Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百四十五 列傳第三十二: 亦憐真班 廉惠山海牙 月魯不花 達禮麻識理 Volume 145 Biographies 32: Yilianzhenban, Lianhuishanhaiya, Yuelubuhua, Dalimashili

Click on any word to see more details.


西夏世祖樞密院剛正有禮仁宗召見宿衛翰林講學大夫至治調同知虎符親軍指揮使泰定大夫使太子大夫同知樞密院御史指揮使至順翰林學士承旨榮祿大夫功德使指揮使如故尋出陝西行省平章政事翰林學士承旨元統至元之間伯顏丞相專權論事不阿江南御史大夫海南伯顏光祿大夫御史大夫中外一時號稱得人使甘肅行省平章政事設法西賴以榮祿大夫樞密院提調太醫金紫光祿大夫御史大夫經筵親軍指揮使:「風俗人心日趨故吏不許彈劾。」

太師丞相脫脫謫居在外同上:「相者退脫脫父子奈何?」不從經筵譯文嘉納監察御史反覆不已由是江浙行省平章政事湖廣行省左丞樞密院十一朝廷出師進言不見復出江浙行省左丞十二江西行省左丞於是安仁相接道出安仁來者不從江西左丞縱火順服江西行省平章政事寬容為政軍民風采所在十四八月所部喪氣同德功臣追封齊王

失理翰林學士承旨修國史同知青海使北行平章北行參政大宗樞密院宰相

惠山海牙
惠山海牙海牙從子阿魯海牙廣德達魯花赤惠山海牙養母不以母喪渡江神龍仰天:「先人奈何!」大臣宿衛:「世祖通經孟子取士讀書。」國學積分至治元年進士同知弓匠惠山海牙其事史館英宗仁宗實錄》,監察御史中書省大臣狼籍:「獲罪。」不當都水監會通河二水京東秘書丞府治上疏二月江浙行省左右員外既而河東河南江西江南御史臺經歷山東轉運使期月金幣年初使明年三史太監河南行省右丞不便不用湖廣行省右丞武昌連坐既而江西行省右丞郡縣陷於平章政事司徒殫力以定守禦使未幾江西省惠山海牙福建久之江浙樞密院福建行省右丞延平邵武境內歲餘奉詔省事賦稅京師朝廷使明年翰林學士承旨修國史七十


蒙古容貌魁偉未冠受業先生下筆粲然成章江浙第一揭曉月中以為元統元年進士台州達魯花赤未有孔子廟儒士後進丁外艱元年朝廷都水監經歷廣東經歷都水監集賢吏部員外奉命江浙二十四高下以為多寡既而軍餉奉命江浙父老:「今天宵衣旰食惟恐不下不得其所盜賊討賊糧餉討賊所以安民父老?」:「。」未幾太師右丞脫脫南征從軍吏部郎中監察御史上疏:「郊廟天子。」上疏:「皇太子天下老成重臣輔導。」嘉納吏部侍郎銓選江浙公允朝廷建議河間海船三百即為便工部侍郎分部河間拜謝:「。」

保定京畿保定達魯花赤詔諭保定十萬新鄉便以便吏部尚書保定父老詣闕尚書渡河戰守團結西山八十二義軍不利大夫使保定不忍保定一月城陷朝廷民望堅壁不出大都達魯花赤執政耶律楚材業者吏部尚書永平帖木兒詔令花招毅然:「奈何禍福!」羅拜納降

翰林講學大都達魯花赤:「非法。」視事皇后皇太子遣使有權以免面斥:「聖訓不敢。」大夫江南御史臺殿慰勞以上金幣皇太子成德四大紹興為政進階榮祿大夫既而西使西並處:「家世恨不能報國!」妻子慶元部下察知鐵騎百餘不及

山南道使浮海鐵山賊船人力紿投降於是:「朝廷重臣!」遇害遇害家奴刺殺次子樞密院判官百家死事八十朝廷宣武功臣榮祿大夫遼陽行中書省平章政事


其先北方大族世祖開平江西行省參知政事追封趙國過目經筵砥礪先生遠大御史臺御史臺十五監察御史詹事院長工部員外長史明年參議詹事十七太子十八秘書太監吏部侍郎御史臺經歷郎中十九刑部尚書提調南北兵馬人心以為二十一參議參知政事同知經筵二十三上都留守開平府尹榮祿大夫

二十四朝廷以前平章政事帖木兒留守帖木兒京師皇太子帖木兒忠義相與人心未幾帖木兒大司農帖木兒:「京師。」不行帖木兒屯兵金印上都東郊留守部落有禮辭去帖木兒調帖木兒至上守禦矛盾周旋無幾宗正帖木兒哈哈樞密調留守訪求官吏約束東西糾集火銃相聯一旦布列竿山下揚言四方勤王帖木兒一夕其所由是修武城守

二十五皇太子上都帖木兒平章政事右丞便宜行事根本七月禿帖木兒帖木兒犯上利用至上大軍大義民情禿帖木兒鐵甲馬步呼聲軍士城守申明安人巡視晝夜不少調留守禿迷失海牙引兵東門大戰臥龍未幾帖木兒伏誅禿帖木兒上都右丞上都留守提調光祿大夫黃金提調東西既而上都平章政事上都留守位居第一明年大宗明年太子詹事奉詔大義翰林學士承旨樞密院撫軍撫軍皇太子用完帖木兒伯顏帖木兒帖木兒既而政權不一事務之至無可

一夕阿魯圖太祖召見:「勤勞天下不克肖似我家天命不可功臣之後誠實明旦吾言不以庶幾事宜其先。」明旦皇太子


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary