Back to collection

History of the Northern Dynasties 北史

卷八十三 列傳第七十一: 文苑 Volume 83 Biographies 71: Men of Letters

Click on any word to see more details.

文苑
列傳第七十一文苑

李廣庾信顏之推虞世基善心克讓諸葛孔德

:「天文人文成天。」然則彌綸》、《;《》、《遺風至於制禮作樂豈能是以曲阜多才多藝二代天道六經千古聖人周道七十奧義未盡遺跡賢達放逐後門憤激之中魏闕之下青雲沈溺一朝風聲千載往往

之後斯文東京受命勃興當世孔門時運推移競逐一致同歸既而戎狄生靈塗炭文章戰爭之間揮翰之下有時知名迫於倉卒戰陣章奏粲然可觀寂寥優劣時運至於朔方國都宏麗區區學者中原酒泉可謂子曰:「忠信。」

定鼎包河西當時巨集巨集先後之間詞義永嘉太和文學曹丕氣韻高遠衣冠新風調泉源胸臆有所是故雅言麗則既而河內文雅學者孔子:「。」于時河東范陽勃海河間趙國雕琢瓊瑤杞梓樂安孤寒特起繁縟清華建安元元一時

霸業之下河間鹿范陽鹿清河河間范陽中山北平范陽文士綸誥李廣李德林盧思道文章著名常侍撰述詔旨關涉軍國文翰魏收武平李德林中書侍郎

後主幼時:「?」畫屏烈士近代圖畫參軍趙州功曹參軍顏之推撰錄其事後主屬意斯文於是引文學士》,魏收太子太師散騎常侍侍郎太子舍人衛尉殿御史大夫博士都尉郎中主客郎中盧思道司空祭酒太傅參軍太學博士諸葛殿御史等同復命散騎常侍樂陵太守衛尉散騎常侍兗州長史侍郎三公郎中參軍復命刺史散騎常侍中書侍郎李德林所知濟州長史太守西兗州司馬幽州長史仁惠鄭州司馬侍郎開明太尉司徒曹參古道司空功曹參軍獲嘉給事中晉州從事太尉參軍司空祭酒曹參司空參軍參軍併入僕射。《撰錄不得處分文學膚淺附會親識推薦十三雖然當時搜求其外廣平孝王十三

創業陵夷奇士是以青紫建言質樸糠秕憲章師古適時常行既而狂簡斐然成俗流宕忘反

夫人六情五常情感四時以來前哲永明天監之際太和之間洛陽江左文雅彼此異同江左清綺詞義氣質氣質清綺便於南北詞人得失大較清音文質彬彬

自大之後湘東庾信哀思亡國

發號施令浮華時俗詞藻執法飛霜煬帝藝文即位。《》、《東都》、《冬至長城》,並存歸於驕淫當時綴文所謂未必君子不以人廢言

九州漢英之中國之寶無遺不能十數文人見稱當世齊人范陽盧思道安平李德林河東鹿會稽虞世基河東{巧言}、高陽善心獨步漢南

魏書文苑》,其餘家傳。《齊書李廣顏之推文苑》,其餘家傳。《周書不立庾信顏之推之下。《隋書諸葛萬壽文學傳》,萬壽家傳其餘虞世基善心{巧言}、克讓文苑

太原大將軍之後江左彭城避難因為郡縣兗州左將軍長史

靈恩精勤晝夜不倦博覽百家文章清婉廣陽祠堂碑文》,:「。」:「大才。」由是

熙平中尉東平御史同時八百二十四人為於是預選爭相引決使當之受屈:「。」御史二十二台中荊州參軍吏部郎中退不許:「所以。」於是廣陽東北郎中黃門四方沈思:「郎中可畏。」高車珍寶盈滿四十所得都督舊識冀州:「使。」閉門讀書不已

孝莊即位主客郎中起居注一日上党尚書逃遁莊帝:「當世才子不過為此便?」同行:「忿便!」不得已伏波將軍郎中深知問曰:「京師?」對曰:「主上狼狽人情有征無戰復京師奉迎大駕大王。」不能以為舍人莊帝使者廢黜舍人:「不用。」舍人預謀當時詔書:「文字?」顏色不變:「。」

永熙舍人將軍金紫光祿大夫散騎常侍中軍大將軍本州大中使文筆:「曹植陸機復生。」使吐谷渾國主床頭乃是:「江左文人顏延之謝靈運沈約任昉足以。」文德》,以為古今澆薄彬彬

引子大將軍國書容止:「難為。」:「推子。」忸怩作亂使神武》。既成晉陽家口太尉長史文筆三十五

恬靜准的事故之際其間所以永安

弟子主簿二十

其先潁川江左梁武帝布衣負氣不服:「磨墨檄文。」或稱:「。」上書佛法太甚武將:「遲暮何為?」:「遲暮!」:「功名不立兒女風雲天子。」:「?」:「奉詔將軍何為!」於是下士大夫音韻

涿郡范陽雁門咸陽太守金紫光祿大夫幽州刺史主簿僕射文學:「。」:「從而。」:「。」咸陽司徒曹參軍事:「不到?」:「謝恩。」廷尉鄉里神武》,好事者至高太守妻子不免

李廣范陽其先遼東廣博才思齊名中尉精選御史皆是才學御史修國史文宣霸業掌書記以為病篤假寐驚覺:「語云:'用心精神。'」因而不樂便積年廣雅度量坦率無私賴以自給雲集文筆魏收

河東官宦至孝喪父朝夕好學自責:「為人安逸不愧!'事業:「?」專心典籍見賢思齊

醜陋才氣本州淪陷寓居臨漳小吏縣令清苦為主簿僕射遼東李廣勃海賓客靜默不能趨時常服東方朔:「世俗避世」,公子為主大會大司馬襄城:「兼之參軍。」:「豈能?」:「不敢當。」武定文宣賓客陳留梁州刺史參軍秀才尚書一舉秀才開封至此