Chinese Notes
Chinese Notes

Back to collection

Guanzi 《管子》

山至數第七十六 Chapter 76: Travelling to the Mountains

  桓公管子:「寡人:『賦稅何如?』」管子:「賦稅倉廩諸侯倉廩祿外皮天下祿農夫待見使五穀祿農夫力作使使不得使使不得不用使無有不得不使者。」桓公:「。」

  桓公管子:「有人何不?」管子:「何謂?」桓公:「使智者謀士可以?」管子:「祿萬物謀士勇士所謂妄言輕重妄言。」

  桓公管子:「天下諸侯名教天下?」管子:「黃金明山。」桓公:「天下萬物大夫斂財萬物大夫財物財物大夫大夫天子諸侯高下萬物民用大夫諸侯天子。」桓公:「。」

  桓公管子:「終身天下?」管子:「天下。」桓公:「何謂?」管子:「而已若干若干於是州里公錢之一下令大夫若干二分田土若干歸於用大歸於歸於大夫諸侯使二十諸侯諸侯二十歸於諸侯天下謹守天下諸侯以致諸侯之一天下大夫不得諸侯從而輕重天下。」

  桓公管子:「請問國會?」管子:「大夫大夫守一守一一家。」桓公:「奈何?」管子:「一家一家。」桓公:「奈何?」管子:「大夫。」桓公:「何謂?」城陽鹿下令百姓:『』,五穀五穀二分二分四分之一人家受食一家出於百姓大夫。」桓公:「何謂。」管子:「三分五穀大夫祿仁義五穀仁義萬物進退:『聖人。』」桓公:「。」

  桓公管子:「:『天子三百大夫』,如何?」管子:「非法大夫農事便不得縿而已國會。」桓公管子:「請問爭奪何如?」管子:「。」桓公:「何謂。」管子:「弟兄兄弟三世滿輕重其間:『。』四時聖人輕重仁義。」

  桓公管子:「請問乘馬?」管子:「三大一乘二十七一乘乘馬若干多寡若干貴賤若干若干若干乘馬陸地乘馬。」桓公:「乘馬奈何?」管子:「大夫人馬受食萬物財物皮革羽毛器械財物合于:『一日』。出於乘馬官府萬物輕重萬物萬物天下天下。」

  桓公管子:「輕重國會請問?」管子:「以至於以北至于禽獸何不以此?」桓公:「何謂?」管子:「其事與其大夫無禮大夫春秋牛羊犧牲禮義無用。」

  桓公管子:「請問國勢?」管子:「山地分之有漏三分之一三分之一山地分之十分十分諸侯五穀以下天下五穀。」

  桓公管子:「有海諸侯國勢不用。」管子:「諸侯四時東西南北:「諸侯高下萬物諸侯天下萬物朝夕調而已不滿簿。」


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Glossary and Other Vocabulary