Back to collection

Luxuriant Dew of the Spring and Autumn Annals 春秋繁露

卷十五 郊義第六十六 郊祭第六十七 四祭第六十八 郊祀第六十九 順命第七十 郊事對第七十一 Scroll 15

Click on any word to see more details.

郊義第六十六

  郊義春秋祭天四祭宗廟宗廟四時聖人不可正月郊祭

郊祭第六十七

  春秋國有大喪宗廟不止郊祭不敢父母事天父母哀痛悲苦不敢足以祭天行事畏敬如此群臣學士探察:「萬民饑寒!」天子父母事天子孫萬民無用祭天猶子無用父母莫逆於是而後天子天子奈何天子天子天子不可祭天無異不可以為人不事天下以為不事何以是故天子歲首郊祭敢為興師郊祭告天征伐文王受命天下行事興師詩曰:「濟濟左右濟濟左右。」:「。」:「文王受命武功。」以此文王受命何處

四祭第六十八

  古者四祭四祭四時其先祖父母礿先祖過時為人正月礿四月七月黍稷十月孝子菜茹瓜果黍稷吉日供具祭物齋戒沐浴致敬其先祖父母孝子使愛敬免於

  受命祭天文王詩曰:「濟濟左右。」文王:「。」文王以是文王而後文王受命暴亂聖人德澤文王安在德澤不可以

郊祀第六十九

  周宣王天下詩曰:「雲漢昭回:『嗚呼喪亂不舉太甚上下后稷不克上帝』」宣王以為不能后稷上帝恐懼事天不予安得天子天子天使天使使使其間不可以春秋未嘗不成山川以此祭天不可不吉不敢郊祭春秋:「皇皇上天照臨風雨各得其所敬拜皇天。」人心恭順可喜郊祀

順命第七

  萬物萬物陰陽天地然後尊者尊號天地皇天號稱天子其次國邑天地之間不得國邑骨肉人倫而已無名天地之間至德巍巍不可以春秋序位尊卑累累莫不昭然公子不當公子天命天倫受命受命不若道者不若臣子受命唯有社稷國家天子受命諸侯受命天子受命臣妾受命受命受命受命天子不能奉天之後不能奉天不得就位世子趙鞅晉陽如此

  孔子:「天命大人聖人。」社稷宗廟山川鬼神不以無害至於祭天不從使鼷鼠深淺薄厚不可不察無為百事不知自然以此可畏三十有餘以此可畏天命大人亡國五十有餘不事不畏大人大人何日聖人聖人不慎聖人可畏
郊事對第七十一
  廷尉昧死西對曰:「所聞古者天子正月所以其先不敢宗廟王制:『祭天繭栗宗廟賓客。』春秋:『周公。』。『三月。』而已未能芻豢莫如便。」:「周公非禮。」對曰:「。」:「天子不毛周公諸公何以?」對曰:「武王成王襁褓之中周公文武天地四海成王:『。』成王使周公不得天子諸侯愚以為報德。」:「天子祭天諸侯?」對曰:「周公成王成王莫大周公聖人天道成王。」:「周公?」對曰:「天子。」:「宗廟?」對曰:「孔子之至陛下躬親齋戒沐浴宗廟敬謹奈何名實相應不亦愚以為不可犬馬骸骨陋巷陛下使九卿朝廷愚陋不足承明昧死。」

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary