Back to collection

Book of Chen 《陳書》

卷三十六 列傳第三十: 始興王叔陵 新安王伯固 Volume 36: Chen Shuling, Prince of Shixing; Chen Bogu, Prince of Xin'an

Click on any word to see more details.

陳書三十六

列傳第三十
 始興 新安

始興
 始興高宗第二高宗江陵將軍江陵高宗高宗以後隨後康樂五百

 聲名光大元年中書侍郎都督江州諸軍中郎將江州刺史建元始興烈王使都督諸軍軍師將軍刺史如故十六自己部下公子縣令豫章內史法成進謁將領不時大怒法成法成自縊州縣朝貴乖忤將軍散騎常侍遷都諸軍平南將軍刺史使如故股慄日益征伐所得絲毫賞賜徵求役使無有呼召賓客民間戲謔不為不飲酒晝夜食噉而已文案不得數年省視以南左右其中逃竄妻子州縣高宗將軍鼓吹一部中衛將軍使都督諸軍揚州刺史將軍鼓吹如故

 十年事務執事上進違忤殊死道路籍籍非常馬上讀書高聲自若百戲可知左右發掘骸骨民間處女

 十一生母去職中衛將軍使都督刺史如故王公貴人太傅謝安自稱涅槃經未及庖廚左右高宗譴責御史王政親事高宗繩之以法而已中軍大將軍

 高宗太子高宗殿翌日後主俯伏後主太后太后後主太后後主後主後主長沙後主後主所在受命雲龍金銀賞賜新安

 保守將軍摩訶西門惶恐記室鼓吹摩訶:「其事。」摩訶紿自來」。騏驎摩訶摩訶寵妾部下新林於是人馬數百新林白楊部下潰散摩訶)〔,[1]閹豎飛禽十數)〔

 尚書:「逆賊中軍大將軍始興掃地輕薄不孝安忍無禮自恣日月相接居民太傅晉朝江左自大皇帝翌日醫藥之後聖躬匍匐輿皇太后鋒刃曠古長沙奮發聖躬東城招集應時參議宋代故事中江。」:「宗廟。[2]。」

 諸子賜死衡陽內史參軍記室鄭信參軍記室伏誅高宗關中頗有將領衡陽以便書記京兆將軍學業

 巴陵內史安縣華為太守飛禽將軍。[3]

新安
 新安世祖第五形狀眇小善言新安二千廢帝使都督琅邪彭城東海諸軍將軍彭城琅邪太守丹陽將軍如故

 建元武將如故滿將軍使都督吳興諸軍將軍吳興太守將軍遷安將軍領軍使散騎常侍都督南北諸軍將軍徐州刺史嗜酒不好積聚所得祿俸用度酣醉以後乞丐之中貧窶高宗賞賜輕率不知政事日出田獵至於旬日鹿使高宗遣使

 十年將軍將軍國子祭酒將軍如故玄理至於往往嚴苛國學學業

 十二宗正十三使都督諸軍揚州刺史將軍如故

 後主東宮相親嘲謔高宗江州懼罪文武年高無所畏開發出遊野外於是密語出奔遣使指揮知事便四門不得白楊)〔東昌二十八:「悖逆特許庶人。」:「隨同自絕,[4]庶人。」

 史臣孔子」。帝王至于莫不長幼悖逆形骸居處不足

校勘
摩訶)〔 南史通鑑亦作」,:「行軍便於鞍馬軀幹乘馬。」
 「」,殿」。亦作」,一作」。
飛禽將軍 〈始興〉「飛禽將軍」,將軍」,
 世祖容華新安」,


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary