Back to collection

New Book of Tang 新唐書

卷二百二十五上 列傳第一百五十上 逆臣上 Volume 225a Biographies 150a: Rebellious Ministers 1

Click on any word to see more details.

逆臣

安祿山柳城突厥所謂既而光照穹廬野獸范陽節度使少孤開元歸國將軍故道家子兄弟更名祿及長人情

節度幽州祿:「?」史思明山川契丹偏將由是不敢兵馬使幽州節度使

於是御史河北祿左右入朝祿都督使順化刺史使者往來一口玄宗天寶元年節度祿使柳城太守渤海黑水經略使明年入朝對稱大將軍明年范陽節度河北使祿尚書長官御史

契丹公主祿邀功於是祿契丹;「李靖。」不疑如此河北黜陟使祿宰相李林甫戰功祿不能天下

祿山陽間奏:「無異身為陛下。」天子以為皇太子左右祿:「不識朝廷皇太子?」:「後付。」:「陛下不知太子。」再拜楊貴妃祿答曰:「先母後父。」夫人兄弟祿天下麾下京師朝廷

御史大夫夫人宰相群臣祿使大夫祿惕然不覺祿以為流汗祿:「何如?」好言大夫檢校」,反手:「!」以為

旋舞:「?」答曰:「赤心!」入朝大夫」,祿京師中人:「部署祿。」金銀大抵輿不能金雞祿太子:「自古非人陛下祿。」:「。」

太平春秋李林甫楊國忠綱紀祿天下可取南北睥睨范陽武城契丹八千人為假子家奴弓矢數百大馬三萬牛羊五萬史魚幕府高尚書記簿太清歸仁千年承嗣大將百萬至大祿胡人數百左右引見犧牲女巫鼓舞數萬橐駝異物見天盛開紿契丹置酒先後不知鐵券柳城范陽大都祿山東

河北道處置使永寧入朝楊國忠兄弟新豐將校春宮八千公主宰相是日擊球宰相鑄錢河東太守河東節度使男子十一太仆秘書監

十一河東契丹:「?」祿:「不備。」契丹晝夜三百天門不可祿督戰大將:「使使。」祿祿傳言祿夾攻祿祿山中走山部將鏖戰解圍

祿不得二十契丹朔方節度使首領權略開元祿自助轉入漠北祿班師回紇葛邏祿祿部落葛邏祿北庭京師祿天下皇太子宰相祿不信建言追還祿

十三華清宮:「不識文字陛下甘心。」尚書仆射奴婢隴右使功位將軍五百中郎將祿祿大驚萬夫三百良馬范陽明白

明年祿平章使非常祿未幾祿朝廷使者不出然後黜陟使范陽不見既而使武士不敢宗室祿觀禮三百京師河南:「十月華清宮。」使祿:「天子安穩?」使者使:「!」

十一月范陽密詔楊國忠郡縣高尚十五二十六十大將置酒繪圖山川險易攻守人人:「違者!」祿牙門百餘使大同老人祿使:「。」下令:「三族!」華清宮中外失色車駕京師下詔切責祿祿二十太原定州

祿餘年不服脅制所得衣服重譯情偽祿皆釋戰士祿司馬既而顏色:「史思明當之。」生口洛陽天下未有知者不從千年三萬朔方使歸仁太原五千關中祿五萬梁河洛陽使江淮天下祿

州縣鎧仗穿不可自殺不絕禁衛市井不能繒帛范陽節度使朔方節度關內大使羽林大將軍承業太原衛尉介然汴州刺史金吾將軍千里潞州長史元帥高仙芝討賊

祿鉅鹿:「鹿。」沙河漢高祖宿陳留滎陽將軍數百祿輿不敢東都留守御史河南高仙芝棄甲潼關太守河東常山太守顏杲卿千年於是鉅鹿廣平清河河間祿所有密雲漁陽陳留滎陽而已

東京宮闕僭號西陳留濟南太守濮陽東平太守吳王相繼起兵旬日眾數

明年正月僭稱皇帝國號建元聖武御史大夫百官常山顏杲卿真定出土常山稿史思明饒陽不克固守朔方節度使引兵思明鉅鹿思明滹沱萬人思明嘉山十三河南潼關

祿范陽高尚:「萬全四方日盛以西何在?」潼關祿:「自古勝負大業一舉四方有如不成數萬尚可橫行天下十年高尚元勛陛下使?」祿:「然則奈何?」:「。」飲宴祿君臣如初安神西長安高仙芝潼關不謂天子潼關西扶風於是以東祿東京京兆尹使

祿長安士人入山東西二百將相寶貨不貲不逞爭取不能帑藏其餘祿民間牽連百姓祿長公主王妃子孫婿百餘群臣天子誅滅得所殘虐大將皆因雅故仇敵郡縣相與前後反覆十數城邑

肅宗靈武天下長安相傳太子西都畿豪桀不能遠謀縱酒聲色財利車駕

帳下祿使閹人親信祿左右不能左右無罪時時祿善騎射未冠僭號夫人欲立之不立疑難不利私語:「大義滅親自古固有不得已。」:「。」:「可數不行大事!」至德正月祿群臣帳下大刀祿不得:「!」俄而五十皇太子祿太上皇

載初元年飲酒長安史思明范陽安陽井陘

於是廣平前軍中軍後軍回紇十萬長安回紇精兵合擊大敗棄妻長安回紇南蠻前驅十萬鉦鼓百餘十萬陜西曲沃回紇設伏大戰新店挑戰不能殊死回紇不勝大敗五十藉藉滿鎧仗屬於

洛陽陳兵天津侍中三百素服叩頭:「公等天子赦罪。」大喜於是陳留以降獲嘉紿王女:「欲降。」餘黨鐵券京師肅宗引見三萬范陽

上黨承嗣潁川南陽稍稍相州成安太守改元高尚宰相