Back to collection

Rites of Zhou 周禮

秋官司寇 第五 5. Office of Autumn and Minister of Justice

Click on any word to see more details.

王建方正以為民極立秋官司使邦國

司寇司寇中大夫大夫上士中士下士三十二十

中士二十

中士三十六十

方士中士六十

中士八十

中士六十

中士三十

中士二十

下士

下士

下士

上士下士八十

下士下士

中士下士六十

下士二十

下士

中士下士二十二百

二十

二十

二十

二十

二十

中士下士四十

殺戮下士

下士六十

下士二十

下士四十

下士

下士

下士

下士

下士六十

下士

下士

下士

下士

下士

下士二十

下士二十

下士

下士

下士

下士

涿下士

下士

下士

下士大行中大夫行人大夫

司儀上士中士下士三十八十

中士四十

上士中士下士二十

上士下士二十

中士四十

中士三十

四方中士

下士三十

大夫上士下士庶子二十

中士下士庶子八十

中士下士四十

司寇

邦國四方重典

五刑萬民害人職事中國不齒不能兩造然後然後萬民有罪州里桎梏司空重罪其次九月其次七月其次五月三月使州里窮民遠近

正月邦國使萬民盟約天府內史諸侯獄訟大夫獄訟庶民獄訟

祭祀五帝百官明水朝覲會同大喪大軍大事使

司寇

外朝以致萬民國危三公州長百姓北面群臣西面東面司寇以敘進而

五刑萬民獄訟用情至于讀書用法命婦獄訟同族有罪五聲獄訟民情

八辟刑罰議親

庶民獄訟之中群臣萬民以上天府內史冢宰

祭祀五帝賓客世子國之大事使

進退天府:「不用國有!」宣布四方入會左右刑罰宮禁

先後刑罰使軍旅會同田役國中

與其民人使相安刑罰政令獄訟司寇斷獄

八成法治移民緩刑獄訟社稷出入前驅五帝諸侯王宮大喪大師軍旅令正禁令郊野

國中獄訟獄訟死刑要之司寇獄訟獄訟王會祭祀大喪大軍賓客禁令夾道三公之前國有大事

四郊獄訟獄訟死刑要之司寇獄訟獄訟三公大事聚眾禁令之前大事

獄訟獄訟死刑要之司寇獄訟獄訟聚眾禁令大夫之前大事

方士獄訟死刑要之三月獄訟司寇獄訟獄訟與其獄訟大事聚眾禁令以時

四方獄訟邦國四方四方賓客行人之前誅戮出入大事聚眾

外朝大夫其後其後三公州長其後窮民得獲人民六畜庶民國中三月邦國凡民國法刑罰盜賊家人無罪報仇無罪邦國

萬民以上國中與其及其郊野男女死生萬民司寇司寇天府內史冢宰

五刑萬民五百五百五百五百五百司寇斷獄五刑刑罰輕重

司寇獄訟群臣萬民不識過失遺忘以此民情然後

邦國萬民次之次之次之次之大約不信墨刑不信

邦國會同盟約及其禮儀北面明神萬民不信凡民獄訟使地域

金玉錫石丹青與其數量為兵玉石丹青上帝諸侯國有故而金石

盜賊數量男子女子七十不為

祭祀政治害人使不能不齒刑人

盜賊——桎梏同族——同族師氏

斬殺殺人同族師氏軍旅田役斬殺刑戮墨者使守門使使使使

政令盜賊國中百官祭祀賓客使王宮

百官使令小事封國

校人王宮王宮在野

役畜王宮與其

牧人牛馬王宮與其

王宮與其

正月旌節宣布四方四方邦國及其四海大事合眾號令

殺戮斬殺傷人不以

庶民暴力犯禁言語不信聚眾犯禁出入犯禁

國道至于道路宿賓客涂地道路有節橫行國之大事道路大師道路不時