Back to collection

Gongyang's Commentary on the Spring and Autumn Annals 《春秋公羊傳》

宣公 Lord Xuan

Click on any word to see more details.

宣公元年
元年正月即位故而即位

公子三月夫人大夫無罪

公會公子六月西以是

來朝

諸侯林地而後

穿

所以

宣公
二月壬子元帥公子敗績三軍

九月乙丑穿大夫出亡至於穿而後:「。」:「無罪?」:「出亡不遠討賊在下。」忠臣之至世子孝子之至

十月乙亥天王

宣公
正月

匡王

十月丙戌宣公
正月不肯不肯可以

取向取向不受取向六月乙酉公子宣公
九月逆子諸侯大夫大夫來者夫婦使來者使得宣公
前事

四月

八月

十月

宣公
使不日不日

公會

公會

宣公


六月公子不專

辛巳有事

而後公子何為無用大夫

壬午可以戊子夫人

七月甲子

十月己丑不克既有不為不克不以

庚寅日中

平陽宣公
正月

京師

八月

九月辛酉

十月癸酉

大夫大夫無罪無罪如何公孫:「使國人使不可。」不能

宣公十年
十年西以為兄弟反之

四月丙辰

己巳

出奔

五月

癸巳

六月

公孫天王使季子王子

公孫

大水公孫

使

宣公十一
正月

夷陵

公孫十月其外有罪

丁亥日入使夷狄中國

公孫不能之上使不得君臣不可

宣公十二
六月乙卯敗績其事

七月

二月戊寅

同盟十二·

宣公十三


大夫

宣公十四
大夫

五月壬申九月

文公

公孫

宣公十五
公孫

五月量力反義上下吾人

六月癸卯子嬰國有中國夷狄不日子嬰當上兩下兩下春秋》,忿怒天下為人不臣為人不臣天下所以

三百名曰井田井田九百不善不善

宣公十六
正月

成周樂器所藏

來歸

大有五穀大有

宣公十七
正月庚子

丁未

昭公

文公

六月癸卯

己未公會同盟一月壬午胡為兄弟:「!」終身宣公君子以是春秋》。

宣公十八
世子四月

七月

甲戌夷狄不日

公孫

十月壬戌

其父其父使者是以
本作品在全世界都属于公有领域,因为作者逝世已经超过100,并且于192311日之前出版。

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary