Back to collection

History of Yuan 元史

卷一百六十六 列傳第五十三: 王綧 隋世昌 羅璧 劉恩 石高山 鞏彥暉 蔡珍 張泰亨 賀祉 孟德子義 鄭義 張榮實 石抹狗狗 楚鼎 樊楫 張均 信苴日 王昔剌 趙宏偉 Volume 166 Biographies 53: Wang Zhun, Sui Shichang, Luo Bi, Liu En, Shi Gaoshan, Gong Yanhui, Cai Zhen, Zhang Taiheng, He Zhi, Meng Deziyi, Zheng Yi, Zhang Rongshi, Shi Mogougou, Chu Ding, Fan Ji, Zhang Jun, Xin Juri, Wang Xila, Zhao Hongwei

Click on any word to see more details.高麗猶子美容慷慨有志善騎射讀書通大義質子入朝癸丑高麗大王東征奉旨使講和鎮守高麗人戶總之中統元年虎符領軍濟南至元高麗世祖國王一千三百國王同行十一月家居二十九月六十一

帖木兒虎符高麗人戶至元叛賊敗走耽羅十一大將軍元帥日本國戰功十五鎮國上將軍安撫使高麗軍民上將軍東征元帥十八日本

帖木兒武宗積勞太中大夫

帖木兒虎符安遠大將軍安撫使高麗軍民東征元帥二十四力戰大王五千黑龍江右臂大敗二十五禿平章帖木兒麾下論功居多十二月古都禿次於禿平章明年大將軍遼陽行中書省明年入寇高麗國境鎮守卒伍九月禿引兵二十八世祖殿戰功酒器二十九東征元帥高麗漢軍萬戶虎符鎮國上將軍高麗漢軍萬戶瀋陽安撫使高麗軍民

 ○

 其先登州萊陽主帥以為謀克懷遠大將軍海口太宗下山來歸萊陽萊州節度判官高密第四涉獵善騎射身長四十左右擊刺癸丑隊長海州壬戌克東軍隊己未漣水雲梯攀緣中統元年淮南新城艨艟斬首數百刺殺未幾漣水城外海口至元元年萊陽諸軍長官

 萬戶鎮撫建言一字鹿元帥使樊城出兵二百樊城大雪城中軍校死傷乘風縱火百餘樊城出兵鏖戰流血滿勇氣樊城襄陽武略將軍引兵漢江沙洋新城兜鍪新城明日丞相伯顏坎城高一論功諸軍渡江南岸舟師蒙古大敗十二十三揚州糧道湖泊不敢揚州兵馬使平章宣武將軍十四揚州野人司空安撫使虎符十七定遠大將軍萬戶海賊進階安遠大將軍二十三萬戶

前後數百以是六十一定海忠勇

 ○

 鎮江大義十三大夫西馬步。 江陵右丞阿里海牙領軍下江宣武將軍丞相麾下招收本州安撫至元十五元帥張弘範廣南將軍金山海盜上海六十

至元十二江南河運便十九丞相伯顏通海漕運直沽京城萬戶首部漕舟海洋日入京師虎符懷遠大將軍萬戶兼管二十四漕舟遼陽​​,浮海錦州凌河廣寧諸軍賴以大將軍二十五直沽幾及所部大將軍同知西貧民而後十萬鎮國上將軍海北海南宣慰使元帥大德廣東宣慰使元帥王化反側蠻夷酋長官位禍福由是率眾都水監改正大夫通州水患水勢通河六十奉命屯田鎮江六十六

 ○

歸國州長讀書太傅經歷戰功瀘州中統元帥至元戰船五百甲士三萬夾江上游萬人渡江士卒溺死不可成都萬戶平章嘉定生擒部將十八京師皇子西平行省帶兒建都先鋒一日建都來犯死者畫策沿江三萬牛羊士氣建都汲道建都窮蹙入朝萬戶十二萬壽嘉定嘉定安西遣使六盤山問曰:「江南四川奈何?」:「重臣奉詔督責半年。」以為丞相樞密院西十五重慶固守之間大小六十四

十六入朝有加四川西宣慰使元帥蒙古漢軍萬人元帥宣慰使如故宿皮衣錦衣甘州奉詔屯田萬餘十八進兵萬人迎戰遊騎設伏大敗率眾三萬不敵二十二樞密院祿成都萬戶

 ○高山

 高山德興侍衛太祖中原太宗以東廣平四十廣平中統高山平章世祖:「太祖皇帝按察海拔探馬之後散居牧地民籍國家招集驅策。」:「。 」招集高山嚴肅不敢邊境晏然至元光州棗陽進攻襄樊十年淮上十一下江武將十二丞相伯顏所部寧國下令禍福寧國開門秋毫無犯焦山轉戰百餘甚多虎符武將高郵

伯顏京師:「。」伯顏高山盛稱召見高山所部高山:「驅馳豈敢。」武將北征十六屯田不乏督戰虎符蒙古侍衛親軍指揮使守衛東宮三百大德七十六

 ○

武勇麾下戰功諸軍棗陽斬首萬戶斬首五百生擒十六甲士三十追擊主將光州東北勁卒二百西南東北天地其外滁州渾脫池水守軍東南大軍大軍黃州壁壘未定伏甲二百赤壁之下敵軍夜半水陸死者生擒十七生擒黎明敵將搏殺其外月城​​所在力戰由是昆弟符牌鎮撫己未十一月渡江武昌援兵挑戰左右短兵接重傷不可江州不屈不對五十六

長子中統至元元帥南征樊城土城西南角樓殺敵自高戰鬥八十襄陽戰艦十一丞相伯顏勇士五十縱火敵軍渡江生口十一戰艦領軍直抵鄂城十二七十戰艦江南武略將軍太平十六

 子思思明思明思明思明萬戶

 ○

 德安出征戊午釣魚中統元年世祖阿里襄陽安慶五河

 南方宿衛十四校尉兵士室溫軍糧撙節使以致十五鎮撫十七校尉中衛親軍後衛白海建行不知草木纖介臨幸近臣號令嚴肅若干二十一東海漕運萬戶鎮撫二十七後衛親軍貞元進階武略

 ○

 釣魚樊城女兒中統侍衛至元京東新軍西元帥鎮撫鎮撫襄陽右臂十年樊城十二武略將軍將軍奮戰十三虎符進階武德廣西十四還軍

鄂州洞庭溺死

 顯祖二十四交趾校尉武略將軍進階武德將軍潁州萬戶萬戶

 ○

 漣水元帥監軍膠州質子宿衛至元膠州膠州固守退十年舟師五百先鋒五河殿後橫截淮水大刀救兵清河高郵寶應淮安丞相伯顏將軍戰船五百右丞迷失入朝弓矢錦衣宣武將軍新城淮安寶應糧道戰船六百器械樞密院寶應軍民十四虎符懷遠大將軍二十建寧領軍二十四交趾湖廣行省思明建康

 ○

 濟南鄒平縣節度使同知濟南太宗即位元帥濟南徐州光州甲辰皇后稱制大王萬戶戰功即位睢州海州安撫文德太尉劉海丁巳伯顏襄樊己未世祖鄂州中統

 萬戶虎符至元元年山東五河南岸渡河懷遠大將軍宿州萬戶十一正陽戰艦十二安慶十三三月杭州九月福建十四四月大將軍達魯花赤十月十六大將軍招討使二十二萬戶貞元辭職

虎符宣武將軍萬戶將軍去職世襲

 ○

 河間太宗山東元帥軍民長官壬辰甲午徐州萬戶史天澤出征戰功年老世祖北征侍衛親軍指揮使軍事軍民長官

中統濟南世祖州縣長官子弟於是五十親軍指揮使虎符至元襄陽歿

 ○

 霸州保定北平守信壬辰所部太宗萬戶甲午河南徐州質子宿衛水軍丁酉保定新城長官庚子復命統領水軍甲辰大將淮上文德五十戰馬江陵襄陽舟師橫截漢水不得實戰百餘戰船十五太湖己未世祖南征十萬迎戰橫截江水實習前列輕舟麾下鏖戰大船二十二百溺死不可