Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

History of the Northern Dynasties 《北史》

卷八十三 列傳第七十一: 文苑 Volume 83 Biographies 71: Men of Letters

文苑
列傳第七十一文苑

李廣庾信顏之推虞世基善心常德孔德

:「天文人文成天。」》、《;《》、《遺風至於制禮作樂是以曲阜多才多藝二代天道六經千古聖人七十遺跡賢達放逐後門憤激之中之下青雲一朝風聲往往

之後斯文東京受命勃興當世孔門時運推移競逐一致同歸生靈塗炭文章戰爭之間揮翰之下有時知名倉卒章奏可觀寂寥優劣時運至於國都區區學者中原酒泉可謂子曰:「忠信。」

定鼎西當時集子先後之間詞義永嘉太和文學曹丕氣韻高遠衣冠調泉源胸臆有所是故雅言河內文雅學者孔子:「。」于時河東范陽勃海河間趙國雕琢瓊瑤樂安孤寒特起繁縟清華建安一時

霸業四門之下河間鹿范陽鹿清河河間范陽中山北平復有范陽文士綸誥李廣李德林盧思道文章著名撰述詔旨關涉軍國文翰魏收武平李德林中書侍郎

後主幼時:「?」屏風烈士近代圖畫參軍趙州功曹參軍顏之推撰錄其事後主屬意斯文於是引文學士》,魏收太子太師侍郎太子舍人衛尉殿御史大夫博士都尉郎中主客郎中盧思道司空祭酒太傅參軍太學博士殿御史等同樂陵太守衛尉兗州長史侍郎三公郎中參軍刺史中書侍郎李德林所知濟州長史太守西兗州司馬幽州長史仁惠鄭州司馬侍郎開明太尉司徒曹參古道司空功曹參軍獲嘉給事晉州從事太尉參軍司空祭酒曹參司空參軍參軍併入僕射。《撰錄不得處分文學膚淺附會推薦十三雖然當時搜求廣平孝王數人十三

創業陵夷奇士是以青紫建言質樸憲章師古適時常行

夫人六情五常情感四時以來天監之際太和之間洛陽文雅彼此異同清綺詞義氣質氣質清綺便於南北詞人得失清音彬彬

自大之後湘東庾信哀思亡國

發號施令浮華時俗詞藻執法煬帝藝文即位。《》、《東都》、《冬至長城》,並存歸於當時綴文所謂未必能行君子

九州漢英之中大國不能十數文人當世范陽盧思道安平李德林河東鹿會稽虞世基河東{巧言}、高陽善心獨步漢南

魏書文苑》,其餘家傳。《齊書李廣顏之推文苑》,其餘家傳。《周書庾信顏之推之下。《隋書萬壽文學傳》,萬壽家傳其餘虞世基善心{巧言}、文苑

太原大將軍之後彭城避難因為兗州將軍長史

精勤晝夜博覽百家文章清婉廣陽祠堂碑文》,:「。」:「才士。」

熙平中尉東平御史同時八百二十四於是預選引決使當之:「。」御史二十二台中荊州參軍吏部郎中退不許:「所以。」於是廣陽東北道行郎中黃門四方:「郎中可畏。」高車珍寶滿四十所得舊識冀州:「使。」閉門讀書

孝莊即位主客郎中起居注一日上党尚書逃遁莊帝:「當世不過數人為此便?」同行:「忿便!」不得已將軍郎中深知問曰:「京師?」:「主上狼狽人情復京師奉迎大駕大王。」不能以為舍人莊帝使者廢黜舍人:「不用。」舍人當時詔書:「文字?」顏色不變:「。」

永熙舍人將軍祿大夫中軍大將軍本州大中使文筆:「曹植陸機。」使吐谷渾國主床頭乃是:「文人謝靈運沈約足以。」文德》,以為古今彬彬

引子大將軍國書容止:「難為。」:「推子。」忸怩作亂使神武》。晉陽太尉長史文筆三十五

恬靜事故之際其間所以永安

弟子主簿文才二十

潁川梁武帝布衣負氣不服:「磨墨。」:「。」上書佛法太甚武將:「遲暮?」:「遲暮!」:「功名兒女風雲天子。」:「?」:「奉詔將軍!」於是下士大夫音韻

涿郡范陽雁門咸陽太守祿大夫幽州刺史主簿僕射文學:「。」:「從而。」:「。」咸陽司徒曹參軍事:「?」:「謝恩。」廷尉鄉里神武》,好事高陽太守妻子不免

李廣范陽遼東廣博才思齊名中尉精選御史御史修國史文宣霸業掌書記以為病篤假寐驚覺:「:'用心精神。'」因而便積年廣雅度量坦率無私雲集文筆魏收

河東官宦喪父朝夕好學:「為人安逸不愧!'事業:「?」專心典籍見賢思齊

醜陋本州淪陷寓居臨漳小吏縣令清苦為主簿僕射遼東李廣勃海賓客靜默不能趨時東方朔:「世俗避世」,公子為主大會司馬襄城:「參軍。」:「?」:「不敢當。」武定文宣賓客梁州刺史參軍尚書一舉開封未合爭議不能尚書:「優異明年。」本州元年本州對策五月定州李子對策調上書梁州正月尚書當時第一十二月清河大行率眾明年文宣大行郎中使江南和解往還大軍尚書舉薦尚書吏部

詔令皇太子冀州洛州古道廣平孝廉漢子勃海孝廉陽平孝廉梁州主簿曹參十一尚書刊定書籍紕繆:「漢中校尉劉向校書校尉太常博士中外若干相比然後殺青出自故事刊定太常太子魏收吏部尚書黃門司馬國子祭酒參校。」秘書監尚書所得三千。《五經

于時魏收》,以為合作使晉陽潤色不能一字東西不過三百二三:「後生盧思道文章成就几案。」員外員外將軍謙辭:「不成員外司馬。」:「。」

清河為主元年員外下淚:「何日?」送葬

死後定州為主

東安南州清朗剛直:「今日不可。」