Back to collection

History of Yuan 元史

卷五十四 志第六:  曆三 Volume 54 Treatises 7: Calendar 3

Click on any word to see more details.授時曆第一

至元十八年歲辛巳。〈(往古將來周歲消長百年隨時推測不用。)〉

三百六十五四百二十五五萬四百二十五二十九五千三百九十三十萬八千七百五十三八十四

三百六十五四百二十五二十九五千三百九十三十五一百八十四三十七十四七千六百五十二九十六

八百二十六四十八五十五六百二十萬一八百五十七千八百十五六十二

氣盈一百八十四三十七四千六百九十四六十六十

冬至

〈(往古百年將來百年。)〉加氣滿不盡不滿其日甲子冬至。〈(滿不盡同上。)〉冬至加之其日滿正經

滿不盡滿不盡不滿正經朔日。〈(滿不盡不滿冬至不及。)〉正經朔日加之其日滿朔日

,〈(。)〉十五滿氣盈

,〈(。)〉三十滿朔日。△第二四百三十六八十七

九千六十二八十二五千一千二百

五行用事

用事四季用事氣候正月

立春正月東風解凍蟄蟲

雨水正月草木萌動二月

驚蟄二月春分二月玄鳥發聲三月

清明三月田鼠

谷雨三月鳴鳩戴勝四月立夏四月蚯蚓小滿四月麥秋

五月

芒種五月節螳螂無聲夏至五月鹿角半夏六月

小暑六月蟋蟀

大暑六月大雨七月立秋七月涼風白露寒蟬處暑七月天地

八月

白露八月節鴻雁玄鳥秋分八月收聲蟄蟲九月

寒露九月鴻雁來賓大水

霜降九月草木黃落蟄蟲十月

立冬十月節水大水

小雪十月不見天氣上升地氣下降閉塞十一月大雪十一月冬至十一月蚯蚓

十二月小寒十二月

大寒十二月水澤

冬至加之得中朔日。〈(滿。)〉

加時

十二滿所在。〈(滿起子。)〉△第三

天分三百六十五五百七十五三百六十五二十五七十五一百八十二六十二八十七象限九十一三十一四十三

歲差五十三百十五萬一七十五一百八十二二百十二分八十八九千九十二

九十三七千一百二十正經

正經。〈(冬至夏至。)〉加之。〈(滿。)〉減半減半三十一四千六百五百十三二百滿不滿退二十七一百四百八十七六百滿不滿退

置入其日不滿得所赤道宿

十二二十十六三十六十五十十九十四東方宿七十九二十二十五二十二十十一三十五九十五

十五四十十七六十北方宿九十三八十十六六十十一八十十五六十十一三十十七四十初五十一

西方宿八十三八十五三十三三十二十十三三十三十十七二十五十八七十五十七三十南方宿一百八度四十

赤道宿測定常數往古當時宿為準冬至赤道

滿天分,〈(往古百年將來百年。)〉不盡不滿退赤道宿度外不滿宿冬至加時赤道宿。〈(滿不盡同上當時宿當時宿。)〉

赤道

冬至加時赤道象限滿赤道宿正日所在宿赤道宿

赤道宿赤道赤道宿加之赤道宿赤道

〈()〉黃道宿

赤道宿赤道黃道赤道所得黃道二十八宿黃道以前宿黃道宿黃道。〈(就近。)〉

黃道宿

十二八十七五十六十六四十五四十八二十七十七九十五五十九東方宿七十八十二分

二十三四十七九十十一十二十五九十五十八三十二三十四北方宿九十四十分

十七八十七十二三十六十五八十一十一十六五十五參十二十八西方宿八十三九十五

三十一十一十三三十一十七七十九二十十八七十五南方宿一百八分

黃道宿赤道冬至歲差所在推步上下考驗歲差一度得當宿冬至加時黃道

冬至加時赤道赤道黃道赤道所得黃道冬至加時黃道加時黃道

冬至赤道赤道所得象限正定冬至加時黃道正定加之滿黃道宿正定加時黃道

前夜半日

,〈(冬夏。)〉加之即為正定日下其日所得加時黃道正定前夜半日

每日前夜黃道

正定正定相距正定前夜半日正定前夜半日相距累計相距相距相距日差;〈(相距相距。)〉加減每日每日前夜黃道滿宿每日前夜黃道

每日黃道

其日其日前夜黃道黃道每日黃道

加時黃道黃道黃道每日赤道

黃道滿象限黃道赤道黃道所得赤道象限赤道赤道每日赤道

黃道十二宿十二六十四九十一一度七十三六十三三度七十四五十六大梁

八十八八度三十四九十四三度八十六八十

十五二十六九十七壽星一度十四五十二大火

三度十五三度七十六八十五二度三十八

十二時刻

置入宿其日前夜半日其日所得加時時刻。△步月第四

二十七五千五百四十六二十七五千五百四十六十三日七千七百七十三八十四

一百六十八三百三十六平行十三三十六八十七轉差一日九千七百五十九九十三

八百二十六四十八上弦九十一三十一四十三一百八十二六十二八十七下弦二百七十三九十四三十一

十三萬一九百正經

滿不盡不滿正經。〈(滿不盡同上。)〉正經加之滿轉差加之

減去〈()〉

十二二十上覆三百二十五八千一百一千一百一十一滿不滿退

損益八百二十益加定日

同名相從異名,〈(同名異名。)〉八百二十下行即為加減,〈(。)〉加減望日望日定弦日出退一日其日甲子望日不同閏月

推定加時日月宿

加減加減便縮減加時冬至加時黃道宿加時

加時日月便加時月度定弦望月定弦加時黃道月度推定加時赤道月度

加時黃道滿象限黃道赤道黃道赤道象限赤道加時冬至加時赤道加時赤道月度。〈(象限滿象限。)〉終日正交

正交其日甲子正交正交加時黃道月度

平行冬至正交冬至黃道宿正交加時黃道宿

正交

冬至正交冬至夏至其二象限減去差距定限

限度十四六十六