Back to collection

Book of Zhou 周書

卷29 列傳第21 王傑 王勇 宇文虯 宇文盛 弟丘 耿豪 高琳 李和 伊婁穆 楊紹 王雅 達奚寔 劉雄 侯植 Volume 29 Biographies 21: Wang Jie; Wang Yong; Yu Wenqiu; Yu Wencheng; younger brother Qiu; Geng Hao; Gao Lin; Li He; Yi Loumu; Yang Shao; Wang Ya; Da Xishi; Liu Xiong; Hou Zhi

Click on any word to see more details.


 金城本名高祖萬國伏波將軍刺史將軍榆中鎮將

 少有壯志功名善騎射膂力起家都督西賜爵都昌縣太祖將軍羽林都督太祖:「萬人敵勇決太過。」潼關邙山勇敢賞賜於是賜姓宇文刺史撫軍將軍光祿大夫八百大都車騎大將軍三司侍中大將軍三司

 元年江陵有人善用戰士:「大事。」。

 踐阼張掖一千河州刺史朝廷本州保定大將軍)〔北伐宜州刺史六百明月建德

 從軍以是頗為百姓大象元年六十五諸軍河州刺史追封大象大將軍


 武川本名雄健便弓馬膂力過人永安万俟關隴將軍都尉征討居多拜別

 太祖丞相都督將軍太中大夫封包三百四百弘農太祖勇敢賞賜一千五百將軍都督論功大將軍刺史散騎常侍太子

 邙山三百短兵出入衝擊殺傷甚多敵人大軍不利人力太祖於是分之刺史雍州雍州頗有優劣雍州雍州名為

 十三大都使持節車騎大將軍三司十五侍中大將軍三司元年茹茹追擊賜姓中大夫茹茹五百有別次子大將軍世宗岷山討平

 當時驍將以此數論折辱至大將軍

宇文
 宇文武川膽略從軍征討戰功永安將軍大夫都督荊州遂平歐陽俘獲甚多南陽廣平郡守安西將軍光祿大夫員外將軍都督南安九百西都督東魏荊州刺史居多隨信

 朝廷前後四百弘農八百車騎將軍光祿大夫漢陽郡守十一秦州刺史加車大將軍三司大將軍三司一千十七大將軍白馬武陵王經行卒伍上下同心無不興復討平刺史大將軍

宇文
 宇文曾祖長壽沃野

 太祖威烈將軍漁陽三百都督弘農都督平遠將軍步兵校尉八百郡守都督西安大中散騎常侍撫軍將軍三百大都車騎大將軍三司大將軍三司刺史告之大將軍都督奴婢二百五百牛羊什物賀蘭)〔封一

 大宗國王汾州襄城節度力戰退大寧建德高祖步騎四千六百大象大象濮陽


 起家將軍都督賜爵臨邑縣將軍大都預告車騎大將軍三司安義縣一千大將軍三司咸陽郡守汾州刺史大將軍諸軍刺史諸軍涼州刺史國大將軍建德元年六十刺史


 鉅鹿本名其先遼東曾祖神武

 武藝岳西太祖武勇得主前後平原縣三百將軍都尉將軍散騎常侍七百弘農先鋒前將軍大夫殺傷甚多甲裳太祖:「甲裳足以不須級數。」於是一千五百將軍金紫光祿大夫刺史

 太祖邙山所部:「大丈夫右手左手皺眉。」敵人鋒刃當時歿前者死傷相繼左右:「殺人壯士不得不不能不為。」太祖雍州刺史十三前後戰功車騎大將軍三司一千八百十五賜姓侍中大將軍三司

 凶悍不遜太祖意氣同時不平太祖:「。」太祖:「何以言之?」:「丞相臂膊丞相。」此類十六四十五太祖痛惜朔州刺史至大將軍


 其先高句麗世祖慕容五世祖宗第一酋長賜姓顯達祓禊遇見光彩夢見衣冠有若:「夫人將來。」便流汗俄而

 正光起家都督)〔天光万俟論功將軍都尉天光洛陽

 西入關溱水神武鉅野三百四百將軍頃之將軍西將軍散騎常侍太祖神武安西將軍八百將軍光祿大夫光祿大夫先驅諸軍太祖:「。」太子庶子太祖邙山正平中正)〔〕,加大都督三百東方勇健短兵接老中退左右:「未見如此健兒。」密使東歸使使持節車騎大將軍三司散騎常侍刺史大將軍三司侍中

 踐阼犍為郡一千武成賀蘭吐谷渾封一許昌縣一千刺史稽胡討平公卿賦詩:「車騎將軍何以天子沙漠妖氛。」:「陸梁未時。」。

 保定梁州諸軍刺史江陵明徹南城僕射固守江陵晝夜明徹退入朝勞問大將軍建德元年七十六滄州諸軍冀州刺史

 賜爵許昌)〔上士犍為郡大將軍


 本名其先隴西道人朔方累世雄豪善於統御夏州酋長

 識度狀貌魁偉州里關中都督將軍金紫光祿大夫賜爵漢陽郡守百姓

 至大加車將軍光祿大夫都督使持節車騎大將軍三司散騎常侍侍中大將軍三司夏州刺史賜姓宇文太祖:「宇文立身恭謹委任。」永豐縣一千保定中大夫洛州刺史夏州留遺商洛父老莫不獄訟大將軍武安安民諸軍刺史國大將軍建德元年文安安民諸軍

 開皇元年立身諸子太祖市朝不可司徒刺史


 善騎射太祖所知太祖:「伊尹堯舜。」於是金紫光祿大夫將軍刺史賜爵

 太祖親信常侍左右邙山力戰都督丞相府參軍參軍都督將軍大夫舍人尚書郎中撫軍將軍大都散騎常侍白事太祖望見:「。」於是車騎大將軍三司安陽縣五百丞相府從事給事黃門侍郎

 廢帝使雄傑梓潼三萬進逼刺史五百

 踐阼兵部中大夫五百大將軍三司保定司馬諸軍刺史一百民部中大夫

 長史州城王道州城百餘大將軍石窟十四虜獲五百大將軍建德荊州長史

 司馬布帛三百三百三十皇太子吐谷渾殿


 弘農華陰郡守大夫

 慷慨有志征伐力戰永安武將校尉普泰平鄉一百西將軍金紫光祿大夫

 將軍光祿大夫冠軍元年六百車騎將軍散騎常侍將軍光祿大夫郡守兼有百姓稽胡之上都督常侍朔州大中十三前後二百刺史大都車騎大將軍三司

 大將軍漢中宜豐固守梁州以為曠日持久城中致死不能挑戰設伏不肯遣人出兵退將軍大夫

 燕國公江陵枇杷力戰不衰奴婢一百大將軍三司刺史賜姓踐阼大將軍保定成文刺史大象


 )〔木訥寡言善騎射太祖戰功都督賜爵

 東魏入寇太祖潼關所部:「百萬不滿萬人常理相公神武股肱王室衆寡丈夫不以此時!」擐甲所向披靡太祖邙山大軍不利引退敵人步騎左右還軍太祖:「。」前後都督郡守簡易大都刺史夏州刺史加車大將軍三司大將軍三司

 世宗汾州刺史七百保定夏州刺史

 倜儻文武大象大將軍宜陽


 河南洛陽高祖涼州魏征西將軍山陽將軍

 起家給事中冠軍將軍都督弘農西臨汾六百大行郎中潼關潼關大都陽山東魏太祖弘農力戰三百加車將軍光祿大夫十三大行郎中從事嚴重太祖大都持節散騎常侍廢帝中外司馬

 大軍