Back to collection

Gongyang's Commentary on the Spring and Autumn Annals 春秋公羊傳

宣公 Lord Xuan

Click on any word to see more details.

宣公元年
元年王正月即位故而即位

公子三月夫人大夫無罪

公會公子六月齊人西以是

來朝趙盾

諸侯趙盾趙盾林地而後

穿

所以

宣公
二月壬子元帥公子敗績三軍

九月乙丑趙盾穿大夫趙盾出亡至於穿而後趙盾:「趙盾。」:「無罪?」:「出亡不遠討賊趙盾在下。」忠臣之至世子孝子之至

十月乙亥天王

宣公
王正月

匡王

十月丙戌宣公
王正月不肯不肯可以

取向取向不受取向六月乙酉公子宣公
九月逆子諸侯大夫大夫來者不正夫婦

叔孫

使來者使得宣公
趙盾不正前事

四月

八月

十月

宣公
使前定不日前定不日

公會大旱

公會

宣公


六月公子不專

辛巳有事

而後公子何為無用大夫

壬午可以戊子夫人

七月甲子

十月己丑不克既有不為不克不以

庚寅日中

平陽宣公
王正月

京師

八月

九月辛酉其日

十月癸酉

大夫泄冶大夫無罪泄冶無罪如何陳靈公夏徵舒公孫泄冶:「使國人使不可。」泄冶不能

宣公十年
十年齊人西以為兄弟反之

四月丙辰

己巳

出奔

五月

癸巳夏徵舒

六月

公孫惠公天王使季子王子

公孫

大水公孫

使

宣公十一
王正月

夷陵

公孫齊人十月夏徵舒徵舒其外徵舒有罪

丁亥日入使夷狄中國

公孫不能之上使不得君臣不可

宣公十二
陳靈公六月乙卯敗績其事

七月

二月戊寅

同盟十二·

宣公十三


大夫

宣公十四
大夫

五月壬申九月

文公

公孫

宣公十五
公孫

五月量力反義上下吾人

六月癸卯子嬰滅國中國夷狄不日其日子嬰當上兩下兩下春秋》,忿怒天下為人不臣為人不臣天下所以

古者什一古者三百井田井田九百公田私田公田公田古者公田

宣公十六
王正月

成周樂器

來歸

大有五穀大有

宣公十七
王正月庚子

丁未

昭公

文公

六月癸卯

己未公會同盟一月壬午胡為兄弟:「!」終身宣公君子以是春秋》。

宣公十八
世子四月

七月

甲戌夷狄不日不正

公孫

十月壬戌

其父其父使者是以
作品全世界属于公有领域因为作者逝世已经超过100并且192311之前出版

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary