Back to collection

Book of Chen 陳書

卷十六 列傳第十: 趙知禮 蔡景歷 劉師知 謝岐 Volume 16: Zhao Zhili; Cai Jingli; Liu Shizhi; Xie Qi

Click on any word to see more details.

陳書十六

列傳第十
   


 天水隴西

 涉獵文史隸書高祖記室參軍下筆便率皆稱旨由是左右委任當時計畫莫不〕。[1]高祖白茅辯論軍事

 景平中書侍郎三百高祖司空以為從事高祖給事黃門侍郎衛尉高祖受命散騎常侍殿散騎常侍領軍元年七百持節諸軍將軍刺史

 沈靜軍國大事世祖滿將軍太子將軍前軍將軍四十七侍中允恭。[2]


 濟陽尚書侍郎大同輕車岳陽記室參軍京邑

 家貧好學尺牘王府海陽為政文帝南康會理出奔保護京口景平高祖要之使不停不重

  駿千里杞梓

  將軍使英才姿五嶺帶甲十萬勤王廓清血刃祿中外論功加以北門東道使行旅露宿拾遺無異洋洋功德政化曠古膚淺所能是以天下接踵雜遝帝室岐嶷紛紜雄心山岳虯龍左右萬人短兵交接百戰百勝貔貅文人博識英才偉器不能聊城清談三河哀樂須臾奇謀倏忽有成折獄直言毛遂使相如感恩黃金白日海內牢籠將軍下馬

  戰國將相濟濟多士所以將軍使責成庸人讀書刀筆衡門所聞遠大艱阻危殆王道中興啟運幸甚三軍長夏遨遊故人借貸樂土將軍顏色其餘折簡雞鶩池沼瓦礫聲價便羇旅眇眇喬松蠢蠢備下改觀不厭心腹將軍

高祖書報即日記室參軍記室

 衡陽吳興,[3]吳興鄉里父老故人尊卑高祖年少侍郎記室高祖部分感激稱旨高祖從事記室如故元年給事黃門侍郎掌相記室高祖受禪祕書監舍人永定妻弟寶安御史中書侍郎舍人如故

 高祖世祖重臣大權發喪世祖內人暑熱文書依舊世祖即位祕書監舍人如故以定新豐縣四百散騎常侍世祖其事太子常侍舍人如故權勢前後歐陽武威,[4]

 廢帝即位鄱陽參軍。[5]武勝將軍明徹明徹內史楊文受降人馬不分不能匡正久之鄱陽參軍

 高宗即位豫章長史會稽郡揚州滿將軍長沙王長史、[6]太守江州不行散騎常侍舍人封邑太子常侍舍人如故

 都督明徹北伐呂梁彭城高宗銳意河南以為指麾老將不宜遠略高宗大怒朝廷不深罪責將軍豫章內史狼藉有司按問,[7]於是御史:「將軍豫章內史新豐縣開國權輿狼藉錄用不遠不能自勵專擅貪汙遠近一則參議所居白簡。」」。於是會稽明徹前言即日追還以為鄱陽參軍員外散騎常侍御史封爵尚書舊式午後適值輿駕幸玄武在位如此

 六十太常十三改葬領軍明元配享高祖輿侍中將軍鼓吹一部立碑

 屬文長於敘事機敏當世文集三十


 家世晉安參軍淮南太守齊武帝尚書左丞

 好學當世文筆故事王府參軍高祖舍人兵亂之後禮儀高祖丞相受禪高祖受命舍人委任其所

 高祖成服朝臣大行皇帝衣服吉凶博士吉服:「成服喪禮縞素大行昭明太子成服即可成服。」舍人:「山陵成服文武不容。」舍人同師:「山陵:『輿殿侍中。』成服:『輿香橙。』輿:『吉服鹵簿。』:『鹵簿。』殿吉凶。」不同左丞決斷:「山陵宗廟便吉凶山陵鹵簿)〔,[8]公卿以下導引武賁鼓吹,[9]吉服可知公卿胥吏差別文物)〔華蓋,[10]博士。」:「左丞山陵宗廟吉凶二部成服不容博士山陵輿吉凶由來成服喪禮天子喪服:『品第二十品第下達白布內外君臣隨事諸侯以下至於侍奉君臣所以常服而已婦人侍者皆是所以。』皇朝猶自不然以此昭明人情消息凡人,[11]草廬凶禮之內差池莫非素服門生故吏四海三軍縞素使耀懷抱禮經前事豈可成服山陵始終吉凶所謂成服喪禮何謂成服必應。」:「宗廟山陵左丞山陵鹵簿吉凶輿山陵成服西稱為成服鹵簿胥吏王公四海之內必備昭明太子成例凡百悉皆侍中至於左丞山陵愚意成服文武宣傳。」:「五百殿應變便不成山陵自有吉凶成服不吉舍人。」:「始終達官追贈鹵簿由此私家成俗舍人喪儀昭明故事博士左丞取證詹事太常)〔袁樞[12]。」以下:「斟酌昭明太子成服明文為準成服不容吉禮葬禮山陵成服舍人。」:「老病不能古人爭議傅玄晉代陷於漢朝萬一不死。」所見眾議不能

 舍人如故元年世祖起居注永定元年舍人康元世祖尚書僕射醫藥世祖顧命高宗尚書光大元年舍人不佞矯詔高宗賜死


 會稽山陰太學博士

 機警好學見稱尚書山陰東陽景平吳郡會稽征討後事高祖參預機密以為尚書右丞軍旅所在永定元年給事黃門侍郎舍人右丞如故散騎常侍

 篤學

 史臣高祖開基創業禍亂立功文翰。[13]攀附機變節義極刑不智


 〈〉「」,

校勘
莫不監本殿本南史
允恭 殿本考證」《南史」。
衡陽吳興 錢大昕廿衡陽之下衡陽不當
歐陽武威 殿本考證雲南名為,《南史往往如此
 「監本殿本」。殿本考證:「『監本』,改正。」天監使者隋書·百官》,殿本
長沙王長史 「」,殿本監本」。長沙王將軍
有司按問 「」,監本殿本南史》、《五一改正
山陵鹵簿)〔 監本殿本南史
武賁鼓吹 「武賁」,
)〔華蓋 監本殿本南史
 「監本殿本」。校勘:「『按下,『原作』。」
)〔袁樞 後附〉「曾鞏所見
文翰 「監本殿本」。


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary