Back to collection

Book of Later Han 《後漢書》

卷十三 隗囂公孫述列傳 Volume 13: Biographies of Wei Xiao; Gongsun Shu

Click on any word to see more details.


天水成紀州郡王莽國師劉歆鄉里季父豪俠於是楊廣起兵:「凶事宗族!」聚眾以為舉事素有經書上將軍辭讓不得已:「眾賢小子。」

遣使聘請以為軍師:「足下天順南陽王莽長安其實受命何以所謂神道」,求助損益無常茅茨以致肅敬神明。」高祖太宗世宗執事穿盤錯:「同盟三十一天道明神高祖族類滅亡。」舉手將軍:「入口神明。」既而一如

:「元年七月上將軍白虎將軍將軍將軍楊廣將軍王遵將軍大夫王莽天地皇帝篡奪天命偽作惑眾震怒上帝以為祥瑞戲弄神祇歌頌不足天下昭然聞見略舉使

禍福明知不顧援引史傳秦始皇毀壞一二萬世三萬六千無窮逆天

分裂不得窮極河東

殘賊信用奸佞誅戮口語奔馳無辜順時政令官名貨幣昏亂不知商旅號泣刻剝百姓奉養流行上下沒入十萬工匠長安西濊貊使四境之外江海饑饉疾疫萬萬死者婦女流離

是故上帝哀矜妻子大臣司馬國師劉歆將軍司命山東二百中嶽萬國高祖舊制孝文不從四夷然後百姓。」

十萬雍州安定安定威風能行天命反復不從於是進兵百姓然後安定長安起兵王莽隴西金城武威張掖酒泉敦煌

遣使以為未可知辭謝

足下大事英雄異域順風將軍以至謀慮基業已定賓客之上句踐謝罪文公逡巡兩國微徑南通奇人閑暇將軍。」

長安以為將軍以為御史大夫

明年赤眉入關擾亂即位河北叔父東歸發覺使使者會客王遵自守使閉門平城歸天故地自稱西上將軍

士大夫

謙恭布衣以前王莽長安大夫師友祭酒申屠楊廣王遵大將軍金丹賓客西山東

建武司徒西赤眉雲陽西天水高平於是遣使西大將軍專制涼州赤眉長安西將軍楊廣迎擊涇陽

既有使京師上書詣闕風聲敵國所以慰藉陳倉眾數公孫西大將軍手書

樂德結納文王三分服事不可伯樂蒼蠅不過得以盜賊將軍公孫是以西征得以躑躅將軍咸陽他人關東往往不暇未能成都角力漢中將軍兵馬相當管仲:『父母。』以後手書解構。」

其後公孫出兵漢中遣使司空安王印綬敵國使出兵不復

關中上書使長史上書兩端天下統一於是君臣

馬援使奉使往來遣使謙辭功德四方平方退閭里破滅長子詣闕以為校尉以為天下成敗未可知專心:「西四方響應天下喁喁太平一旦敗壞大王江湖海岱王公十數儒生羈旅萬全不可今天士馬西舊跡河山大王函谷關萬世一時不及畜養士馬自守持久四方不成足以不可神龍蚯蚓。」方面於是長者

關東公孫邊陲:「度外。」因數告示禍福賓客文學當世士大夫諷誦有所加意遣使周遊詣闕衛尉珍寶繒帛財物長者:「使。」

公孫天水因此心腹:「白水險阻棧閣。」不為西長安大將軍將軍使疑懼使伐木

大敗引退使西大將軍將軍擊破上疏:「大兵驚恐不能禁止大利不敢臣子親自虞舜在於本朝賜死蒙恩不朽。」不忍使:「將軍韓信:『陛下諸侯而後。』義理束手爵祿浩大四十。」遣使公孫

明年往來步騎三萬安定

王遵家屬京師大夫太守豪俠常有天水:「所以爵位萬分。」前後不從

略陽大兵使雞頭大眾公孫攻略西征道上使王遵司馬長安

:「經歷虎口死地十數以西關中奉天退數年之間舊都歸本以來未有便於此時群居人人不善日夜不從所以扼腕西未嘗車駕大眾道路雲集四境形勢何如智者賢者是以功名策畫束縛功名成敗之際心胸。」

歸命洛陽大夫於是大將十三十六

求救妻子西域楊廣詔告:「束手父子相見皇帝:『。』。」於是使南大將軍岑彭西虎牙大將軍車駕東歸楊廣窮困大將漢軍:「王城無二諸軍自殺。」自刎數月救兵五千鼓噪:「百萬!」漢軍大驚未及殊死退於是安定天水隴西

明年攻破京師弘農將軍

上蔡東平


道人勇力才氣司徒大夫馬援以為校尉隴右十八賓客武威

明神終於孤立介於大國非有區區堂堂使歿然後所以四方西

公孫
公孫扶風茂陵後父河南都尉清水年少:『。』太守使政事修理鬼神王莽復有

豪傑南陽自稱:『虎牙將軍』,漢中商人起兵自稱將軍』,王莽合數萬人遣使等至成都:『天下久矣將軍道路百姓無辜自守真主便。』叩頭:『。』於是使使者東方將軍蜀郡太守益州印綬精兵西成都眾數

益州刺史萬餘自立使其弟綿竹功曹:『四海波蕩橫議將軍割據千里威德霸王改名百姓。』:『。』於是自立成都

地肥兵力遠方貢獻:『山東饑饉城邑沃野千里土壤果實女工天下不可便漢中地方千里戰士百萬出兵堅守漢水江流所謂因地成功君王天下名號未定志士大位使遠人有所。』:『帝王足以當之?』:『天命無常百姓當之