Back to collection

Bamboo Annals 竹書紀年

殷紀 Records of the Yin

Click on any word to see more details.

紀年。〈《太平御覽三皇


紀年。〈《太平御覽三皇


紀年又稱即位伊尹。〈《春秋經傳》(《太平御覽三皇杜預春秋)〉
紀年即位伊尹。〈《尚書·咸有一德正義
紀年即位伊尹。〈《通鑑


紀年又稱:……伊尹放大自立伊尹即位放大大甲出自伊尹其父田宅中分。〈《春秋經傳》(《太平御覽三皇杜預春秋)〉
(《紀年》):太甲伊尹。〈《晉書·》〉
紀年:……伊尹太甲自立伊尹即位太甲太甲出自伊尹其父田宅中分。〈《尚書·咸有一德正義
紀年太甲出自伊尹。〈《文選·
:……太甲伊尹。〈《史通·》〉
(《竹書紀年》):太甲伊尹。〈《史通·雜說》〉
伊尹篡立太甲伊尹。〈《一一》〉
紀年伊尹太甲自立位於太甲太甲出自伊尹其父田宅中分。〈河東太甲伊尹》〉
紀年:……伊尹太甲自立伊尹即位太甲太甲出自伊尹其父田宅中分。〈《通鑑


紀年太甲十二。〈《史記·世家


紀年即位。〈《太平御覽三皇


紀年即位)。〈《太平御覽三皇


紀年即位。〈《太平御覽三皇


紀年即位。〈《太平御覽三皇


紀年即位元年。〈《太平御覽三皇


竹書紀年即位。〈《後漢書·東夷
(《竹書紀年》)即位。〈《太平御覽四夷


紀年。〈《太平御覽三皇


紀年即位。〈《太平御覽三皇


紀年即位,()。〈《太平御覽三皇


紀年即位。〈《太平御覽三皇


紀年即位。〈《太平御覽三皇


紀年。〈《太平御覽三皇


紀年即位。〈《太平御覽三皇
西征。〈《山海經·


紀年盤庚。〈《太平御覽三皇
竹書紀年盤庚即位。〈《水經·水注》〉
:……《古文盤庚三十。〈《史記·項羽本紀
古文盤庚三十。〈《尚書·盤庚正義
古文盤庚。〈《尚書·正義
古文盤庚三十。〈《史記·項羽本紀
:……《竹書紀年盤庚殷墟四十。〈《史記·本紀正義
古文盤庚三十。〈《通鑑


:……《竹書紀年》:盤庚兩百七十三朝歌邯鄲沙丘離宮。〈《史記·本紀正義


古文》:。〈《水經·水注》〉
:……《古文。〈《史記·孝王世家正義
:……(),《古文自有。〈《漢書·地理志
古文》:。〈《輿地汝州葉縣


紀年即位。〈《太平御覽三皇


紀年。〈《太平御覽三皇


紀年躍居。〈《太平御覽三皇


紀年。〈《太平御覽三皇


紀年。〈《太平御覽三皇


紀年》:。〈《太平御覽三皇


紀年武乙即位三十四歷來武乙三十。〈《太平御覽三皇


竹書紀年武乙三十五西二十。〈《後漢書·西
竹書紀年武乙三十五。〈《通鑑


竹書紀年燕京師大。〈《後漢書·西〉 《紀年,(周公燕京師大)。〈《通鑑


紀年一日。〈《太平御覽三皇


竹書紀年牧師。〈《後漢書·西
紀年武乙即位牧師。〈《文選·
紀年,(牧師)。〈《通鑑


竹書紀年。〈《後漢書·西
紀年,()。〈《通鑑


竹書紀年:(十一其三大夫。〈《後漢書·西
紀年十一。〈《通鑑


(《紀年》):文丁。〈《晉書·》〉
紀年文丁云云。〈《
文丁。〈《史通·》〉
竹書紀年》:文丁。〈《史通·雜說》〉


紀年帝乙。〈《太平御覽三皇


紀年帝辛。〈《太平御覽三皇


:《古文》:西三十。〈《漢書·劉向


古文玉門。〈《文選·東京
中古玉門。〈《文選·吳都


紀年帝辛天大。〈《開元


紀年以至於二十九四百九十六。〈《史記·本紀
紀年成湯以至於二十九。〈《文選·
紀年二十九四百九十六。〈《通鑑


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary