Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百二十  列傳第七: 察罕 札八兒火者 朮赤台 鎮海 肖乃台 吾也而 曷思麥里 Volume 120 Biographies 7: Chahan, Zhaba'erhuozhe, Paichitai, Zhenhai, Xiaonaitai, Wuye'er, Hesimaili

Click on any word to see more details.


不容羊群:「。」武勇過人牧羊跪拜歌舞太祖出獵對曰:「獨行年長獨行致敬大官禮儀。」皇后:「今日出獵佳兒。」給事內廷及長賜姓蒙古宮人其事:「戒子。」

重兵虛實不足帝命西域迷思回回國主不得先驅開道西夏肅州甘州城中求見其弟十三高處遣使城中使三十六合謀父子使者百姓無辜三十六進攻十萬大敗堅守中興禍福復議中興諫止遺民

太宗即位從略河南還清三百皇子禿斥候親王南伐乙未棗陽光化未幾全軍丁酉光州戊戌馬步元帥天長即位黑貂江淮

即位召見五十元帥尚書省汴梁河南太原食邑草地合一四千五百萬餘未幾四百五十弓矢乙卯功臣三司追封河南武宣

宿衛釣魚耳朵金幣黃金馬鞍世祖即位五十至元江陵安陽歸路擊敗元帥墜馬之上鏖戰退由是二百五虎符蒙古萬戶襄樊功臣榮祿大夫平章政事追封

太祖召見皇子阿魯西域至元十年貴族宿衛以為秀才奉使河西帖木兒河東按察使平陽達魯花赤黃金五百臺中內中寶刀:「。」丞相江浙行省平章政事八十一江淮釋教不法二十一北京宣慰使遼東異志二十三遼陽行省合為參知政事諸軍合掌東方其先有勞左丞二十七四川行省左丞二十九貞元即位入朝

東宮文書至元十八百姓傷殘近臣嘉定達魯花赤奉詔使者雲南號數十萬聲言成都告急言辭懇切大臣不然:「雲南經理未可。」:「南人生長豈不不以傷生必定。」宣布刑部尚書小吏誣告宰相聚斂:「刑部天下持平之下冤死何以四方?」以是丞相江東宣慰使興學諸生俊秀為政嚴明不敢刑戮四川行省參知政事婦人加以不得其實大德參知政事湖南宣慰使公田大小公田不免不便十數而言公田遣使公田俸給再遷四川行省參知政事左丞雲南入朝所在:「所以命令不得!」使十年入朝白金大夫湖廣行省左丞湖廣上供領工遣使刻剝匠戶遣使賈人數萬便至大五十七大夫陜西行省右丞寧夏功臣榮祿大夫平章政事秦國翰林學士承旨御史大夫內府宰相


西域族長以為官稱善騎射太祖一見太祖罕有一夕倉卒不為太祖行者十九所得野馬太祖舉手仰天:「使大業同甘苦有如河水。」將士莫不西域次第使不為關門鐵蒺藜百餘精銳還報太祖百里不能前對曰:「從此樹林間道騎行。」太祖輕騎前導日暮黎明諸軍平地金鼓天下未知驚起支吾流血中都太祖中都山川形勢左右近臣:「之所以至此。」:「為己。」輿中都黃河以北以南天下達魯花赤養老一百王府居第

橐駝真人有道隱居山中太祖:「。」:「真人。」他日:「一身貴顯子孫蕃衍?」:「之後富貴何在子孫無恙。」:「。」後果所願一百一十八功臣太傅三司追封武定

出入天下質子兵馬元帥湖南宣慰使保德功臣金紫光祿大夫司徒追封陜西行省平章政事太府監太僕寺安生太僕寺卿

三司追封戶部尚書陜西行省參知政事

術赤
術赤其先生子開創大業太祖即位子孫名為朔方既定六十五人為千夫長術赤其一術赤膽略善騎射一時可汗智勇沙陀不利近臣太祖:「忠勇術赤。」術赤單騎射殺大將不虞太祖兵卒乘勝術赤普及未幾術赤遂平術赤啟行海子間關萬里戰陣先鋒:「高山前日。」四千世世

過人太宗世祖德清金印丙申德州食邑至元十八食邑萬一肇慶連州德州拔都太宗

世祖臺子:「在先軍旅征伐戰功北征少壯力戰。」既得於是駙馬中軍混戰黃金將佐在行

獲之要不力戰

帖木兒帖木兒下凡

鎮海
鎮海以軍太祖河水百官大會太祖尊號皇帝庚午太祖良馬壬申珍珠虎符塔塔兒契丹河西生口以上御用白金屯田阿魯鎮海戍守壬申太祖太祖城中右丞己丑太宗即位西京河中河南癸巳一千天下童男童女工匠既而西域織金三百汴京三百鎮海即位鎮海右丞八十四

封邑世祖馬大浮橋金沙江中統論功宣撫使虎符東平達魯花赤討平濟南至元南京路達魯花赤討平保定達魯花赤萬貫八十一


禿忠勇太祖木華黎左右萬戶從容:「麾下?」對曰:「木華黎。」即日蒙古太師國王先鋒河北史天澤軍門國王河北西路元帥真定乙酉真定經歷主帥監軍國王前言請援國王中山新樂擊敗日暮乘勝進擊大敗中山中山無極趙州真定西山未幾水軍南門倉卒步兵七十來集兵威真定將士反覆萬人:「金氏國威不勝一朝忿。」皆釋其弟國王及於紫荊妻子前進太原引兵太行山至大元帥引兵東平安撫陽谷東平漣水邀擊東平蒙古河北國王壬辰汴京睢州完顏金主諸軍史天澤攻城北面汝水血戰連日朝廷三萬南征東平三百嚴實牧馬草地老病東平漠北知名

戊戌國王行省襄陽己未渡江鄂州五十中統元年戰功北征禿國王奉旨五十諸色匠戶達魯花赤江南御史大夫

中統高山奉旨探馬至元武略將軍十年樊城武德將軍十一渡江三百將軍十二四月建安

脫落參政宣武將軍侍衛樞密院渡江以來戰功十八懷遠大將軍二十江西行省武寧叛賊虎符江州萬戶達魯花赤二十四潮州