為不疑輕騎:「不信!」答曰:「忠信可通神明!」大喜翻覆牽連

相州刺史大都長史神龍羽林大將軍出迎宣道長史懷古宣道使來者得人如此幽州都督大將軍不知

懷古審慎幽州監察御史監軍國名

駿神龍肥鄉連年隨即駿地勢河北閭里通有教導流散母子駿:「。」嗚咽流涕孝經》,使大義於是母子感悟自新孝子當時有名駿

駿數年趙州長史道出肥鄉酒食小兒駿:「何故?」對曰:「耆老館舍古人所以。」駿終日刺史蠻夷學校淫鬼駿諸生無名駿所以便如此奉天

制舉拾遺供奉秘書執政大理御史開元刺史河北道按察使司馬同鄉長相短長都督廣州

駿自有

柳城安祿山不支史思明挺身走山金吾衛將軍李希烈使刺史無處樸素學術所謂所謂