Back to collection

Discourses on Salt and Iron 鹽鐵論

卷三 Scroll 3

Click on any word to see more details.

園池第十三

大夫:「諸侯在內天子極為在外是以縣官園池貢賦溝渠苑囿太僕少府大農北邊上下省事節用?」

文學:「古者足以足以千乘之國百里萬國四海嗜欲不堪:『腐肉國有饑民。』腐肉無用衣食縣官是以不足減除百姓商賈所以明主相國天下大業古者分地田畝是以無不縣官苑囿公田公家迫近四方粟米不能公田地力不盡愚以為先帝苑囿縣官租稅而已其實如是匹夫田野上下?」

大夫默然丞相御史


輕重第十四

御史:「太公於是女工是以鄰國貨殖強國管仲桓公先君輕重諸侯大夫太公通山萬物是以縣官本末上下所致非獨。」

文學:「禮義權利孔子:『禮讓。』伊尹太公百里管仲桓公不能至於其所功名不濟諸侯今天合為一家淫巧大夫心計諸侯酒榷咸陽秋毫無間非特管仲然而國家城郭空虛非特崇仁。」

御史:「池魚國有齊民茂林之下豐草大塊之間然後百姓均平廷尉論定律令明法天下奸猾兼之大夫運籌建國天下富商大賈買官贖罪有餘不足黎民是以東西征伐損益眾人所知。」

文學:「扁鵲陽氣調寒氣調是以氣脈調和邪氣不知血氣無益肌膚而已有餘不足不止扁鵲眾人。」

御史:「建國八百諸侯其後數百敵國四夷由此兵甲不休不乏軍旅倉庫天下海內非特急用大農調陰陽不足大夫都尉大農稽滯是以萬物流通縣官四方暴亂獲之億萬大司農扁鵲。」

文學:「郡山陰陽不和風飄沙石地勢中國天地之中陰陽之際日月不毛河濱倉廩府庫邊民中國邊民力耕不便中國而後皮裘不足父子夫婦之中中外空虛扁鵲?」


第十五

御史:「不能地勢不宜牛馬是以百姓貧苦衣食不足老弱大夫牛車皇帝百越以為園圃以為苑囿是以珍怪異物後宮匹夫莫不民間由此?』。」

文學:「水土九州四方土地所生貢獻足以宮室人主萬里山川足以百姓不待遠方富足飽食布帛牛馬成群農夫莫不騎乘走馬其後戎馬不足戰地六畜不育五穀不足糟糠:『大軍之後累世不復。』田野城郭不實?」

御史:「古者井田先公而後先帝哀憐百姓愁苦衣食不足二百四十三十饑寒?」

文學:「什一美惡民勤不獨不獨:『什一天下之中。』三十凶年饑饉加之中分農夫其所是以百姓力作饑寒築城而後而後論語:『百姓不足?』」

御史:「古者諸侯爭強戰國甲兵不休於田什一不違陛下神靈甲兵不動久矣然則出於不足倉廩貧乏是以縣官流亡相仿田地縣官?」

文學:「樹木北風飛鳥』,莫不由此流亡軍陣用度不足田家出於大抵大家不敢不堪流亡亡者亡者服事相仿尤甚:「父子。』是以田地城郭空虛牧民其所其所使是以百姓無利上下相讓不厭使何不?」

御史:「古者十五大學二十成人五十以上血脈艾壯詩曰:『元老。』陛下哀憐百姓二十三五十六所以老者饑寒不治縣官。」

文學:「十九未成二十三十可以從戎五十艾老不從所以不足高年飲酒耆老所以養老老者不行五十六十子孫養老大喪孝道哀戚君子自盡從戎所以百姓孝悌周公成王天下海內保德不得其所:『夙夜。』陛下春秋委任大臣公卿政教庶人。」

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary