Back to collection

Book of Zhou 周書

卷34 列傳第26 趙善 元定 楊摽 裴寬 楊敷 Volume 34 Biographies 26: Zhao Shan; Yuan Ding; Yang Biao; Pei Kuan; Yang Fu

Click on any word to see more details.


 太傅楚國祖國將軍洛州刺史安樂太守

 好學涉獵美容永安天光刺史為主簿器重天光万俟長史參預天光左丞都督將軍普泰將軍大行散騎常侍北縣五百持節雍州諸軍雍州刺史天光神武長史天光見殺神武

 關中以為長史太祖

 西尚書襄城縣五百頃之車騎大將軍三司尚書僕射一千五百

 僕射侍中著作太子詹事溫恭位居自謙退職務有罪人稱太祖敬重

 邙山大軍不利東魏建德朝廷通好齊人大將軍大都諸軍刺史

 車騎大將軍三司大將軍三司刺史


 河南洛陽安西將軍刺史將軍鉅鹿郡

 少言剛毅永安天光關隴)〔將軍太祖平遠將軍步兵校尉西高邑縣二百潼關三百前將軍太中大夫弘農先鋒前者無不披靡以前遷都將軍金紫光祿大夫都督三百邙山敵人定奪殺傷太祖論功十三河北郡守加大都督散騎常侍一千勇略未嘗太祖深重亦稱長者十五使持節車騎大將軍三司廢帝宗室封建。()[周禮》,世宗刺史據險出山保定中大夫久之中大夫大將軍

 刺史攻取遣使直率水軍陸軍總督堅守不下步騎淳于明徹水陸以定水軍交戰懷疑脫身進退乘勝水陸所部開路遣使盟誓放還詭詐力戰長史於是歃血,〔所部丹陽數月發病


 正平縣令

 豪俠有志氣孝昌殺害大司馬城陽逃難孝莊帝由是伏波將軍給事中孝莊晉陽不以五百鎮遠將軍步兵校尉濟北郡都督將軍太中大夫

 入關八百撫軍光祿大夫東魏太祖其所觀察使稱旨散騎常侍車騎將軍稽胡黃門侍郎頗有權略入朝

 弘農東魏太祖以北東魏白水與其微行舉兵朝廷太祖土豪陰謀舉事相應內外郡守成事郡守大行左丞更為經略於是東魏城堡之間正平河北)〔〕、、()〔有請大軍正平左丞如故神武殿殺傷雍州刺史雍州

 太祖謀略三百東魏刺史出兵擊敗步騎西義士由是威名東魏太保攻陷正平相會於是無援背叛太祖遣人外送來者令人漏泄使所在土人所部抄掠軍費朝廷全軍刺史

 東魏正平雍州謀取奇兵城中戰士步騎將軍郡守武安脫身轉正郡守擊破東魏郡守前後五百

 邙山大軍不利東魏同心十數引退太祖三百刺史車箱從軍未及其父車騎大將軍三司晉州刺史儀衛州里

 神武入寇六十不安退還河陽如此十二大都諸軍攻破李顯三司河內諸軍十六大軍大行尚書先驅不出合陽合一八百刺史所部

 保定大軍洛陽萬餘二十餘年齊人每常以此輕敵洛陽深入設備齊人慷慨壯烈以求以此朝廷不以

 郡守洛陽


 南陽)〔五世縣令京兆渭南曾祖秀才郡守刺史郡守鎮遠將軍刺史

 操行涉獵善騎射膂力過人起家參軍參軍積年征討戰功都督將軍大夫都督持節將軍太中大夫光祿大夫大都明帝三百保定使持節車騎大將軍三司虞部大夫郡守居官清靜止息郡治肅然洛陽刺史至大都督

 輿輿姿異常持節車騎大將軍三司刺史任城美容榮利功曹中正答曰:「第五!」新豐縣令所在有志知名


 字長河東聞喜祖德河內郡光祿大夫汾州刺史

 瑰偉州里知名歿滎陽從弟:「長寬兄弟天倫師表吾愛。」十三魏孝明帝員外侍郎廣陵王參軍將軍員外散騎常侍西:「輿戰爭何所?」不能:「君臣大義昭然今天西東面。」家屬避難洛陽

 汾州刺史東魏兄弟關中弟子開懷大赦伏法:「今日獲罪甘心。」

 都督防長將軍十三潁川頗有知者其事未成往來諸軍侍從名將至於:「狡猾不肯入關未可一時不然便不得後悔。」不能而已

 十四東魏、〔新城河陰舉止善於:「三河如此使富貴關中)〔〕,。」解鎖太祖太祖諸公:「堅執疾風勁草歲寒長寬如此冒死竹帛何以加之!」手書名下持節都督三百

 十六河南郡守撫軍大都散騎常侍廢帝元年使持節車騎大將軍三司散騎常侍踐阼十三洛州刺史永業相對永業計謀聲言出兵掩蔽消息倏忽用兵邀擊無不永業其所:「。」如此伊川郡守常在抄掠太祖經略宴飲之後不復太祖奴婢武成)〔中大夫

 保定元年)〔刺史魯山大將軍三司溫州刺史守備於是刺史州城器械以為秋水便增兵守禦不許遷移量度至於分佈戰艦四面水勢相持旬日俄而雨水弓弩晝夜苦戰三十死傷過半短兵城陷之後便退縮揚州建業江左六十七使開皇元年隋文帝刺史

 起家王儉記室合江


 漢字聰敏好學見人一覽便員外侍郎丞相府參軍曹參尺牘便簿決斷:「日下。」十一弘農司馬將軍光祿大夫成都上士大夫工部參議較量時事條理都督使巡察風俗加車大將軍三司

 少有宿疾擅權直道固守飲酒良辰美景招引篇什當時人物以此斷絕琴瑟歲時哀慟而已撫養兄弟至于未嘗釋卷建德元年五十九晉州刺史

 聰敏涉獵大將軍公會記室參軍記室吏部上士大象春官上士


 起家祭酒從事散騎常侍隴西范陽高名元年平江將校珍玩而已大夫將軍隨州刺史

 記室參軍好學識度見稱于時起家)〔記室參軍


 恭謹內外踐阼公司三司雍州正中大夫三司民部中大夫保定刺史鎮守邊鄙司馬刺史長史賜爵高邑縣南征朝廷刺史


 華山員外侍郎華州尚書郎中將軍諫議大夫廣陽殿尚書華夏諸軍西將軍華州刺史

 少有