Back to collection

Book of Chen 《陳書》

卷十六 列傳第十: 趙知禮 蔡景歷 劉師知 謝岐 Volume 16: Zhao Zhili; Cai Jingli; Liu Shizhi; Xie Qi

Click on any word to see more details.

陳書十六

列傳第十
  知禮  

知禮
 知禮天水隴西

 知禮涉獵文史隸書高祖記室參軍知禮下筆便由是左右委任當時計畫莫不〕。[1]知禮高祖白茅辯論軍事知禮

 景平中書侍郎三百高祖司空以為從事高祖給事黃門侍郎衛尉高祖受命散騎常侍殿散騎常侍領軍元年七百諸軍將軍刺史

 知禮沈靜軍國大事世祖滿將軍太子將軍前軍將軍四十七侍中允恭。[2]


 濟陽尚書侍郎大同輕車岳陽記室參軍京邑

 好學王府海陽文帝南康會理出奔保護京口景平高祖要之使不停

  駿千里

  將軍使英才姿五嶺十萬勤王廓清血刃祿中外論功加以北門東道使行旅露宿拾遺無異洋洋功德政化曠古膚淺所能是以天下接踵雜遝帝室紛紜雄心山岳虯龍左右萬人交接百戰百勝貔貅文人博識英才偉器不能聊城清談復有三河哀樂須臾謀士倏忽有成折獄直言毛遂使感恩黃金白日海內牢籠將軍下馬

  戰國將相濟濟多士所以將軍使責成庸人讀書刀筆衡門所聞遠大危殆王道中興啟運幸甚三軍長夏遨遊故人借貸樂土將軍顏色二三其餘折簡雞鶩池沼瓦礫聲價便眇眇備下改觀不厭心腹將軍

高祖書報即日記室參軍記室

 衡陽吳興,[3]吳興鄉里父老故人尊卑高祖年少侍郎記室高祖數人部分感激高祖從事記室如故元年給事黃門侍郎掌相記室高祖受禪祕書監舍人永定寶安御史中書侍郎舍人如故

 高祖世祖重臣大權發喪世祖內人暑熱文書依舊世祖即位祕書監舍人如故以定新豐縣四百散騎常侍世祖其事太子常侍舍人如故權勢前後歐陽武威,[4]

 廢帝即位鄱陽參軍。[5]武勝將軍明徹明徹內史楊文受降人馬不分不能匡正久之鄱陽參軍

 高宗即位豫章長史會稽郡守揚州滿將軍長沙長史、[6]太守江州不行散騎常侍舍人封邑太子常侍舍人如故

 都督明徹北伐呂梁彭城高宗銳意河南以為指麾老將不宜遠略高宗大怒朝廷不深罪責將軍豫章內史狼藉有司按問,[7]於是御史:「將軍豫章內史新豐縣開國權輿狼藉錄用不遠不能自勵專擅貪汙遠近一則參議所居白簡。」」。於是會稽明徹前言即日追還以為鄱陽參軍員外散騎常侍御史封爵尚書舊式午後適值輿玄武在位如此

 六十太常十三改葬領軍明元配享高祖輿侍中將軍鼓吹一部立碑

 屬文長於敘事機敏當世文集三十


 家世晉安參軍淮南太守齊武帝尚書

 好學當世文筆故事王府參軍高祖舍人兵亂之後禮儀高祖丞相受禪高祖受命舍人委任其所

 高祖朝臣大行皇帝衣服吉凶博士:「喪禮縞素大行昭明太子即可。」舍人:「山陵文武不容二三。」舍人:「山陵:『輿殿侍中。』服儀:『輿香橙。』輿:『鹵簿。』:『鹵簿。』殿吉凶。」不同決斷:「山陵宗廟便吉凶山陵鹵簿)〔,[8]公卿以下導引武賁鼓吹,[9]可知公卿胥吏差別文物)〔華蓋,[10]博士。」:「山陵宗廟吉凶二部不容博士山陵輿吉凶由來喪禮天子喪服:『品第二十品第下達白布內外君臣諸侯以下至於侍奉君臣所以常服而已婦人侍者所以。』皇朝猶自不然以此昭明人情消息凡人,[11]草廬凶禮之內差池莫非門生故吏四海三軍縞素使耀懷抱禮經前事豈可山陵始終吉凶所謂喪禮何謂必應。」:「宗廟山陵山陵鹵簿吉凶輿山陵西稱為鹵簿胥吏王公四海之內必備昭明太子凡百悉皆侍中至於山陵愚意文武宣傳。」:「五百殿應變便不成山陵自有吉凶不吉舍人。」:「始終達官追贈鹵簿由此私家舍人喪儀昭明故事博士取證太常)〔袁樞[12]。」以下:「斟酌昭明太子服儀明文為準不容吉禮葬禮山陵舍人。」:「老病不能古人爭議傅玄晉代陷於漢朝萬一。」所見眾議不能

 舍人如故元年世祖起居注永定元年舍人元年世祖尚書僕射醫藥世祖高宗尚書光大元年舍人不佞矯詔高宗賜死


 會稽山陰太學博士

 機警好學尚書山陰東陽景平吳郡會稽征討後事高祖參預機密以為尚書軍旅所在永定元年給事黃門侍郎舍人如故散騎常侍

 篤學

 史臣高祖創業禍亂立功文翰。[13]知禮攀附機變節義極刑不智


 〈〉「」,

校勘
莫不殿南史
允恭 殿考證」《南史」。
衡陽吳興 錢大昕廿衡陽之下衡陽不當
歐陽武威 殿考證雲南名為,《南史往往如此
 「殿」。殿考證:「『』,改正。」天監使者隋書·百官》,殿
長沙長史 「」,殿」。長沙將軍
有司按問 「」,殿南史》、《五一改正
山陵鹵簿)〔 殿南史
武賁鼓吹 「武賁」,
)〔華蓋 殿南史
 「殿」。校勘:「『按下,『原作』。」
)〔袁樞 後附〉「曾鞏所見
文翰 「殿」。


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary