Back to collection

Book of Zhou 周書

卷42 列傳第34 蕭撝 蕭世怡 蕭圓肅 蕭大圜 宗懍 劉璠 柳霞 Volume 42 Biographies 34: Xiao Hui; Xiao Shiyi; Xiao Yuansu; Xiao Dahuan; Zong Lin; Liu Fan; Liu Xia

Click on any word to see more details.

   
 梁武帝成王儀表十二國學屬文永豐縣一千給事中太子洗馬舍人東魏使梁武帝辭令可觀中書侍郎賓館黃門侍郎寧遠將軍郡守輕車將軍巴西梓潼郡守

 作亂武陵王使持節武將將軍散騎常侍益州刺史尊號成都侍中鼓吹一部)〔西大將軍都督十八諸軍益州刺史守成梁州刺史

 太祖大將軍尉遲抗拒成都不滿萬人倉庫城守挑戰殺傷外援》。於是文武益州歃血歸國

 元年侍中大將軍三司歸善一千踐阼一千武成世宗殿》,兼有便晨昏在外著書保定元年禮部中大夫陵縣五百

 刺史為政禮讓至元所有歸家然後固執不可:「延見自此獲罪甘心。」滿三百

 入朝高祖文學博士:「聞出伏惟陛下臨朝治天下草木是以微臣侍奉天慈深海涓埃稱職督察閭里。」高祖:「三事所謂實用盡忠退公私至公。」去職

 建德元年四百五十九高祖舉哀殿三百布帛三百使持節大將軍大都諸軍益州刺史

 算數醫方留意雜文數萬

 仁厚屬文將軍蜀郡太守中郎將巴東成都所部入朝踐阼中外記室參軍郡守車騎大將軍三司

 梁武帝鄱陽王恢太祖故稱聰慧大同元年豐城五百給事中太子洗馬殿太子中舍人持節將軍刺史路由至于江陵

 侍中太宰太常中衛長史樂子拜謁山陵使持節西將軍臨川內史道路擁塞平南將軍桂陽內史屬於平江刺史刺史舟師武帝執政侍中車騎大將軍散騎常侍尋出永州刺史

 保定大將軍河南豫州刺史來歸使持節大將軍三司一千三百刺史苛察刺史

 風儀談笑一時隋文帝丞相府開皇吏部侍郎後坐

 梁武帝武陵王風度好學尊號宜都侍中寧遠將軍守成尉遲大將軍三司侍中安化縣一千

 世宗一千五百保定中大夫咸陽郡守政績刺史詔令衛國襄陽

 建德太子九百師傅調

 王建方正左史記言右史記事莫不太子是以,《就學,《愛日寸陰小心翼翼蒸蒸安樂戰兢天道人道不絕馳道後世揚名萬國周長七百),不及皇極職司
太子勞問

刺史七百大將軍元年中大夫洛州刺史大象大將軍開皇刺史隋文帝四十六文集四十,《,《淮海

 文帝聰敏神情三都賦孝經》、《論語》。母喪便有成元年將軍丹陽肆虐明年景平建康喪亂之後依託寓居佛寺江陵寧遠將軍琅邪彭城太守

 汝南忌刻:「不出可以。」曉諭相繼人事門客左右不過三兩之間箋疏而已》、《》、《》、《自問五經要事指明應答:「河間好學臨淄兼之東平。」及於使請和其實信宿

 長安太祖保定:「汝南子孫舊章陵縣寧縣一千。」加大車騎大將軍三司田宅奴婢牛馬俄而殿招集學士。《梁武帝四十,《文集九十一本江陵手寫

 深信因果心安

 拂衣褰裳濟南優遊朝廷由來久矣追蹤松子陶朱辛苦一生
 知足蕭然北山棄絕人間流水郊甸叢林煙霧風雲果園在後花卉饘粥紝織家僮耕耘牧羊春酒歲時可以可以古今稼穡樂不可支永保性命帝王不知飄塵少選萬物營營天道昧昧安可
 嗟乎人生浮雲朝露不願夜遊百年四時躡足出處無成
 建德:「湘東》,抑揚帝紀攘羊。」對曰:「使不足世祖》,顯宗》,不遠成例君子日月四海安得安得蓋子在其中。」大笑

 其後大軍晉州:「?」對曰:「晉州肇基所謂以此以此。」以為元年二百開皇內史侍郎西郡守

 好學著述舊事三十,《、《喪儀、《文集二十三司大象刺史

 字元南陽世祖永嘉之亂柴桑宜都郡守子孫江陵梁山

 聰敏好讀書晝夜不倦鄉里小兒學士普通秀才不及不對荊州長史:「多士一有少年。」引見記室宿使龍川》,便詰朝呈上鎮江刑獄參軍掌書記建成縣令去職之內廬舍以為孝感所致

 荊州江陵尚書侍郎:「開國故人西鄉賓客尚書侍郎帷幄股肱歲時安縣一千。」吏部郎中尚書吏部尚書景平建業鄉里荊州

 江陵入關太祖踐阼車騎大將軍三司世宗殿刊定保定六十四二十

 世祖永嘉喪亂廣陵方正篤志好學居家天監為著

 居喪好讀書文筆十七器重范陽之外假借年少使不為酒後京兆:「不遜。」厲色:「?」本意以為不平:「不可!」拂衣辭謝淮南建康一日家信號泣居喪風氣而後終於故吏分散還都退東宮不送王國常侍

 慷慨功名邊城不樂宜豐徐州刺史輕車府主簿記室參軍刑獄梁州記室參軍南鄭記室太守才略未有賦詩:「平王徒然。」參軍記室將軍西參軍:「文學葛洪書生。」鄱陽雍州刺史司馬

 武陵王稱制中書侍郎使者乃至以為黃門侍郎長史使陳平記室:「殿下足下)〔大禍使大廈使。」正色:「緩頰已定丈夫立志死生殿下大義天下不逞。」不為臨別:「想見。」對曰:「威靈。」於是遣使益州刺史長史蜀郡太守

 白馬西南鄭不得太祖:「使。」先令太祖僕射:「佳士古人何以。」:「。」南鄭太祖一家而已太祖不許移時不退:「烈士。」太祖:「如此。」

 太祖長安太祖:「?」對曰:「今日所見齊桓晉文不若。」太祖:「不得不若?」對曰:「齊桓亡國晉文失信。」太祖:「。」於是太祖不許中外記室黃門侍郎三司

 居家

 天地