Back to collection

Book of Chen 陳書

卷三十六 列傳第三十: 始興王叔陵 新安王伯固 Volume 36: Chen Shuling, Prince of Shixing; Chen Bogu, Prince of Xin'an

Click on any word to see more details.

陳書三十六

列傳第三十
 始興 新安

始興
 始興高宗第二高宗江陵將軍江陵高宗高宗以後隨後康樂五百

 聲名光大元年中書侍郎持節都督江州諸軍中郎將江州刺史建元始興烈王使持節都督諸軍軍師將軍刺史如故十六自己部下諸公縣令豫章內史進謁將領不時大怒自縊州縣朝貴乖忤將軍散騎常侍侍中遷都諸軍平南將軍刺史侍中使持節如故震恐股慄日益征伐所得絲毫不以賞賜徵求役使無有呼召賓客民間戲謔無所不為飲酒晝夜食噉而已文案不得數年省視以南左右無遺其中逃竄妻子州縣高宗將軍鼓吹一部中衛將軍使持節都督諸軍揚州刺史侍中將軍鼓吹如故

 十年事務執事上進違忤重者殊死道路籍籍非常虛名入朝馬上讀書高聲自若百戲可知左右發掘骸骨民間處女有色

 十一所生去職頃之中衛將軍使持節都督刺史如故王公貴人太傅謝安自稱未及庖廚左右妻女不軌侵淫高宗譴責御史王政不舉親事高宗繩之以法責讓而已侍中中軍大將軍

 高宗太子並入高宗殿翌日後主俯伏後主太后太后後主太后後主後主後主長沙王牽就後主後主所在受命走出雲龍甲士金銀賞賜將帥新安

 保守俄而將軍摩訶西門惶恐記室鼓吹摩訶:「其事。」摩訶紿自來從命」。騏驎摩訶摩訶自知不濟寵妾部下新林於是人馬數百新林白楊部下棄甲潰散摩訶)〔,[1]閹豎飛禽十數)〔

 尚書:「逆賊侍中中軍大將軍始興掃地無遺輕薄不孝不仁無禮無義日月相接夜遊抄掠居民丘墓太傅晉朝江左自大皇帝翌日貴介醫藥戚容之後聖躬匍匐輿皇太后鋒刃曠古長沙王奮發聖躬東城招集凶黨妻孥應時參議宋代故事中江其所。」:「宗廟。[2]。」

 諸子即日賜死衡陽內史參軍記室鄭信參軍記室伏誅高宗關中頗有將領衡陽以便書記京兆侍中將軍學業

 巴陵內史安縣華為太守新夷飛禽伏波將軍。[3]

新安
 新安世祖第五形狀眇小善言新安廢帝使持節都督琅邪彭城東海諸軍將軍彭城琅邪太守丹陽將軍如故

 建元武將如故滿將軍使持節都督吳興諸軍將軍吳興太守侍中前將軍遷安前將軍領軍使持節散騎常侍都督南北諸軍將軍徐州刺史嗜酒不好積聚所得祿俸用度酣醉以後乞丐之中最為貧窶高宗賞賜輕率不知政事日出田獵至於旬日鹿使高宗遣使責讓

 十年入朝侍中將軍將軍國子祭酒驍騎將軍侍中如故玄理至於往往為政嚴苛國學由是學業

 十二宗正十三使持節都督諸軍揚州刺史侍中將軍如故

 後主東宮相親嘲謔高宗江州入朝懼罪文武年高無所畏忌開發出遊野外偕行於是不軌出奔遣使告之指揮知事便不得白楊)〔東昌二十八:「悖逆特許庶人。」:「隨同自絕無遺葭莩所生,[4]庶人。」

 史臣孔子不處」。帝王至于莫不長幼悖逆形骸居處不足

校勘
摩訶)〔 南史下同通鑑亦作」,:「行軍便於鞍馬軀幹乘馬軍容。」
 「監本」,監本殿本」。亦作」,」。
飛禽伏波將軍 〈始興〉「飛禽伏波將軍」,將軍」,
所生 世祖容華新安」,


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary