Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Book of Northern Qi 《北齊書》

卷一  補帝紀第一 神武帝上 Volume 1 Annals 1: Emperor Shenwu 1

北齊書
作者李百藥 

李百藥其父成書姚思廉姚察大致仿後漢書北宋以後讀書所行後人北史本紀,《文宣》、《重複列傳十一十四十五二十六二十七二十九四十無論二十八無論十二四十六四十七四十八四十九史通李百藥齊書魏收:「使子孫高論」,:「足以實錄。」魏收有所未及及其,《北齊立國文宣以後綱紀廢弛不及後魏不及後周明法始終發揮儒林》、《文苑魏書周書寥寥數人卷帙文章節目由於史學不及古人一代興亡典章沿革政事得失人材優劣於是未始後來

Glossary and Other Vocabulary