Back to collection

Guanzi 管子

度地第五十七 Chapter 57: Crossing Land

Click on any word to see more details.

  桓公管仲:「寡人請問地形何如?」管仲對曰:「所聞霸王天子聖人聖人擇地肥饒左右地利所生六畜天下不滿百家不如奉天天子諸侯其中天子城外金城荊棘上相所以歲修孫子人命萬世無窮臣服盡忠天下天下終身孝慈

  桓公:「。」管仲對曰:「最為。」桓公:「水害。」管仲對曰:「大小遠近出於流入大水一有出於流於大水因而不久常有危殆桓公:「使東西南北?」管仲對曰:「至於()不行十分滿四十九退滿地下平行傷人傷人法則難治難治不孝不孝不臣之類禍福五者天地。」

  桓公:「請問。」管子對曰:「習水大夫大夫校長取水左右使水工水道城郭官府歲末家人男女大小不為不可作者作者並行以定甲士有餘不足下水甲士有司父母案行具備什一食器常令官吏有司案行朔日出具甲士更次大夫天地調長久以此百倍有事使素有。」

  桓公:「何時。」管子:「三月天地乾燥山川天氣地氣萬物交通故事草木可食寒暑調日夜分之日益晝日甲士大水荊棘柏楊往往可以三月天地大暑萬物榮華使令不利十分不成三月山川下降山水海路雨露天地收斂一日男女不利濡濕分之不立三月天地大寒萬物填塞邊城平度權衡牢獄廥倉神明相望有罪有司不利分之不立晝日日益不利四時四害。」

  桓公:「寡人不知四害奈何?」管仲對曰:「地藏暴雨不止枯木百草采食傷人疾病不止五官有司起火宮中食器傷人之下君子大寒大暑大風大雨不時君子傷人故吏所以有司長者所以五者有司賞罰使五者不可易見不比。」

  桓公:「之中十二月有時時而何以?」管仲對曰:「常令隄防之後案行大雨其所大雨隄防常時從來所以然行者江河所以不能。」桓公:「仲父寡人然則寡人寡人。」


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary