Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百十八 列傳第五: 特薛禪 孛禿 阿剌兀思剔吉忽里 Volume 118 Biographies 5: Texuechan, Beitu, Alawusitijihuli

Click on any word to see more details.本名太祖起兵太祖皇后子曰太祖征伐三十二西夏潼關取回丁亥壬辰河西國族丁酉二十:「以為公主四時世世不絕。」俘獲軍民五千二百萬戶貞元二月追封濟寧追封濟寧王妃

戊戌萬戶睿宗公主

丁巳萬戶奉旨釣魚世祖大清百餘平山中統北伐自從至於禿斬首禿萬戶公主公主公主至元十四

帖木兒至元十八萬戶二十四親征濟寧二十五禿帖木兒轉戰禿禿

至元二十七其弟蠻子萬戶公主即位皇姑魯國長公主金印蠻子濟寧奉旨本部未定單騎往復武宗大軍朔方蠻子蒙古軍民武宗北方公主公主蠻子五十

大德十一三月禿長子萬戶公主六月長公主金印加封至大平江稻田一千五百加封長公主加號皇姑長公主至大禿

嫡子至大萬戶七月公主元統元年失利至順公主

自幼公主不只駙馬本部四百奉旨公主至順長公主金印安王元統元年萬戶三月加封公主皇姑長公主加封六十一駙馬封王

太祖左丞金銀金銀驛馬子曰駙馬徐州受賞黃金白金世祖萬戶」,伯顏蠻子大都名冊太祖蒙古子曰平金拔都至元光祿大夫

世祖二十四禿拔都公主帖木兒帖木兒

有名次子公主仁宗安遠

從軍世祖拔都黃金子曰不只家奴其後

太宗公主不只可真公主有名公主公主公主駙馬

後者皇后以降貞節皇后世祖皇后濟寧武王仙童皇后元聖皇后大德十一十一月武宗皇太后至大十月加上尊號皇太后仁宗加上尊號泰寧皇太后尊號皇太后帖木兒武宗皇后泰定皇后文宗皇后後者

氏族甲戌太祖可兒及其,〈(猶言經界。)〉」。:「腦兒可兒。」:「禿山直至河北。」:「之間火兒慶州。」:「父子忠於至於國民。」至元萬戶及其公主:「上都東北三百海子城邑。」二十二改為貞元濟寧蠻子公主公主七百創建城邑大德元年

達魯花赤濟寧巨野鄆城金鄉虞城碭山豐縣肥城任城沛縣嘉祥寧陽曲阜泗水十六丙申至元濟州濟寧十八長汀寧化清流武平上杭連城至元十三永平盧龍遷安撫寧昌黎石城樂亭至大元年平江稻田一千五百至大達魯花赤以下官屬專任王人

此外有錢軍民稻田四十七百稽考丙申濟寧三萬至元十八萬戶二百一千六百所謂

禿

禿善騎射太祖出使禿值日止宿疲乏良馬禿有加白帝大喜禿宗族太祖:「威德春風解凍喜不自勝。」:「禿幾何?」對曰:「三十聘禮。」:「婚姻商賈昔人同心天下禿效忠何以!」既而三萬入寇禿禿禿禿大戰皇女弓矢:「豈能為人臣仆不為!」禿禿太師國王木華黎遼東西西夏功臣太師三司駙馬都尉

太宗木華黎禿:「國家。」七寶中都皇子禿公主皇后

太宗親王公主功臣太師三司駙馬都尉

有子皇子公主

伯牙公主帖木兒世祖大戰終日帖木兒敗走孫女公主廣州世祖二百巢穴帝命之間大戰山谷二百徒步:「亡命安得。」潛入五萬效忠保德佐理功臣太師三司駙馬都尉追封

武宗大德甚多號哭武宗王府官屬仁宗公主曾孫女公主從弟世祖公主其弟皇子公主武宗皇后沙陀雁門之後遠祖部長南北西北太陽可汗遣使相親朔方使太祖朔方未有太祖:「。」使五百一千約同太陽可汗先期中原出界太祖本部異議者長子

鎮國逃難太祖既定求得追封高唐高唐王妃鎮國北平王鎮國睿宗公主江淮

西域北平王公主公主車駕征伐使留守軍國而後公主居多未有公主姬妾嗣續公主追封高唐後加協力功臣太傅三司駙馬都尉追封公主追封齊國長公主加封趙國

宗長迷失公主世祖季女公主中統濟南獨當一面西北

儒術討論陰陽術數不該迷失公主公主晝夜兼行旬日北風左右:「。」策馬騎士隨之黃金白金五百即位高唐西北不安再三:「不平定西。」大德元年伯牙大軍:「大丈夫報國待人!」大敗世祖貂裘七百介胄弓矢將帥:「往歲休兵。」:「不然來者所謂鷙鳥不可。」不以為然乘勝深入誘使正言不屈毅然:「婿後面!」不敢家臣特使一見嗣子何如左右明日遣使不復再見不屈追封高唐保德功臣太師三司駙馬都尉追封公主迷失追封齊國長公主齊國公主加封趙國

高唐才識謹守境內死節遣使京師翰林承旨教養過於家臣成立至大加封王女公主一日司馬:「先王神靈痛心瞑目。」樞密院嗟悼久之:「孝子。」黃金阿魯斷事也先十九以往從者五百丞相五百