Back to collection

Guoyu 國語

齊語 Discourses of Qi

Click on any word to see more details.

桓公使:「使則是治國所能治國不若治國忠信百姓禮義四方軍門使百姓桓公:「寡人是以。」對曰:「反之。」桓公:「?」對曰:「。」桓公:「魯君謀臣不予?」對曰:「使:『群臣。』。」桓公使莊公對曰:「管子天下所在必得天下魯國。」莊公:「?」對曰:「。」莊公管仲使者:「以為得以群臣。」于是莊公使束縛使使退桓公:「先君襄公以為高位國政數百文繡戎車在前在後是以國家不日宗廟掃除社稷為此?」管子對曰:「先王昭王穆王世法成名合群有道以為相應賞賜刑罰以為。」桓公:「?」管子對曰:「聖王治天下。」 桓公:「?」管子對曰:「四民使雜處雜處其事。」:「處士?」管子對曰:「聖王處士使官府市井田野。 「其事心安不見異物是故其父子弟四時旦暮從事四方子弟心安不見異物是故其父子弟。 「四時周四其所其所旦暮從事子弟心安不見異物是故其父子弟。 「四時改良時雨時雨旦暮從事于田襏襫從事于田心安不見異物是故其父子弟生物有司不以有司。」 桓公:「?」管子對曰:「以為二十一。」桓公:「。」管子于是以為二十一工商十五以為三族市立桓公:「從事諸侯?」管子對曰:「未可。」桓公:「安國?」管子對曰:「百姓。」桓公:「。」百姓桓公:「?」管子對曰:「未可卒伍甲兵大國卒伍甲兵難以得志攻伐諸侯守御難以得志得志天下諸侯可以可以。」桓公:「?」管子對曰:「內政。」桓公:「。」 管子于是:「五家有司良人以為五家人為五十人為有司二百人為連長人為良人萬人三軍中軍是故卒伍軍旅既成使遷徙祭祀死喪夜戰足以晝戰相見足以相識歡欣足以同樂是故守則三萬天下無道天下大國。」

正月鄉長:「居處好學父母聰慧鄉里不以。」有司桓公:「股肱出于不以。」有司桓公:「父母鄉里不用不以之下。」有司是故鄉長退修德進賢桓公使役桓公長期:「有人使足以。」桓公足以成事國家退其所以為上卿退退退退退退是故匹夫匹夫既成與其善于不如善于與其善于不如善于是故一朝便終身桓公:「?」管子對曰:「不移井田百姓犧牲牛羊。」 桓公:「?」管子對曰:「三十有司大夫大夫使使是故。」桓公:「!」

正月大夫桓公:「何故不治一再。」桓公:「居處好學父母聰慧鄉里不以。」有司桓公:「股肱出于不以。」有司桓公:「父母鄉里不用不以之下。」有司大夫于是退退退退退退是故匹夫匹夫既成守則

桓公:「從事諸侯?」管子對曰:「未可鄰國從事天下諸侯鄰國。」桓公:「?」管子對曰:「疆埸封疆諸侯四鄰四鄰八十車馬使周游四方號召天下賢士使四方上下淫亂。」

桓公問曰:「內政齊國甲兵?」管子對曰:「甲兵。」桓公:「?」管子對曰:「重罪犀甲輕罪不可上下美金壤土。」甲兵大足

桓公:「南伐?」管子對曰:「為主使。」桓公:「西?」管子對曰:「為主使。」桓公:「北伐?」管子對曰:「為主使。」四鄰封疆至于西至于至于東至八百天下淫亂即位數年東南淫亂三十一南征方城使荊州諸侯北伐南歸海濱諸侯諸侯于是上下諸侯戮力同心西征至于西方舟至于谿西服流沙西南城諸侯諸侯乘車諸侯不解不解行文諸侯朝天

葵丘之會天子使桓公:「有事使。」:「自卑下拜。」桓公管子管子對曰:「不臣。」桓公:「天威不違咫尺小白天子下拜』,以為天子。」下拜受命諸侯

桓公天下諸侯夫人桓公使桓公男女牛馬桓公桓公三百天下諸侯于是天下諸侯桓公為己是故諸侯桓公諸侯使天下諸侯以為以為鹿諸侯天下諸侯桓公桓公天下諸侯諸侯七國使關市以為諸侯諸侯御戎所以諸侯鹿中牟所以中國大成朝服怵惕是故大國慚愧鮑叔牙


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary